Gelaagde processen van empowerment

Het doel van Gelaagde processen van empowerment

Dit project richt zich op Amsterdamse jongeren in gemarginaliseerde posities en lokale projecten die zich inzetten om empowerment van jongeren te ondersteunen. Door op specifieke jongerengroepen in te zoomen brengen we in kaart hoe processen van empowerment zich ontvouwen door de tijd heen, welke uitdagingen er nog bestaan en wat de rol van sociaal werkers hierin is en kan zijn in de toekomst. Speciale aandacht is er voor de wisselwerking tussen verschillende niveaus van empowerment, namelijk empowerment op het indiviuele-, collectieve- en maatschappelijke vlak. Idealiter grijpen deze niveaus op elkaar in om processen van empowerment te optimaliseren. We richten ons ook op de winst die er te behalen valt wanneer er geïnvesteerd wordt in deze wisselwerking.

Dit project richt zich met name op twee onderzoeken:

  1. Het eerste onderzoek behelst dakloze en ongedocumenteerde jongeren in Amsterdam, voor wie processen van empowerment bemoeilijkt worden door het gebrek aan basisvoorzieningen. We voeren participatief onderzoek uit onder empowermentprojecten die opgezet zijn door Stichting Here to Support
  2. Het tweede onderzoek richt zich op de toekomstige bewoners van De Tafelberg, een nieuw collectief-wonen project in Amsterdam waarin de bewonersgemeenschap samengesteld zal worden uit drie groepen jongeren: jongeren met een jeugdhulpverleningsverleden, studenten, en jong werkenden. De gemeenschapsvorming tussen deze groepen en daarmee het bevorderen van de doorstroom van jongeren met een jeugdhulpverleningsverleden binnen de maatschappij vormt een bijzonder aandachtspunt.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

De jongerengroepen die onderdeel vormen van het onderzoek kunnen gezien worden als nieuwe ‘voertuigen’ van maatschappelijke veerkracht (Trommel 2018). Wat kunnen we van deze initiatieven leren over de inclusie van jongeren, welke best practices komen naar voren en waar liggen de aandachtspunten wanneer het gaat over het scheppen van (institutionele) omstandigheden waarin jongeren de ruimte krijgen om door te ontwikkelen in de processen van empowerment die zij zelf in gang zetten? En hoe kunnen opgedane inzichten over effectieve semi-formele ondersteuning in institutionele kaders worden ingebed?

We passen etnografische onderzoeksmethoden toe die hun oorsprong in de antropologie vinden. Deze methoden variëren van participerende observaties, tot groepsworkshops, en semi-structurele interviews. Met name participerende observaties maken het mogelijk om processen stap voor stap te volgen en daarin zowel de stem van de jongeren als ook de groepsdynamiek onder jongeren mee te nemen. We hanteren hierbij een inductieve aanpak die het mogelijk maakt te anticiperen op onverwachte gebeurtenissen gedurende het onderzoek, zoals veranderingen die gepaard gingen met de corona pandemie.

"A sense of accomplishment is important: to get the sense that you can do more. To live and fight, to bridge the barriers of impossibility that are imposed on you by society."

 

Mohamed, deelnemer project HtS, 21 juli 2020

Wat is het belang voor het onderwijs?

Voor de ontwikkeling van campus De Tafelberg hebben tweedejaarsstudenten Social Work hun ervaringen met ondersteuning op weg naar volwassenheid en hun thuisgevoel in coronatijd gedeeld in focusgroepen.  Waar mogelijk leveren afstudeerstudenten Pedagogiek en Social Work een bijdrage aan het interviewen van jongeren binnen dit onderzoek. 

Inzichten uit het onderzoek over de verschillende dimensies van empowerment brengen we in colleges van de opleidingen Pedagogiek en Social Work. Daarnaast gebruiken we de inzichten in de ontwikkeling van een handreiking voor hbo-docenten over het thema politiserend werken in het sociaal domein.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

We werken in deze twee projecten nauw samen met stichting Here to Support en stichting TAAK,  een kunstenaarscollectief dat zorg draagt voor betrokkenheid van toekomstige bewoners bij de ontwikkeling en inrichting van De Tafelberg. Tussentijds koppelen we geregeld bevindingen terug, brainstormen we over de mogelijkheden en kansen om meer jongeren te betrekken, en anticiperen we zoveel mogelijk op inbreng van projectdeelnemers. Vooral in het jaar 2020 besteedden we daarnaast samen met de projectpartners aandacht aan creatieve manieren om in te spelen op de impact van coronamaatregelen op de projecten. 

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Met de uitkomsten uit het onderzoek kunnen bottom-up en actuele adviezen geformuleerd worden: wat hebben deelnemers gaandeweg nodig, welke omstandigheden maken de groei van een project mogelijk? Wat waren de kantelpunten in de doorontwikkeling van het project en in welke fase deden die zich aan? De input, de stem van de jongeren zelf vormt de basis van de bevindingen, die op hun beurt leidend zijn in de handvaten voor sociaal werkers die dit project zal aanreiken.

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland

Werk samen met Lieke

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0884665431