GGZ-Verpleegkunde

Over GGZ-Verpleegkunde

Binnen de GGZ-verpleegkunde bestaat grote behoefte aan kennis die bijdraagt aan verbetering van de verpleegkundige zorg. Het lectoraat GGZ-Verpleegkunde draagt bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding door praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, de verstandelijke gehandicaptenzorg en de psychogeriatrische zorg. De onderzoeksresultaten zijn in de meeste gevallen direct toepasbaar binnen de praktijk en het onderwijs aan verpleegkundigen en agogisch opgeleiden. Het lectoraat maakt deel uit van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn en het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn.

Voor onderwijs én werkveld

Het lectoraat geeft diverse gastcolleges en workshops aan studenten van de opleidingen Verpleegkunde en Social Work. Ze vervult een adviserende functie ten aanzien van curriculumontwikkeling, met name voor wat betreft onderzoeken die het vakgebied van de GGZ-Verpleegkunde raken. Studenten kunnen bij het lectoraat terecht voor vragen, bijvoorbeeld bij de opzet of uitvoering van hun afstudeerproject.

Samenwerken met GGZ-Verpleegkunde

Het lectoraat GGZ-Verpleegkunde maakt deel uit van het Cluster Nursing van Hogeschool Inholland. Het lectoraat onderhoudt relaties met een groot aantal universiteiten en andere kennisinstellingen. Kernpartners zijn de Vrije Universiteit en het VUmc waar een belangrijk deel van het (promotie-)onderzoek is ondergebracht. Daarnaast wordt samengewerkt met de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit, de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Gent. Ook wordt er samengewerkt met het Trimbos Instituut en het NIVEL.

De samenwerking met praktijkinstellingen is erg belangrijk. Het lectoraat beschikt over een groot netwerk van samenwerkende praktijkinstellingen, met GGZ-Ingeest en de Parnassia Groep als meest nabije partners.

Op het gebied van onderwijs werkt het lectoraat intensief samen met de Opleidingsinstelling GGZ Verpleegkundig Specialist. In nauwe samenwerking met de hoofdopleiders dr. Wim Houtjes en drs. Diana Polhuis wil ze concurrerend onderzoek opzetten op het gebied van de GGZ-verpleegkunde voor talentvolle verpleegkundig specialisten (in opleiding).

Onderzoeksthema's

Het onderzoeksprogramma van het lectoraat GGZ-Verpleegkunde is breed van opzet. We verrichten beschrijvend onderzoek waarvan de kennis benut kan worden voor toekomstige interventieontwikkeling. Voorbeelden zijn het onderzoek naar zorgbehoeften van depressieve ouderen en de beleving van vrijheidsbeperking op acute opname-afdelingen. Het lectoraat ontwerpt ook scholings- en interventieprogramma's, bijvoorbeeld ten aanzien van de effectieve omgang met zelfbeschadigend gedrag of de zogenaamde collaborative care programma's voor patiënten met een bipolaire stoornis of een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Deze programma worden ook op hun effecten onderzocht.

De lector van GGZ-Verpleegkunde

Berno van Meijel
Berno van Meijel
Berno van Meijel
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit GGZ-Verpleegkunde

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland

Wil je samenwerken?

Kom in contact en stel je vragen

Je kunt contact opnemen met Sharmila Balesar.
Telefoon
0615279249