Beroepen in Transitie in de Greenport West-Holland

Lectoraat
Human Capital
Duur
november 2019 t/m februari 2021
Locatie
Den Haag / Delft
Contact
Petra Biemans

Het doel van 'Beroepen in Transitie in de Greenport West-Holland'

De tuinbouw sector is een innovatieve sector waar veel gebeurt en die sterk in ontwikkeling is. Er zijn veel vacatures op allerlei gebied: als gewasverzorger, als teeltspecialist, maar ook als manager logistiek, als HRM'er in een commerciële functie. Alleen weten veel mensen dat niet. De kloof tussen de blik van buiten t.o.v. de blik van binnen is groot. Zoals een manager die net in de sector is komen werken aangeeft:

“Ik dacht dat het een oubollige sector was, niet alleen door de bollen, maar waar innovatie niet hoog in het vaandel stond, en ik had nooit verwacht dat het zo’n grote sector was voor Nederland. Dat heeft me echt verbaasd.”

De onderzoekers brengen de veranderende beroepsbeelden in de tuinbouwsector in beeld. Het doel is om actuele, realistische en aantrekkelijke beroepsbeelden in Greenport West-Holland te ontwerpen.

Twee onderzoeksvragen staan in dit project centraal:

  1. Hoe kunnen actuele, realistische en inspirerende beroepsbeelden eruit zien?
  2. Hoe kunnen deze bijdragen aan het verbeteren van het imago van de Greenport én doorontwikkeling van HRM?

   
   

De Nederlandse tuinbouwsector heeft een prominente positie. Om deze positie te behouden en te verstevigen, is human capital nodig én moeten publieke en private partijen samenwerken om tot innovatieve oplossingen te komen. Daarom voeren de onderzoekers van Human Capital van Inholland in samenwerking met het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling van de Haagse Hogeschool twee onderzoeken uit in de Greenport West-Holland op het thema “De mens in Innovatie”. Deze onderzoeken dragen bij aan de ontwikkeling van de tuinbouwsector in Zuid-Holland. Naast het project Beroepen in Transitie in de Greenport West-Holland gaat het om het project Duurzame Learning communities: oogsten in de Greenport West-Holland.

Beide projecten worden gefinancierd door de provincie Zuid-Holland i.s.m. het Innovatiepact Greenport West-Holland en de Human Capital agenda van de Greenport West-Holland. Zo werken we met ondernemers in de achtertuin van Hogeschool Inholland Den Haag  en De Haagse Hogeschool samen aan de ontwikkeling van de tuinbouwsector in Zuid-Holland. Aan imagoverbetering en aan de doorontwikkeling van HRM.

“Ik was aangenaam verrast toen ik de resultaten zag, we kunnen veel meer doen met onze eigen mensen”

 

HR-manager van een van de deelnemende organisaties

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Samen met bedrijven uit de sector hebben onderzoekers van Inholland en De Haagse Hogeschool elf High Impact-functies bepaald en nader onderzocht. Met interviews met mensen die het werk uitvoeren én met mensen in de context (HRM’ers en leidinggevenden) hebben ze een goed beeld gekregen van wat de functies inhouden. De onderzoekers hebben daarbij gekeken naar beroepshandelingen/taken, kennen en kunnen, passie en beroepstrots, en ook de toekomstige uitdagingen/ontwikkelingen (o.a. techniek en duurzaamheid).

Op basis van deze functies hebben ze vervolgens vijf beroepsbeelden geconstrueerd. Deze zijn, volgens een kwalitatieve ontwerpgerichte benadering, zowel visueel als in een narratief uitgewerkt. De onderzoekers kijken holistisch naar een beroep en functie en benadrukken andere zaken dan men klassiek doet in HRM. Ze kijken verder dan de taken en competenties. Passie en drive spelen een belangrijke rol.

Als laatste zijn alle beelden gevalideerd bij de deelnemende bedrijven én in het werkveld van HRM.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Met de resultaten uit het onderzoek krijgen de studenten een beeld van hoe beroepen en functies in deze sector er uit zien en hoe ze zich ontwikkelen, wat er voor nodig is om ze te kunnen uitoefenen en wat dit betekent voor toekomstige werknemers in de sector. Ook laat het zien dat er kansen liggen voor studenten van bijvoorbeeld Business Studies. De opleidingen uit het domein Agri, Food & Life Sciences zijn actief bij het project betrokken.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

De onderzoekers hebben diverse bedrijven benaderd en gevraagd te participeren in het Human Capital Innovation team. Samen hebben zij de High Impact functies bepaald en de beroepsbeelden ontwikkeld. De resultaten uit het onderzoek worden teruggekoppeld en met de deelnemende organisaties gevalideerd. 

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Deze actuele beroepsbeelden zijn in een breder HRM kader geplaatst, en de relatie met het onderwijs is gelegd. Dit draagt bij aan het verbeteren van het HRM-beleid door de bedrijven en aan de werving, studiekeuze en ontwikkeling van leeromgevingen door de opleidingen.

Op grond van de onderzoeksresultaten hebben de onderzoekers conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Deze zijn in december 2020 in een kenniscafé gepresenteerd. De resultaten zijn verwerkt in een leesrapportage die is te downloaden bij onze publicaties. De bijlage met de narratieve beroepsbeelden is op verzoek beschikbaar.

Video Werken in het groen: (te) onbekend, (te) onbemind

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Petra

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279712