Happy Pig

Lectoraat
Feeding & Greening Mega Cities
Duur
augustus 2017 - lopend
Locatie
Delft en Alkmaar
Contact
Nathalie de Ridder

Wat is het doel van Happy Pig?

Biggen moeten kunnen spelen, wroeten en exploreren in een omgeving waarin het dier afleiding heeft en soorteigen gedrag kan vertonen. Een onvoldoende verrijkte omgeving leidt bij biggen veelal tot beschadigend gedrag zoals staart- en oorbijten. 

Het project Happy Pig beoogt door inzet van diverse slimme technologieën zoals sensortechnologie, robotisering en de toepassing van geavanceerde algoritmen, veelvoorkomende problemen bij varkenshouders te voorkomen, de varkenshouder te helpen bij het dagelijks diermanagement en kwaliteit van leven (welzijn) van de dieren te verbeteren.

Belangrijke deelvragen betreffen:

  • Wat zijn perspectieven en belemmeringen van huidige en toekomstige technologische toepassingen?
  • Hoe kan de applicatie van ICT en communicatietechnologie, gefocust op een data gedreven benadering, omgevings- en dierindicatoren benutten om te acteren op kansen en uitdagingen in de varkenshouderijsector (gespeende biggen)?
  • Wat zijn de business opportunities voor varkenshouders die een dergelijke toepassing tot hun beschikking hebben?

Wat is het belang voor het onderwijs?

Studenten van de opleiding Dier- & Veehouderij en opleidingen binnen het domein Techniek, Ontwerpen en Informatica werken aan dit project. Studenten leren bij uitvoering van diverse onderdelen van dit project over houderijsystemen binnen de varkenssector en de problemen die zich daar voordoen. Doordat externe partijen betrokken zijn bij dit project, leren ze ook in overleg met deze partijen het project goed af te bakenen door middel van vraagarticulatie.

Studenten van de diverse opleidingen moeten over hun eigen vakgebied heen kunnen kijken en leren sparren en samenwerken met mensen van andere vakgebieden. Studenten leren praktische vaardigheden op gebied van gedragsonderzoek zoals het opstellen van een protocol, ethogram, observaties uitvoeren en ook het interpreteren van data en relaties leggen tussen deze data en eventuele welzijnsproblemen of ongewenste omgevingsfactoren van het houderijsysteem.

 

Hoe pakt Inholland het project aan?

De werkzaamheden binnen dit project worden in werkpakketten uitgevoerd:

Werkpakket 1: Business case
Inventariseren en valideren van sleutel-indicatoren. De te meten indicatoren, hoe deze te analyseren en te vertalen richting handelingsperspectief voor effectief diermanagement zijn de basis van een goedwerkend systeem. In het businessmodel worden diverse facetten omschreven die invloed hebben op het creëren van meerwaarde van ‘Happy Pig’.

  • Welke indicatoren zijn belangrijk om gezondheid en welzijn van de biggen te kunnen meten?
  • Is geautomatiseerde hokverrijking fysiek en technisch haalbaar?
  • Hoe kan een zogenoemd gesloten lussysteem bijdragen aan het monitoren en gezond houden van biggen?
  • Welk type varkenshouder kan met een dergelijk systeem ondersteund worden bij het dagelijks diermanagement?
  • Welke waarde biedt de geautomatiseerde hokverrijking aan de veehouder en aan de consument, die nodig is voor het vermarkten, produceren en genereren van inkomstenstromen?

Werkpakket 2: Demonstratiemodel ontwikkelen
Veldtesten met een demonstratiemodel voor geautomatiseerde hokverrijking leveren informatie op over functionaliteit, praktische toepasbaarheid, technische haalbaarheid en betrouwbaarheid van metingen. Welke functionaliteiten in een dergelijke toepassing zijn belangrijk bij het monitoren van dierenwelzijn en gezondheid bij biggen? Wat zijn de technische uitdagingen bij het ontwikkelen van het geautomatiseerde hokverrijkingssysteem? En hoe kan het geautomatiseerde hokverrijkingssysteem het beste reageren op de gemeten waarden (gesloten lussysteem)?

Werkpakket 3: Consortium opbouwen
Samenstellen van een uitgebreider consortium ten behoeve van een vervolgonderzoek. In deze fase wordt onderzocht uit welke partijen het consortium opgebouwd moet worden, wat de voordelen (financieel, sociaal, toegevoegde waarde, verdienmodel, et cetera) voor de betrokken partijen zijn en op welke manier een samenwerking van deze partijen binnen een spin-off project vormgegeven kan worden. 

'Happy Pig, Wealthy Farmers and Healthy People. Dat is wat dit project zo bijzonder maakt. Alle stakeholders zijn bij dit project gebaat.'

 

Nathalie de Ridder, specialist diergedrag- en welzijn

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Om een goed functionerend, innovatief, interactief en reactieve Happy Pig te realiseren, is samenwerking tussen verschillende domeinen van belang. Concreet betekent dit samenwerking met varkenshouders, technisch specialisten (data scientists, design engineers), dierspecialisten (ethologie, diergezondheid) alsook specialisten op gebied van marketing, business development, economie en stakeholders uit de (periferie van) de varkenssector.

Veehouders Bosch (Het Condé Biologische Varkenshouderij), Geene (Erik Geene en Vogels treden op als sparringspartner bij het verkennen van haalbaarheid en bij het finetunen van de technische installatie en applicaties van het te ontwikkelen demonstratiemodel.

De Dierenbescherming ondersteunt als overige betrokken partij huidig project en fungeert als sparringpartner.

Gedurende dit project wordt door middel van co-creatie sessies, expertmeetings en interviews met bovengenoemde partijen ook een business case ontwikkeld. Tevens wordt er gezocht naar nieuwe partners die het consortium kunnen versterken.

Wat is het (verwachte) resultaat?

De eerste fase is uitgevoerd door studenten Dier- & Veehouderij. Een eerste prototype ‘Happy Pig’ is in 2018 opgeleverd. Tweedejaarsstudenten Elektrotechniek met een achtergrond in werktuigbouwkunde hebben vervolgens aan een frame gewerkt waaraan de Happy Pig gemonteerd kan worden. In januari 2020 is versie 2.0 door vierdejaarsstudenten Elektrotechniek van Hogeschool Inholland opgeleverd. Dit model is voorzien van sensoren en camera’s om CO2-concentratie, temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, algemene luchtkwaliteit en bewegingen van de varkens te meten.

Het partnerschap in het huidige project (fase 3) heeft de ambitie om zich verder te ontwikkelen als samenwerkend consortium in een langlopend onderzoeksproject. Voor het opzetten van een groter consortium is vanuit SIA KIEM-hbo van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021 subsidie beschikbaar gesteld. Deze subsidie wordt benut voor de drie genoemde werkpakketten.  

Op basis van de resultaten van de business case en het ontwikkelen van een demonstratiemodel worden expertmeetings georganiseerd met alle belanghebbenden. Het doel is om het consortium uit te breiden en te consolideren waarin de relatie tussen academische en industriële/ondernemerscomponenten de toekomstige ontwikkelingen van het huidige project kan ondersteunen.

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Happy Pig:

Werk samen met Nathalie

Kom in contact en stel je vragen!