iTLC: inzet Technologie voor Leefstijl Coaches

Het doel van iTLC: inzet Technologie voor Leefstijl Coaches

Dit onderzoek is er op gericht om leefstijlcoaches te ondersteunen bij het inzetten van e-coaching voor het begeleiden van mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. Het doel van dit project is om een methodiek te ontwikkelen voor hbo-geregistreerde leefstijlcoaches. Deze methodiek helpt hbo-geregistreerde leefstijlcoaches bij het integreren van e-coaching in de begeleiding van hun cliënten, zodat deze hun leefstijl verbeteren en hun zelfmanagement vergroten.

Het SIA-RAAK-project iTLC wordt uitgevoerd samen met onderzoekers van de lectoraten Oefentherapie - Dagelijks bewegen, Voeding en Beweging en Digital life van de Hogeschool van Amsterdam (penvoerder) en de onderzoekers van Kracht van sport en bewegen en E-health, onderdeel van Medische Technologie, van Hogeschool Inholland. 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In de aanpak wordt een viertal stappen doorlopen waarbij in de eerste stap in kaart wordt gebracht welke gedragsveranderingstechnieken worden gebruikt in hun huidige begeleiding en de bestaande gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s).

In de tweede stap wordt het gebruik van e-coaching door leefstijlcoaches en hun cliënten onderzocht, om zicht te krijgen op de ervaringen, wensen en (ondersteunings)behoeften van leefstijlcoaches en cliënten.

In derde stap wordt aan de hand van de verzamelde gegevens in co-creatie met een stakeholdersgroep de methodiek en onderwijsmodule ontwikkeld.

Ten slotte wordt geëvalueerd of de eindproducten leefstijlcoaches meer in staat stelt om e-coaching toe te passen en worden ervaringen van leefstijlcoaches in kaart gebracht. In deze evaluatie wordt ook verkend hoe de eindproducten binnen de GLI geïntegreerd kunnen worden.

"“Wat voor soort instructie past bij verschillende digitale oefenvormen? Daar weten we nog heel weinig van. Iedereen doet het een beetje op gevoel, maar wat zijn de zaken die je altijd moet doen? Dat is een uitdaging, we weten het gewoon echt niet.” 

Wat is het belang voor het onderwijs?

De methodiek kan gebruikt worden in het onderwijs. Daarnaast wordt met de betrokken opleidingen Sportkunde, Oefentherapie, Fysiotherapie en Voeding en Diëtetiek gekeken naar het opnemen van nieuwe kennis en vaardigheden op het gebied van e-coaching in het curriculum. Samen met de aangesloten hbo opleidingen zal gekeken worden naar gewenste aanpassingen in onderwijsmodules en wordt de mogelijkheid voor het aanbieden van nascholing op dit thema besproken. Studenten zullen daarnaast participeren in het onderzoek (bachelor thesis, minor opdracht).

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Een methodiek en onderwijsmodule voor (aankomende) hbo-geregistreerde leefstijlcoaches. De methodiek ondersteunt hbo-geregistreerde leefstijlcoaches om e-coaching te gebruiken bij het aanbieden van een GLI. Deze ondersteuning is GLI-specifiek en omvat online en offline gedragsveranderingstechnieken, e-coachoplossingen en een stappenplan voor het gebruik en de implementatie van e-coaching in de praktijk.

Wat is de impact van het onderzoek voor het werkveld?

Professionals vanuit verschillende disciplines zijn betrokken bij het project. Naast sportkundigen zijn er bijvoorbeeld diëtisten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten betrokken. Een aantal professionals neemt deel aan de consortiumgroep, deze groep is nauw betrokken bij het inhoudelijke proces. Professionals hebben een actieve betrokkenheid in de verschillende werkpakketten.

Na de ontwikkeling van de methodiek evalueren de leefstijlcoaches de gebruiksvriendelijkheid en testen ze of deze helpt om e-coaching toe te passen in de begeleiding van hun cliënten binnen een GLI. De beroepsverenigingen gebruiken daarnaast de opgedane kennis om hun nascholingsaanbod te vernieuwen en hun onderzoeksagenda’s aan te scherpen. Voor de beroepspraktijk levert het project een methodiek en onderwijsmodule. Daarnaast worden projectresultaten via nieuwsbrieven en workshops teruggekoppeld aan de praktijk.

In dit project werkt Hogeschool Inholland samen met:

Heb je vragen?

We staan je graag te woord!

Je kunt contact opnemen met Joan
Telefoon
0884660427