E-health

Over E-health 

E-health is de toepassing van digitale informatie en communicatie om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en te verbeteren. Het associate lectoraat E-health is onderdeel van lectoraat Medische Technologie en maakt deel uit van het het kenniscentrum Gezondheid & Zelfmanagement van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn en het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn.

E-health is een breed begrip en een overkoepelend thema. Het onderzoek van het associate lectoraat is in het bijzonder gericht op het gebruik van e-health ter ondersteuning van zorg op afstand, ook wel eCare oplossingen geheten. We onderzoeken het aanwenden van digitale applicaties als katalysator voor het versterken, verbeteren en vergemakkelijken van de verbinding van zorggebruikers met hun zorgverleners en zorgverleners onderling, gebaseerd op de wensen en behoeften van de zorggebruiker (person-centered care).

Het onderzoek richt zich op het verbeteren van interprofessionele samenwerking tussen gebruikers en aanbieders en verschillende disciplines in de gezondheidszorg en daarbuiten. Voor betere communicatie, effectiever delen van kennis en efficiënter organiseren van extramurale zorg, door gebruik van eHealth. Vanuit het perspectief van zorggebruikers ligt een belangrijke verbetering van zorg in een betere communicatie tussen zorgverleners en tussen de verschillende lijnen in de gezondheidszorg (nulde-, eerste- en tweedelijnszorg).

Hoewel het vooral om technologie lijkt te draaien, ligt de focus binnen het associate lectoraat op mensen, toegankelijkheid en gebruiksgemak van eCare oplossingen. Een belangrijke randvoorwaarde bij alle toepassingen is maatwerk. Zorg is té complex voor technologen, en technologie is lastig voor zorgprofessionals. Je moet elkaars taal kunnen spreken. Dat is waarom technologen nauw samenwerken met ontwerpers, stakeholders en eindgebruikers om in co-creatie tot nieuwe toepassingen te komen.

Voor onderwijs en werkveld

Om de mogelijkheden die eCare oplossingen biedt zo goed mogelijk te benutten, betrekken we (aankomende) zorgprofessionals zoveel mogelijk bij ons praktijkgericht onderzoek. Wij werken samen met de beroepspraktijk, zoals eerstelijns zorgprofessionals en zorginstellingen (Vierstroom, Pieter van Foreest, Omring, Heliomare en SEIN). Het associate lectoraat werkt ook samen met NELL (National eHealth Living Lab) en neemt deel aan het landelijke Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn (PIT).

Het associate lectoraat wil de verbinding met onderwijs versterken. Binnen Inholland zijn daarom diverse initiatieven ontwikkeld rondom het thema eCare oplossingen, zoals de interprofessionele samenwerking tussen de domeinen Gezondheid, Sport en Welzijn (GSW) en Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI), en met opleidingen als Sportkunde, Mondzorgkunde, Verpleegkunde en Informatica. Studenten voeren zelf praktijkgericht onderzoek uit.

Associate lector Laurence Alpay was daarnaast betrokken bij de ontwikkeling van het keuzevak 'E-Health - professionalisering van docenten' en het kennisplatform Health Technology.

Samenwerken met E-health

Binnen E-health werken we aan verschillende onderzoeksprojecten waarbij zowel zorginstellingen als maatschappelijke partners betrokken zijn. Altijd kijken we hierbij hoe zorginstellingen en onderwijs elkaar kunnen versterken. We komen graag in contact met instellingen en organisaties die E-health (willen) inzetten. Ook studenten die aan projecten willen werken of op zoek zijn naar een afstudeeropdracht zijn welkom. Interesse in een samenwerking?

Neem contact op met Laurence

Onderzoeksthema's

Interprofessionele samenwerking middels eCare Solutions

In de extramurale setting werken verschillende disciplines, en nulde-, eerste- en tweedelijnszorg samen (bijvoorbeeld eerstelijnsfysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen). Ze zorgen voor een combinatie tussen zorg thuis of dicht bij de patiënt en voor therapie op maat, waarbij rekening wordt gehouden met de situatie en de wensen van de patiënt.

Met name in de zorg voor kwetsbare mensen, mensen met een complexe zorgvraag, of mensen met één of meerdere chronische aandoeningen is een interprofessionele, multidisciplinaire samenwerking van belang en noodzakelijk. Deze patiëntengroep ziet vaak meerdere zorgprofessionals. Een gezamenlijk behandelplan kan voorkomen dat zorgverleners zaken dubbel doen of dat problemen blijven liggen. Een goed systeem om deze informatie gezamenlijk te registreren en uit te wisselen, ontbreekt tot op heden in de meeste samenwerkingsverbanden. Hierdoor kost de samenwerking veel tijd, is deze vaak omslachtig en leidt tot irritatie, onbegrip en soms tot overbehandeling.

Toegankelijke en persoonsgerichte eCare

Sinds enkele decennia heeft een transitie plaatsgevonden van aanbodgerichte naar vraaggestuurde zorg. Hierdoor zijn zorgstandaarden ontstaan, is er meer transparantie, weten mensen beter wat ze willen, en wordt technologie in toenemende mate ingezet om de zorgverlener en -afnemer te ondersteunen. Met deze ontwikkeling is de burger zelf verantwoordelijk voor eigen gezondheid en ziekte. Daarnaast wordt door de overheid sterk ingezet op de participatiemaatschappij, waardoor bijvoorbeeld ouderen en zieken langer thuis kunnen blijven.

eCare-diensten kunnen burgers ondersteunen in het nemen van beslissingen ten aanzien van eigen gezondheid en ziekte op basis van gepersonaliseerde, relevante informatie. Ook kunnen deze helpen bij het verbeteren van inzicht in zorgtrajecten en maken ze behandeling in de eigen omgeving mogelijk.

Methodologische benadering: persuasieve e-health

Persuasieve e-health richt zich op design, ontwikkeling en evaluatie van interactieve technologieën die bedoeld zijn om de houding of het gedrag van de gebruiker te veranderen. E-health kan empoweren, doordat het patiënten in staat stelt om de eigen gezondheid en welzijn te managen en leert om te gaan met eigen tekortkomingen. E-Health kan zorgverleners ook helpen bij de uitvoering van hun werk. E-health-toepassingen zorgen voor gedragsverandering bij de eindgebruikers.

"De ontwikkeling van eCare Solutions vraagt om een verschuiving in de manier van denken over technologie naar een vermenselijking van de technologie. Het gaat het om alignment tussen technologie-design en care-design."

- Laurence Alpay, associate lector E-health

Nieuws vanuit E-health

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met

Werk samen met Laurence

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0611449745