De Pedagogische Opdracht

Over De Pedagogische Opdracht

De onderzoekslijn De Pedagogische Opdracht stelt de verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs, van de professionaliteit van de leraar en van de kwaliteit van het beroep van leraar centraal. Deze ambitie hebben we voor zowel het primair onderwijs als IKC’s waarin onderwijs en opvang meer en meer fluide in elkaar overlopen.

Onze ambitie is het versterken van het individuele handelen en de verantwoordingskracht van leraren en andere onderwijsprofessionals op basis van structurele collectieve evaluatie en onderzoeksmatige verbetering. Dit doen we door kaders en instrumentarium te bieden voor het kwalitatief goed vorm en inhoud geven aan de primaire processen in scholen en kindcentra ten behoeve van de brede ontwikkeling van kinderen. Daarnaast onderzoeken we samen met onze partners in het onderwijswerkveld op welke wijze leraren en schoolteams de kwaliteit van deze processen blijvend kunnen evalueren en verbeteren.

Centraal uitgangspunt hierbij is het bieden van perspectief op onderwijs dat bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot volwassenen die met plezier, kennis, kunde en gevoelens van verbondenheid en verantwoordelijkheid in de wereld staan.

Met onderwijs en werkveld

Om onze ambitie te verwezenlijken zetten we actief in op het opzetten van partnerschappen tussen Pabo-opleidingen van Inholland, het werkveld van deze Pabo’s, de Master Leren en Innoveren en onze onderzoekslijn. Daarbij is specifiek aandacht voor het bevorderen van onderzoekend vermogen van de reflectieve onderwijsprofessional vanuit ervaringen uit het dagelijks handelen. Door het duiden van deze ervaringen, doen we vanuit onderzoek kennis en inzichten op die de onderwijspraktijk pedagogisch voeden en kwalitatief verbeteren.

Meer over de achtergrond en werkwijze van De Pedagogische Opdracht is visueel gemaakt in onderstaande afbeeldingen:

Onderzoeksthema's

Functies van onderzoekend vermogen 

Hoe zetten het onderwijswerkveld en de Pabo-opleidingen van Inholland de drie functies van onderzoekend vermogen in?  We onderzoeken samen met Pabo-opleidingen en werkveld op welke wijze deze functies beter zijn te benutten voor het opleiden en begeleiden van leraren en voor het ontwerpen van innovaties die de leraar werkelijk zal inzetten in het primaire proces.  De functies die we onderscheiden, zijn: het effect van ervaringen in het primair proces op andere processen, collectieve reflectie op deze ervaringen, en benutting van wetenschappelijke kennis.

Kansen(on)gelijkheid

We onderzoeken de wijze waarop maatschappelijke thema’s als kansen(on)gelijkheid tot uiting komen in het proces van betrokken handelen in de schoolomgeving. We ondersteunen de systematische, collectieve teamreflectie op de individuele ervaringen van leraren met dit thema. Daarnaast begeleiden we ontwerponderzoek dat het instrumentarium van leraren vergroot zodat zij inzicht krijgen in het appel van specifieke leerlingen en de pedagogische opdracht voor deze leerlingen beter kunnen vervullen.

De Pedagogische Opdracht en de buitenschoolse opvang

Met ons onderzoek bieden we kennis en inzicht rondom de thematiek van intensievere samenwerking tussen opvang en onderwijs. We kijken daarbij naar de eisen die de samenwerking stelt aan het betrokken handelen in het primaire proces. Maar ook  naar de rol die persoonsvorming in de ontwikkeling van kinderen in het algemeen speelt en in het bijzonder in de integratie van kinderopvang en onderwijs. 

Basisschoolleerlingen en hun omgeving

We onderzoeken de manieren waarop basisschoolleerlingen zich verbonden voelen met hun sociale en fysieke omgeving. Dit levert inzichten op in de potentiële rol van het primair onderwijs in het versterken van de omgevingsgerichte vermogens van kinderen om uitdagingen en bronnen in deze omgevingen te herkennen, waarderen en benutten.

Persoonsvorming in het primair onderwijs

We onderzoeken de momenten in het primaire interactieproces waarop de leraar ervaart ‘vormend’ te handelen. Hiermee kunnen we bijdragen aan het expliciteren en bewust maken van intenties en effecten van handelen zodat deze beter bespreekbaar worden in teams in relatie tot de pedagogische opdracht. 

Partnerschappen en de onderzoekslijn

We onderzoeken op welke wijze partnerschappen tussen lerarenopleidingen, onderwijswerkveld en ons onderzoek daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het onderzoekend vermogen in het onderwijs en wat dit vraagt van instrumentarium, methodieken en schoolleiderschap.

De lector van De Pedagogische Opdracht:

Mascha Enthoven
Mascha Enthoven
Mascha Enthoven
lector
Onderzoekslijn(en)
E-mail

Nieuws vanuit De Pedagogische Opdracht

Werk samen met de onderzoekers van De Pedagogische Opdracht

Kom in contact en stel je vragen

Docent-onderzoeker Rianne Bosland
Telefoon
06 29630783