Duurzame Learning communities: oogsten in de Greenport West-Holland

Lectoraat
Human Capital
Duur
november 2019 t/m februari 2021
Locatie
Den Haag / Delft
Contact
Petra Biemans

Het doel van 'Duurzame Learning communities: oogsten in de Greenport West-Holland'

Steeds vaker worden de handen ineen geslagen om samen doelen te bereiken. De publiek-private krachten worden gebundeld in fieldlabs of learning communities. De samenwerkingen kunnen allerlei namen hebben en ook diverse innovatieve oplossingen bieden. Maar hoe zorg je ervoor dat de oplossingen uit dergelijke samenwerkingen worden verduurzaamd?

Met die vraag zijn onderzoekers van het lectoraat Human Capital en De Haagse Hogeschool (penvoerder) aan de slag gegaan. Het doel van het project is om een tool te ontwikkelen om samenwerking en opbrengsten van een learning community te verduurzamen zodat ondernemers en hun medewerkers meer inzicht krijgen in wat nodig is om resultaat te behalen uit de deelname aan publiek-private samenwerkingen in de Greenport. In het project ‘Duurzame learning communities’ heeft het lectoraat, in co-creatie met gedreven professionals uit de groene sector, de tool opgeleverd onder de naam: Seeds of Innovation. Met deze digitale tool kunnen de deelnemers van learning communities aan de slag. Iedere deelnemer kan 12 succesfactoren scoren die gaan over het verduurzamen van de samenwerking en het meer gebruik maken van de opbrengsten. In de tool staan ook tips per succesfactor om daarna een gesprek te kunnen voeren over de succesfactoren die aandacht behoeven. Via de links hieronder kun je de walk-through en de poster voor het scoren van de succesfactoren in de fysieke bijeenkomsten vinden.

   
   

De Nederlandse tuinbouwsector heeft een prominente positie. Om deze positie te behouden en te verstevigen, is human capital nodig én moeten publieke en private partijen samenwerken om tot innovatieve oplossingen te komen. Daarom voeren de onderzoekers van Human Capital van Inholland in samenwerking met het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling van de Haagse Hogeschool twee onderzoeken uit in de Greenport West-Holland op het thema “De mens in Innovatie”. Deze onderzoeken dragen bij aan de ontwikkeling van de tuinbouwsector in Zuid-Holland. Naast het project Duurzame Learning communities: oogsten in de Greenport West-Holland gaat het om het project Beroepen in Transitie in de Greenport West-Holland.

Beide projecten worden gefinancierd door de provincie Zuid-Holland i.s.m. het Innovatiepact Greenport West-Holland en de Human Capital agenda van de Greenport West-Holland. Zo werken we met ondernemers in de achtertuin van Hogeschool Inholland Den Haag  en De Haagse Hogeschool samen aan de ontwikkeling van de tuinbouwsector in Zuid-Holland. Aan imagoverbetering en aan de doorontwikkeling van HRM.

“Een dergelijk tool maakt wat we impliciet doen expliciet én bespreekbaar”

 

Deelnemer validatiesessie en partner in een learning community

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

De onderzoekers hebben interviews afgenomen bij vijf publiek-private samenwerkingsverbanden (learning communities) die samen kennis ontwikkelen om te kunnen innoveren en al een tijdje bestaan. Zowel de publieke als de private partijen zijn hierbij betrokken. 

Wat is het belang voor het onderwijs?

Learning communities zijn hot maar er is nog weinig onderzoek gedaan naar duurzaamheid van de samenwerking en van de opbrengsten. In het onderwijs wil men op deze wijze samenwerken met het werkveld, daarom is meer kennis over op hoe samenwerking in en opbrengsten van learning communities verduurzaamd kunnen worden van belang. 

Hoe wordt het werkveld betrokken?

De tool is in co-creatie met het werkveld ontwikkeld en vervolgens getest bij zowel onderwijspartners als bij een learning community.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Het onderzoek heeft 12 succesfactoren opgeleverd die verwerkt zijn in de tool en die bijdragen aan het monitoren van de samenwerking en de opbrengsten van de learning communite. De bevindingen en de tips om een volgende stap te kunnen maken, zijn ook weergegeven in een apart document: 12 succesfactoren en bevindingen en tips. Er is daarnaast een Engelstalig conferentie paper beschikbaar: Sustaining professional learning communities. Meer over de methode en algemene conclusies uit het project, zijn te vinden in de uitgebreide leespresentatie.

Wij danken alle deelnemers die betrokken zijn geweest bij dit project in een mooie sector, en nodigen iedereen uit de resultaten te gebruiken voor het verduurzamen van learning communities.

Zie voor de projectresultaten de publicaties. Daarnaast zijn verschenen: 

De onderzoekers van Duurzame Learning communities:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Petra

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279712