Kracht van sport en bewegen

Over Kracht van sport en bewegen

Het lectoraat Kracht van sport en bewegen van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn zet aan tot actie in de breedste zin van het woord om de sport- en beweegparticipatie in Nederland te verhogen. Ze wil ook de sociaal-maatschappelijke waarde van sportparticipatie aantonen. De onderzoekers van Kracht van sport en bewegen houden zich bezig met de volgende onderzoeksvragen: Hoe kunnen wij de sport- en beweegparticipatie van verschillende groepen verhogen? Wat is het effect van sportparticipatie en een actieve leefstijl op het welbevinden van kwetsbare doelgroepen? Wat zijn belemmeringen en stimulerende factoren voor sportdeelname door mensen met een beperking of chronische ziekte? Welke vaardigheden hebben sportprofessionals nodig om effectief gebruik te kunnen maken van technologische ontwikkelingen? De onderzoekers, die deel uitmaken van het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn, doen hun onderzoek het liefst samen met de beroepspraktijk en vertegenwoordigers van de mensen om wie het gaat.

Voor onderwijs en werkveld

Vanuit het lectoraat werkt lector Jasmijn Holla samen met studenten, docent-onderzoekers, organisaties en instellingen aan projecten, onderverdeeld in drie hoofdthema’s: Aangepast sporten, Gezondheidsmanagement en Sport en maatschappij. 

Samenwerken met Kracht van sport en bewegen

Het lectoraat Kracht van sport en bewegen werkt nauw samen met bedrijven, publieke organisaties, kennisinstellingen, patiëntenverenigingen, studenten en medewerkers (docenten, onderzoekers en onderwijskundigen) aan vraagstukken rondom het bevorderen van beweeggedrag en een gezonde leefstijl (bijvoorbeeld door middel van technologie) en vraagstukken rondom de sociaal maatschappelijke waarde van sport. Binnen het Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam (CASA), onderdeel van het Amsterdam Institute of Sport Science, werken de onderzoekers van Kracht van sport en bewegen samen met divers kennis- en praktijkpartners aan het gezamenlijke doel om de sport- en beweegparticipatie en sportprestaties van mensen met een chronische ziekte of beperking te stimuleren. 

Onderzoeksthema's

Vanuit een overkoepelende focus op leefstijl en gezondheid, richt Kracht van sport en bewegen zich op de thema’s gezondheidsmanagement, aangepast sporten en sport en maatschappij. Binnen alle thema’s is er aandacht voor de inzet van technologie, zelfmanagement, interprofessioneel samenwerken, leefstijl en gezondheid. De thema’s komen overeen met de drie uitstroomprofielen van de opleiding Sportkunde.

Aangepast Sporten 

Aangepast Sporten is gericht op inclusief sporten en het bevorderen van de sportparticipatie en een gezonde leefstijl bij mensen met beperkingen en chronische ziektes. Hoe verhoog je de sportparticipatie van kwetsbare jeugd en jeugd met beperkingen?

Gezondheidsmanagement

Onderzoek gericht op gezondheidsbeleid binnen bedrijven en organisaties en het fit en vitaal houden van werknemers. Wat is de waarde van online apps om sportgedrag, een goede leefstijl en gezondheid te bevorderen?

Sport en maatschappij

Sport en maatschappij focust op de sociaal-maatschappelijke effecten van (lokaal) sportbeleid en inclusief sporten in de wijk. Maar ook wat sportevenementen kunnen betekenen op het gebied van gezondheid, welbevinden en leefbaarheid. 

De lector van Kracht van sport en bewegen

Jasmijn Holla
Jasmijn Holla
Jasmijn Holla
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Lectorale rede van Jasmijn Holla: iedereen kan meedoen

In juni 2022 sprak Jasmijn Holla, lector Kracht van sport en bewegen haar lectorale rede uit in Haarlem. Jasmijn ging tijdens haar rede in op de vraag hoe we groepen die achterblijven in hun sport- en beweegdeelname kunnen ondersteunen bij het duurzaam in beweging blijven. Hierbij rekening houdend met ieders unieke behoeften, mogelijkheden en leefcontext. In aansluiting op de uitstroomprofielen van de bacheloropleiding Sportkunde, waaraan het lectoraat nauw verbonden is, heeft zij speciale aandacht voor beweegstimulering in de zorg, de wijk en op het werk. Ook de samenwerking hierbij tussen sport-, zorg-, gemeente- en sociaal professionals heeft haar focus.

Download het redeboekje 

Nieuws vanuit Kracht van sport en bewegen

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met±

Werk samen met Jasmijn

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
06 21115227