De Pedagogische Opdracht

Over De Pedagogische Opdracht

In de onderzoekslijn De Pedagogische Opdracht richt ons onderzoeksteam zich op de vormende en onderzoekende kwaliteiten van het onderwijs in brede zin: het primair onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Vanzelfsprekend zijn de pedagogische en onderzoekende vermogens van leraren en opleiders daarin belangrijke aanknopingspunten voor onderzoek en innovatie.

Het onderzoek moet perspectief bieden op onderwijs dat bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot volwassenen die met plezier, kennis, kunde en gevoelens van verbondenheid en verantwoordelijkheid in de wereld staan.

Voor onderwijs en werkveld

Binnen onze drie de thema’s streven we naar onderzoek in en vooral ook samen met de Pabo van Inholland en het werkveld. Daarbij is specifiek aandacht voor samen opleiden en onderzoek doen, begeleiding van beginnende leerkrachten en doorgaande professionalisering.

Onderzoeksthema's

Maatschappelijke, culturele en persoonlijke vorming

Het thema Maatschappelijke, culturele en persoonlijke vorming betreft vooral (vormgeving en effecten van) Bildung en burgerschap in het onderwijs.  Burgerschap is al een aantal jaren een (wettelijk) verplicht onderwijsdoel. Er wordt steeds vaker gepleit voor meer Bildung in het (hoger) onderwijs. Na de (eenzijdige) nadruk op toetsen, functionaliteit, meetbaarheid en controle lijkt er weer ruimte te komen voor een bredere kijk op ontwikkeling. Overheid, scholen en opleidingen willen weer meer aandacht voor ‘vorming van de mens’. 

(Super)diversiteit en ontwikkeling van kennis, talenten en bekwaamheden

Binnen dit thema  houden we ons bezig met (leren) omgaan met verschillen in het onderwijs. De diversiteit in de samenleving, en daarmee ook in het onderwijs, neemt toe. Dat komt door de komst van immigranten en vluchtelingen. Maar ook omdat onze samenleving het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk kinderen in dezelfde school aan het onderwijs deelnemen. 

 Ons onderzoek richt zich op vragen rond vormgeving van de verantwoordelijkheid van inclusief onderwijs. Het gaat om vragen als: Hoe wordt op bassischolen én op de Pabo ingespeeld op diversiteit en rijkdom aan verschillen? En: wat zijn mogelijke consequenties van de uitkomsten van onderzoek voor het curriculum van de Pabo?

Onderzoeken en ontwerpend leren

Binnen dit thema staan pedagogisch-didactische aanpakken centraal die bij kinderen kunnen worden ingezet om een actieve leerhouding en leervermogen te ontwikkelen en te benutten. Competenties als nieuwsgierig en kritisch zijn en zelfstandig (kunnen) leren zijn hierin onontbeerlijk. Om met (super)diversiteit in de school om te gaan, biedt onderzoekend leren mogelijkheden voor maatwerk en passend onderwijs. Kinderen met een onderzoekende houding – een ‘inquiry habit of mind’ willen meer weten en écht begrijpen. Ze benaderen zaken vanuit verschillende perspectieven.

De lector van De Pedagogische Opdracht:

Mascha Enthoven
Mascha Enthoven
Mascha Enthoven
lector
Onderzoekslijn(en)
E-mail

Nieuws vanuit De Pedagogische Opdracht:

Werk samen met de onderzoekers van De Pedagogische Opdracht

Kom in contact en stel je vragen

Managementassistent Cindy Koelman van Doornik:
Telefoon
0884664173