De Pedagogische Opdracht

Hogeschool Inholland werkt (onder andere) samen met:

De onderzoekers van De Pedagogische Opdracht werken in partnerschappen samen met medewerkers van de Opleidingsscholen, PO-organisaties en de PABO-opleidingen van Inholland. Daarin onderzoeken en ontwikkelen we op welke wijze de functies van onderzoekend vermogen beter zijn te benutten voor het opleiden en begeleiden van leraren en voor het ontwerpen van innovaties die werkelijk door de leraar kunnen en zullen worden ingezet in het primaire proces. Het stimuleren van deze drie functies gebeurt door middel van reflectief en actieonderzoek naar aanleiding van ervaringen in het primaire proces.

Uit de onderzoeken komen thema’s en vraagstukken naar boven, zoals die in de onderzoekslijn worden onderzocht in interdisciplinaire samenwerking met andere lectoraten en kennisinstituten. Voorbeelden van deze thema’s zijn kansen(on) gelijkheid, leiderschap, de startende leerkracht in het schoolcollectief en de samenwerking tussen opvang en onderwijs in kindcentra.

Partners over de samenwerking

We hebben een collectief gevormd en de ambitie uitgesproken om leraren te sterken in het leren van ervaringen en deze ook te kunnen duiden in een collectief. Daarnaast willen we schoolleiders sterken in het mogelijk maken en ondersteunen van deze bevindingen. De focus hierbij is werken aan de onderzoekende cultuur binnen de school, bij onszelf en stichting breed. Vanuit deze samenwerking ontstaat een mooie beweging waarbij we aangesproken worden op ons eigen onderzoekend vermogen. Hierdoor leren we elkaar steeds beter kennen en krijgen we tools om dit in de eigen context toe te passen. Hieruit zijn de eerste onderzoekplannen geformuleerd en uitgezet in de praktijk’.

Beleidsmedewerker Onderwijs en Innovatie

Gezamenlijk stellen we de ambitie om complexe problematiek te begrijpen vanuit de ervaringen die leraren, schoolleiders en bestuurders zelf met deze problematiek hebben. Om vanuit deze ervaringen te komen tot het onderzoeksmatig ontwikkelen van oplossingen of handelingsrepertoire die daadwerkelijk bijdragen aan twee dingen: het versterken en waarderen van de professionaliteit van individuele leraren en het versterken en benutten van het zelfoplossend vermogen en de verantwoordingskracht van schoolteams’.

PO-bestuurder

‘Het bespreken van onze ervaringen  is noodzakelijk om de verdieping aan te brengen. Uit deze ervaringsreconstructie neem ik mee voor mijn eigen handelen; de tijd nemen om stil te staan bij de ervaring. Overzicht, inzicht, uitzicht.'

‘Door benadering uit verschillende perspectieven verdieping in je eigen denken en handelen. Verrijking door leren van en met elkaar.’

‘[Belangrijk voor mij is…] gezamenlijk optrekken en hier structuur aangeven. Om op die manier verdieping aan te brengen en je eigen handelingsrepertoire uit te breiden.’

Reacties van lerarenopleiders en schoolopleiders