Amsterdam,
24
juni
2020
|
10:48
Europe/Amsterdam

Zes tips om de kracht van diversiteit te benutten in het hbo

Hogescholen vormen in toenemende mate een afspiegeling van een steeds diversere samenleving. Hoe kun je als onderwijsinstelling die diversiteit zo goed mogelijk benutten? Op die vraag geven onze lectoren Guido Walraven, Machteld de Jong, Femke Kaulingfreks, Joke Hermes, Jeroen Onstenk en vier van hun onderzoekers antwoord in hun onderzoek Kracht van Diversiteit.

In hoeverre bezitten studenten en docenten de competentie 'kunnen omgaan met diversiteit' en wat is er nodig is om deze verder te ontwikkelen? Immers, om de kracht van diversiteit ten volste te benutten is het van belang om in eerste instantie te weten hoe je met diversiteit omgaat. Waar sommige docenten en studenten deze competentie al bezitten, moet deze bij anderen nog verder worden ontwikkeld.

Docenten en studenten, maar ook professionals in het werkveld, geven aan dat ze voorstander zijn van leren in en van de praktijk. Dat geldt zeker ook als het gaat over het leren omgaan met diversiteit. De grote uitdaging is echter hoe een hbo-instelling dat organiseert. Door bijvoorbeeld verschillende stagemomenten in te bouwen tijdens de opleiding of studenten in wisselende groepssamenstellingen samen te laten werken leren zij bijvoorbeeld om in verschillende contexten te functioneren.

Hoe kan het wel?
Volgens de onderzoekers zijn kleinschalig onderwijs met ruimte voor persoonlijk contact, onbevooroordeeld naar elkaar luisteren, het delen van levensverhalen of het bieden van betekenisvolle ontmoetingen of activiteiten voorbeelden van hoe studenten diversiteit beter kunnen begrijpen en benutten. De zes aanbevelingen uit het onderzoek helpen om diversiteit in een onderwijscontext beter te benutten.

  • Werk met een brede definitie van diversiteit, die verder gaat dan alleen sociaal-culturele of etnische aspecten, maar ook betrekking heeft op alle andere kenmerken waarop mensen kunnen verschillen. 
  • Werk met een gedifferentieerde strategie waarbij de verschillende niveaus - samenleving, opleiding en individuele docent en student - met elkaar worden verweven. 
  • Zorg dat de organisatie rond diversiteit op de opleiding goed is ingericht en docenten adequaat worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld door op diversiteit gerichte scholing en er ruimte in teamoverleg om over de uitdagingen van een diverse context met elkaar te kunnen praten.
  • Betrek studenten bij het organiseren van activiteiten rond diversiteit, dat vinden ze meestal leuk en daar leren ze van.
  • Zorg voor een leeromgeving waarin ruimte is om te leren omgaan met diversiteit, waar ruimte is voor het delen van verhalen, waar ‘anders zijn’ niet als raar wordt gezien maar als iets dat mag. 
  • Benut het werkveld als partner bij het leren omgaan met diversiteit, bijvoorbeeld via gastcolleges, werkbezoeken en gezamenlijke projecten.

Concrete handvatten en werkvormen
De betrokken docent-onderzoekers hebben voor docenten en hun teams een handreiking gemaakt met hele concrete suggesties die direct bruikbaar zijn in de praktijk. Zij kunnen hier inspiratie en voorbeelden uithalen. Ook voor studenten staan er bruikbare tips in over het werken in groepjes en kunnen omgaan met verschillen. 

Wil je meer weten over dit onderzoek?

Het spreekt voor zich, of het zou vanzelfsprekend moeten zijn, dat de onderwijsinstellingen een scherp oog hebben voor uitsluiting op grond van welke onderscheid dan ook. Om de kracht van diversiteit te benutten is het van belang om te weten hoe je met diversiteit om kunt gaan. Willen hogescholen serieus en structureel werk maken van hun streven naar diversiteit, dan zullen ze de competentie 'kunnen omgaan met diversiteit' als leerdoel in het curriculum op moeten nemen, adviseren de onderzoekers.

Guido Walraven is lector Dynamiek van de Stad, Machteld de Jong is lector Diversiteitvraagstukken, Femke Kaulingfreks is lector Jeugd en Samenleving, Joke Hermes is lector Media, Cultuur en Burgerschap bij de onderzoeksgroep Creative Business, Jeroen Onstenk was lector Pedagogisch en Didactisch Handelen; Judith Logger, Mai Groenevelt, Frake Schermer en Ympkje Albeda zijn docent-onderzoeker bij een van de genoemde lectoren.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.