Participatie van jeugdigen

Lectoraat
Jeugd en Samenleving
Duur
januari 2018 t/m januari 2022
Locatie
Amsterdam
Contact
Marte Wiersma

Het doel van 'Participatie van Jeugdigen'

Maatschappelijke participatie gaat niet vanzelf bij jongeren en jongvolwassenen (verder: jongeren) met psychische en/of gedragsproblemen. Deelname aan school, (begeleid of vrijwilligers)werk, georganiseerde activiteiten en sociale contacten vergen actieve en praktische ondersteuning. Regelgeving en financiering vanuit verschillende wettelijke kaders maken continuïteit in ondersteuning lastig. Verschillende gespecialiseerde organisaties in de regio Amsterdam hebben initiatieven ontplooid om tot geïntegreerd aanbod te komen. De partners van de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd (KeTJA) willen samen met de andere partners in deze aanvraag de ondersteuning van maatschappelijke participatie van jongeren met psychische en/of gedragsproblemen in Amsterdam verbeteren. Dit doen we door het ontwikkelen van praktische tools voor professionals op basis van wetenschappelijke kennis, input van jongeren zelf en input van professionals.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Inholland ontwikkelt op dit moment een interventie die zich richt op het verbeteren van de bejegening van jongeren 16-23 met psychische en/of gedragsproblematiek. Het blijkt namelijk dat jongeren niet altijd tevreden zijn over de bejegening door professionals. Dit is zorgelijk aangezien de manier waarop professionals met jongeren omgaan (los van inhoud van de hulp) van grote invloed is op de (werk)relatie tussen de professional en de cliënt en een voorwaarde is voor de effectiviteit van de hulp. De leermodule ‘bejegening jongeren 16-23 jaar door jeugdprofessionals’ is tot stand gekomen in directe samenspraak met professionals van het MBO-Jeugdteam. Doel van de leervorm is dat professionals zich meer bewust en bekwaam bezighouden met de manier waarop ze het contact met jongeren vormgeven.

“Ja het is meer qua, hoe zeg je dat qua houding van sommigen vind ik. Ze hebben wel altijd geholpen alleen van sommigen voelde het niet echt alsof ze het echt wouden alsof het meer was van ‘o doe jij hem maar ja maar, nee gewoon doen’. Weet je zo is het bij twee overgekomen op mij.”

 

jongen, 17 jaar

Wat is het belang voor het onderwijs?

In dit onderzoek is gekozen voor peer-research waarin jongeren andere jongeren interviewen. Afstudeerstudenten van de opleidingen Pedagogiek en Social Work van InHolland hebben een actieve rol gespeeld in de dataverzameling en het vooronderzoek door het interviewen van mbo-jongeren en mbo-zorgprofessionals.

Het kennisdocument en de leermodule zijn direct bruikbaar als onderwijsmateriaal binnen de zorgopleidingen van InHolland. De producten zijn waardevol voor alle toekomstige jeugdprofessionals die gaan werken met jongeren 16-23 jaar.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

De jeugdhulporganisaties Spirit, FACT Jeugd/Arkin Jeugd en Gezin en het MBO-Jeugdteam zijn van meet af aan betrokken bij de opzet van het onderzoeksproject. De leermodule bejegening is ontwikkeld in directe samenspraak met professionals van het MBO-Jeugdteam.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Eind 2019 liggen er drie bruikbare interventies gericht op het verbeteren van de ondersteuning van jongeren 16-23 jaar met psychische en gedragsproblematiek en een overkoepelende rapportage met daarin de onderzoeksverslagen van de interviews met jongeren, professionals en de inzichten uit de literatuurstudie. Als achtergrondinformatie bij de leervorm is ook een kennisdocument geschreven over de bejegening van jongeren. Dit document is te raadplegen via het Kennisportaal van NEJA.

De onderzoeker van Participatie van Jeugdigen:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Participatie van Jeugdigen:

Werk samen met Marte

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0611449851