friend4friend

Het doel van friend4friend

Friend4friend verbindt jonge Nieuwkomers en jonge Nederlanders in de leeftijd van 16 tot 30 jaar met elkaar. Duo’s trekken wekelijks met elkaar op, voor maximaal een half jaar en minimaal 80 uur. Samen pakken ze bijvoorbeeld een terrasje, doen ze taaloefeningen of gaan ze samen sporten. Daarnaast doen ze samen vrijwilligerswerk en nemen ze deel aan groepsbijeenkomsten die iedere vier tot zes weken plaatsvinden. Het duo wordt begeleid door een professionele coördinator.

Als leeftijdsgenoten verkent het duo samen de samenleving, verdiepen ze zich in elkaars leefwereld en vergroten ze hun netwerk met mensen die ze anders niet zo snel zouden ontmoeten (wat we ook wel ‘zwakke verbindingen’ noemen). Het doel van friend4friend is het uitbreiden van het persoonlijk netwerk met deze contacten, waardoor de veerkracht van jongeren vergroot en bijgedragen wordt aan maatschappelijk succes. Zo draagt friend4friend bij aan empowerment van jonge Nederlanders en Nieuwkomers.

Het gaat om een proces, gericht op het hebben of ontwikkelen van een veerkrachtige levenshouding, het hebben van een netwerk en het inzien en accepteren van verschillen tussen individuen en groepen mensen in de samenleving. Het opbouwen van relaties met personen en organisaties is de basis van dit proces. Ook is het doel dat er door meer kennis van de ander meer onderling begrip ontstaat. Dit alles draagt uiteindelijk bij aan een sterkere en veerkrachtige samenleving.

Maatschappelijke Diensttijd

Friend4friend is een project in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). MDT biedt jongeren een kans om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. MDT zet in op:

  • Maatschappelijke impact: dit wordt bereikt door iets te doen voor een ander en/of voor de samenleving en door zelf een stap verder te komen;
  • Talentontwikkeling: jongeren ontwikkelen vaardigheden en vergroten hun zelfvertrouwen;
  • Elkaar ontmoeten: MDT biedt de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen.

Deelnemers aan friend4friend

Jongeren in de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer, Alkmaar, Hoorn, Hilversum, Lelystad en omgeving, Delft en omgeving en Súdwest-Fryslân en omgeving kunnen meedoen aan friend4friend. Tijdens de COVID-pandemie hebben we een online versie van friend4friend opgestart. Hier konden ook jongeren aan deelnemen die niet in de buurt van één van deze gemeenten wonen.

Het uitgangspunt bij het matchen van jonge Nederlanders en jonge Nieuwkomers is het zoeken naar een persoonlijke klik en een klik in (leer)behoeften, interesses, opleiding en werkervaring.

"We waren aan het winkelen in het winkelcentrum en ik zei dat ze zo’n leuke rugzak had. Het is een rugzak met bloemetjes. En toen vertelde Ayaan waar ze de rugzak had gekocht, dat ze die op reis had gekocht. En dat was dus de vlucht naar Nederland. Achter die rugzak bleek een heel verhaal te zitten."

- Jonge Nederlander die deelneemt aan friend4friend

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Vanaf 2019 werken friend4friend en het lectoraat Empowerment en Professionalisering samen. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke onderzoeksagenda, uitgevoerd door meerdere onderzoekers van het lectoraat in nauwe samenwerking met de projectleider en lokale coördinatoren van friend4friend. Ook nemen studenten Social Work deel aan (onderzoek voor) friend4friend via een (afstudeer)opdracht, buddy of assistent-coördinator.

De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de meerwaarde van friend4friend in de zogenaamde ‘proeftuinen’; een fase waarin landelijk geëxperimenteerd is met het organiseren en uitvoeren van MDT (Vrienden maken buiten je eigen bubbel, 2021). Ook verscheen er een werkboek over sociale reflexiviteit (2022). In het voorjaar van 2023 is de methodiek friend4friend conform het niveau ‘goed beschreven’ opgenomen in de databank effectieve sociale interventies van Movisie. Ook verscheen in maart 2023 de impactmeting van friend4friend over de empowerment van jonge Nederlanders en jonge Nieuwkomers. Vanaf 1 januari 2023 is de samenwerking tussen friend4friend en het lectoraat verlengd tot eind 2025. Op dit moment werken we aan een update van het handboek over sociale reflexiviteit (2022). Dit najaar willen we de methodiekbeschrijving naar een hoger niveau tillen (‘goed onderbouwd’) en brengen we de impact van friend4friend in Noord-Nederland in kaart.

Wat is het belang voor het onderwijs?

De uitkomsten van het onderzoek worden, waar relevant, opgenomen in het curriculum van de opleiding Social Work. Denk hierbij aan begripsvorming over empowerment of het ontwikkelen van onderzoek vaardigheden. Verschillende studenten Social Work zijn betrokken bij dit project als buddy of spelen een rol in het onderzoek friend4friend.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Friend4friend staat midden in het werkveld en werkt nauw samen met gemeentes, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, vluchtelingenorganisaties en scholen. De lessons learned uit dit project geven we terug aan het werkveld via netwerkbijeenkomsten, actualiteitencolleges, rapportages, publicaties en onze nieuwsbrief.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Uit het onderzoek Vrienden maken buiten je eigen bubbel (2021) blijkt dat friend4friend op verschillende vlakken van waarde is. Denk hierbij aan het – vanuit een steunende gemeenschap – ontstaan van vriendschappen, integratie, persoonlijke ontwikkeling, blikverruiming, het eigen maken van omgangsvormen, het oefenen van vaardigheden en bewustzijn over de onderlinge (culturele) verschillen en sociale (on)gelijkheid.

Daarnaast levert friend4friend (leer)opbrengsten op, zoals waarden en normen en vertrouwen in het beheersen van de taal. Ook blijkt dat de toegang tot materiële bronnen vergroot wordt voor sommige deelnemers via het vergroten van het netwerk friend4friend. 

Bekijk de publicatie Vrienden maken buiten je eigen bubbel

Vanuit dit onderzoeksproject schreven we voor friend4friend een uniforme beschrijving van de methodiek friend4friend. In de methodiekbeschrijving staat een uitgebreide beschrijving van de doelgroep, het doel, de aanpak, de uitvoering en de onderbouwing van het project friend4friend. Organisaties die interesse hebben om ook te gaan werken met friend4friend kunnen zich via deze beschrijving inlezen in het project en contact opnemen met de projectleiding. Deze methodiekbeschrijving is voor iedereen te raadplegen in de databank ‘effectieve sociale interventies’ van Movisie.

Benieuwd naar de resultaten van de kwalitatieve evaluatie van de impact die friend4friend gemaakt heeft op de empowerment van de deelnemende jonge Nederlanders en jonge Nieuwkomers? Lees in het rapport Verbinden, vertrouwen, versterken (2023) hoe friend4friend bijdraagt aan empowerment door verbinden (netwerkvorming), vertrouwen en versterken (veerkracht).

Bekijk de publicatie Verbinden, vertrouwen, versterken

Zoals gezegd, blijven we de methodiek friend4friend doorontwikkelen en meer onderzoek doen naar wat friend4friend voor de jonge deelnemers en de samenleving betekent. Daarbij nodigen we ook jongeren uit om te participeren in het onderzoek.

"Er zijn veel 60+ vrijwilligers actief voor vluchtelingen. Eindelijk een project dat mij helpt om Nederlandse leeftijdsgenoten te ontmoeten!"

- Jongere met vluchtachtergrond

In dit project werkt Hogeschool Inholland samen met:

Werk samen met Tineke

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279674