Empowerment & Professionalisering

Over Empowerment & Professionalisering

Het lectoraat Empowerment & Professionalisering richt zich op actuele vraagstukken in het sociaal domein en aansluitende kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het spitst zich toe op de thema’s empowerment van (groepen) burgers en professionalisering van professionals in het sociaal domein. We bestuderen daarvoor de drie dimensies van empowerment: de individuele ‘eigen kracht’, de hulpbronnen om iemand heen en de maatschappelijke context en de machtsfactoren die hierbij een rol spelen. Lees hier meer over onze visie op empowerment

Het lectoraat maakt deel uit van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn en het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn. We dragen met alles wat wij doen bij aan de strategische opgave van Inholland: samenwerken aan een vitale metropool waarbij een duurzame leefomgeving en een veerkrachtige samenleving centraal staan.

Voor onderwijs en werkveld

Het lectoraat Empowerment & Professionalisering organiseert regelmatig bijeenkomsten, zoals (online) actualiteitencolleges en symposia, rondom de belangrijkste beleidsmatige, maatschappelijke, vakmatige en methodische trends en ontwikkelingen in het sociale domein.

Wil je het volgende (online) actualiteitencollege bijwonen? Mail naar kennisplatformep@inholland.nl, dan sturen wij je de uitnodiging toe.

Samenwerken met Empowerment & Professionalisering

In het Kennisplatform Empowerment & Professionalisering werken de onderzoekers van Empowerment & Professionalisering met vele partners uit Noord-Holland samen. Met gemeentes, instellingen, sociaal professionals, belangengroepen, burgers, vrijwilligers en vertegenwoordigers van de doelgroepen. Samen bepalen we de actuele vraagstukken en doen we onderzoek naar wat werkt in het sociaal domein.

Alles wat we doen in de programma's, leerateliers en onderzoeken versterkt elkaar, werkt als een olievlek en jaagt het lerend vermogen in de regio aan. Uit het ene project volgt daarnaast vaak een idee voor een aangrenzend onderzoek. Precies daardoor gebeurt wat we beogen als lectoraat: het ontwikkelen en versterken van een lerende uitvoeringspraktijk in het sociaal domein in Noord-Holland.

Uitnodiging voor het Symposium van Regionale Kenniswerkplaats Jeugd

Dinsdag 14 november | 12.30 - 16.30 | Alkmaar

We nodigen je van harte uit voor het symposium van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland 2020-2024 op dinsdag 14 november. Die dag presenteren wij de geleerde lessen en uitkomsten van vier jaar onderzoek, waarin we vanuit verschillende invalshoeken onderzoek hebben gedaan naar het samenwerken van informele en formele netwerken rondom jongeren en gezinnen. Dit hebben we gedaan in samenwerking met vele werkveldpartners en uiteraard de jongeren zelf. Wil jij erbij zijn? Meld je dan aan via onderstaande link. We hopen je te zien op dinsdag 14 november!

Meld je hier aan

Onderzoeksthema's

Werken aan sociale reflexiviteit

Sociale reflexiviteit is het bespreekbaar maken van verschillen en overeenkomsten binnen een groep. Dit helpt om contact te maken met mensen die niet tot de eigen groep behoren. Hoe kunnen toekomstige professionals sociale reflexiviteit inzetten om individuele vraagstukken bespreekbaar te maken en te komen tot een meer expliciete gezamenlijke en constructieve dialoog?

Preventief werken vanuit de leefwereld

Mensen in een kwetsbare positie vinden soms moeilijk hun weg naar voorzieningen zoals opleiding, werk en sociaal leven. Zonder passende ondersteuning lopen zij het risico in de marge van de samenleving terecht te komen. In deze themalijn kijken we vanuit hun perspectief naar hoe professionals aansluiting kunnen vinden bij het dagelijkse leven, vanuit de vraag hoe zorg en steun preventief en doelgericht te organiseren.

Interdisciplinair werken aan beroepsinnovatie

Bij interdisciplinaire samenwerking - over de grenzen van beroepen en deskundigheden heen - komt men tot inzichten en vernieuwingen die zonder die samenwerking niet zouden zijn ontstaan. Wat is ervoor nodig om interdisciplinair te werken? Hoe komt het tot stand? Hoe draagt dat bij aan empowerment? En aan kwaliteit van leven van mensen?

Werken met en in ‘de sociale basis’

Er ligt een flinke uitdaging voor een hedendaagse invulling van (collectief) sociaal werk in de sociale basis. Wat voor kansen liggen er voor sociaal werkers om een collectieve verbindende aanpak te realiseren ‘in en met de sociale basis’? Waar liggen de mogelijkheden voor preventief sociaal werk? Hoe komen nieuwe vormen van samenwerking tot stand?

Verbinden met informele hulpbronnen

Professionals, vrijwillige zorg, zelforganisatie en lotgenoten vormen het sociale netwerk rondom mensen met een ondersteuningsbehoefte. Hoe komt de samenwerking tussen cliënten, professionals en sociaal netwerk tot stand? Hoe geven zij in gezamenlijkheid gestalte aan empowerment? Hoe faciliteren en/of ondersteunen sociaal professionals deze hulpbronnen en hoe vindt het samenspel tussen formele en informele actoren plaats?

Onderzoeksconsortium Welzijn & Binding

Sociale binding en studentenwelzijn

In 2021 kreeg Inholland in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen om onder andere studentenwelzijn en sociale binding te versterken en de stageproblematiek te verminderen.

Naar aanleiding hiervan is een consortium van vijf lectoraten samengesteld, waaronder Studiesucces. Dit consortium heet: 'Ontwikkelen van welzijn en sociale binding en terugdringen van stageproblematiek met studentparticipatie initiatieven', in het kort ‘Welzijn & Binding’.

Meer weten?

Het doel van de onderzoeksactiviteiten van het consortium is het (door)ontwikkelen van evidence-informed duurzaam inzetbare interventies binnen Inholland, met als doel om studentenwelzijn en sociale binding te bevorderen. 

Lees verder op de pagina van het consortium Welzijn & Binding.

Meer informatie

De lector van Empowerment & Professionalisering

Nieuws vanuit Empowerment en Professionalisering

Wil je samenwerken?

Kom in contact en stel je vragen

Tineke de Wit
Telefoon
0615279674