Leefstijl in de GGZ

Een samenwerking tussen Inholland en Arkin FACT Jeugd

Lectoraat
Kracht van Sport en Bewegen
Lectoraat
GGZ Verpleegkunde
Duur
Januari 2024 t/m december 2024
Locatie
Haarlem
Contact
Sheila Gopie

Het doel van Leefstijl in de GGZ

Het Centre of Expertise voor Preventie in Zorg en Welzijn heeft eind december 2022 subsidie toegekend aan dit onderzoeksproject, Leefstijl in de GGZ. Dit is een samenwerking tussen het lectoraat Kracht van Sport en Bewegen en GGZ Verpleegkunde, en de opleidingen Social Work, Sportkunde en Verpleegkunde en Arkin FACT Jeugd.

Het doel van dit project is het ontwikkelen, implementeren en evalueren van twee specifieke leefstijlinterventies, te weten een fitness-interventie en een kookgroep. Deze leefstijlinterventies hebben als uiteindelijk doel om de resocialisatie, welzijn en sociaal-maatschappelijke integratie te bevorderen van jongeren met een ernstig psychiatrische aandoening in de leeftijdscategorie van 14 tot 23 jaar. Het worden geen digitale oplossing, maar fysieke interventies.

In dit project onderzoeken we hoe en in hoeverre leefstijlinterventies bij kunnen dragen aan het herstel en de resocialisatie van jongeren met ernstige, complexe psychiatrische problematiek (zorggerelateerde preventie). Een gezonde leefstijl kan het risico op complicaties, beperkingen, een lagere levenskwaliteit en sterfte verlagen en de leefstijlactiviteiten kunnen bijdragen aan zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Voorwaarde is dat de inhoud en vorm van de leefstijlactiviteiten en de begeleiding aansluiten bij de context en doelgroep. Dit project levert kennis over welke inhoudelijke en procesmatige leefstijlinterventie-elementen werkzaam zijn in de beschreven context.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In dit eerste kwartaal gaan we door middel van literatuuronderzoek en gesprekken met cliënten en behandelaren bepalen hoe deze interventies eruit komen te zien. Daarna nemen we semigestructureerde interviews af met cliënten die hebben deelgenomen aan de kookgroep of de fitnessinterventie. Dit doen we ook met betrokken hulpverleners. De doelgroep wordt benaderd door de behandelaren. Gezien de ernstige psychiatrische problematiek, is het wenselijk dat wij dit contact niet direct zelf leggen.

Het onderzoek start in het derde kwartaal en zal tot eind 2024 duren. De onderzoekers binnen dit project zijn Sheila Gopie, docent Social Work en onderzoeker bij het lectoraat Kracht van Sport en Bewegen en Esther Krijnen - de Bruin, senior-onderzoeker bij het lectoraat GGZ Verpleegkunde. Penvoerder is Jasmijn Holla, lector Kracht van Sport en Bewegen.

"Waarom moeilijk doen, als het samen kan?"

- Loesje

Wat is het belang voor het onderwijs?

In het project is ruimte voor studenten om actief betrokken te raken en deel te nemen aan de projecten, bijvoorbeeld via afstudeerprojecten. De kennis die wordt gegenereerd, kan terugvloeien naar het onderwijs, waardoor een waardevolle synergie ontstaat tussen het project en het onderwijsproces. Bovendien draagt dit bij aan de voorbereiding van toekomstige hulpverleners. Hierdoor beschikken zij over meer handvatten om effectief te werken aan leefstijlgerelateerde uitdagingen.

Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden voor interprofessionele samenwerking, waarbij we verschillende disciplines verkennen en integreren.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Het project omvat verschillende initiatieven, waaronder het uitbreiden van het behandelaanbod via de kookgroep en een fitnessinterventie.

Een belangrijk resultaat van het project is het vergroten van de zelfredzaamheid van jongeren, wat de kans op terugval in actieve psychiatrische klachten vermindert. Daarnaast draagt de overdracht van informatie vanuit het onderwijs bij aan het werkveld, waardoor er een waardevolle wisselwerking ontstaat tussen praktijk en onderwijs. Dit versterkt niet alleen de onderwijservaring, maar heeft ook directe voordelen voor de kwaliteit van de geboden hulp.

De verwachte verbetering op het gebied van resocialisatie wordt gemeten door het uitvoeren van kwalitatieve interviews binnen implementatieonderzoek. Resocialisatie behelst onder andere aspecten als participatie aan de maatschappij, integratie, inclusie, welzijn, zelfredzaamheid en autonomie.

Werkveldpartners zijn onder meer:

Werk samen met Sheila

Kom in contact en stel al je vragen