Integrated Reporting in het mkb

Lectoraat
Finance & Accountancy
Duur
januari 2019 t/m augustus 2021
Locaties
Rotterdam, Alkmaar, Diemen, Haarlem
Contact
Marleen Bartelts

Het doel van Integrated Reporting in het mkb:

Integrated reporting is een manier van verslaglegging waarbij financiële en niet-financiële gegevens in één jaarverslag worden geïntegreerd. Bij niet-financiële gegevens kun je denken aan maatschappelijke aspecten als duurzaamheid, gezondheid of menselijk kapitaal. Deze manier van verslaglegging geeft een breder beeld van de onderneming, de gekozen strategie en de impact die de bedrijfsvoering heeft op de maatschappij of het milieu. 

​Het doel van het project Integrated Reporting in het mkb is om een tool of model te ontwikkelen voor een intregrated report, afgestemd op de ondernemer in het mkb. Daarbij willen we de volgende vier deelvragen beantwoorden:

  1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot integrated reporting in het mkb bij organisaties die zich richten op een of meer duurzame doelstellingen?
  2. Welke belemmeringen zijn er voor organisaties in het mkb om een geïntegreerd rapport te publiceren?
  3. Welke elementen zijn specifiek van belang in de geïntegreerde rapportage in de verschillende specifieke branches in het mkb?
  4. Welk model voor integrated reporting is passend voor een organisatie in het mkb in een specifieke branche?

Om zo breed mogelijk beeld te krijgen van wat er speelt binnen het mkb, werken we samen met organisaties uit verschillende sectoren. Denk aan hospitality, textiel, woningbouwcorporaties, verpleeghuizen en afvalverwerking.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Elke deelvraag onderzoeken we op een andere manier. Om een goed beeld te krijgen van de actuele stand van zaken met betrekking tot integrated reporting (deelvraag 1), maken we gebruik van deskresearch.  De belemmeringen om een integrated report te publiceren (deelvraag 2) achterhalen we met kwalitatief en kwantitatief onderzoek (interviews en enquêtes). Deze methoden van onderzoek zetten we ook in voor deelvraag 3: het achterhalen van de specifieke elementen die van belang zijn voor integrated reporting. We houden in deze fase interviews met professionals en accountants, en doen aanvullend kwalitatief onderzoek. Om te onderzoeken welk integrated reporting model passend is voor mkb-organisaties, ontwerpen we in co-creatie met belangrijke stakeholders een conceptmodel. Dit model baseren we op de resultaten uit de andere deelonderzoeken. 

"Impactrapportage geeft het echte verhaal van de gerealiseerde resultaten."

Marleen Bartelts, onderzoeker Finance & Accountancy

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Een passend model voor integrated reporting is voor organisaties in het mkb relevant in de communicatie met stakeholders als het gaat over het behalen van duurzame doelstellingen. Toch is er voor het mkb geen regelgeving die de organisatie verplicht om over de waardecreatie op andere kapitalen te rapporteren. Er zijn veel organisaties in het mkb die bewust sturen op het beperken van negatieve impact en vergoten van positieve impact. Het lijkt aannemelijk dat deze organisaties ook aan hun stakeholders laten zien hoe zij dat doen en wat zij bereiken. De praktijk leert ons dat dit echter op beperkte schaal gebeurt. Daarnaast hebben we gezien dat veel organisaties die een positieve impact willen realiseren op human capital of nature, dat niet of nauwelijks in hun rapportages over het voetlicht brengen, terwijl dat relevante informatie is voor veel stakeholders. Een gemiste kans!

Met het delen van de onderzoeksresultaten in kenniscafe’s geven we mkb-bedrijven de benodigde kennis om de kansen te benutten om met heldere en visuele rapportages transparantie te geven over doelstellingen en impact.

Wat is het belang voor het onderwijs?

De onderzoeksresultaten worden gedeeld met studenten. Dit inspireert studenten vervolgens om vervolgonderzoek te doen en hun resultaten weer te delen in een rapport. Zo wordt enerzijds kennis opgebouwd en anderzijds kennis gedeeld.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

De meerwaarde van het onderzoek voor het onderwijs is dat studenten ‘ leren’ wat het belang is van transparante rapportages van organisaties.

In veel branches is er een sterke correlatie tussen de kwaliteit van de rapportages en de kwaliteit van de ‘ output’ van de organisatie. Het lijkt aannemelijk dat het sturen op transparantie over de gerealiseerde impact in rapportages correleert met kwaliteitsdenken en dus ook meer bewustzijn over de impact van het handelen in een organisatie en de bedrijfskolom.

Nieuws vanuit Integrated Reporting in het mkb:

Werk samen met Marleen

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279888