REVIVE: Röntgenstraling en vrouwen in verwachting

Onderzoekslijn
Medische Technologie
Duur
maart 2018 – maart 2020
Locatie
Haarlem
Contact
Harmen Bijwaard

Het doel van het project 'REVIVE'

Het ontwikkelen van een leidraad en e-learning over röntgenonderzoek om over up-to-date kennis te kunnen beschikken en de juiste communicatie op te starten met de zwangere patiënt.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

  1. Een systematische review van de meest recente wetenschappelijke literatuur.
  2.  Vertaling naar de Nederlandse praktijk met behulp van focusgroepen met professionals die met medische beeldvorming en radiotherapie werken (MBB-ers ), en enkele radiologen en klinisch fysici uit diverse ziekenhuizen; interviews en een enquête van (recent) zwangere vrouwen over het onderwerp.
  3. De resultaten van de focusgroepen en enquête leiden tot een algemene leidraad op hoofdlijnen met als belangrijk onderdeel: de communicatie met de patiënt.
  4. De uitkomsten worden verwerkt in een concept leidraad die vervolgens aan alle betrokken beroepsgroepen wordt voorgelegd ter goedkeuring.
  5. Ontstaan definitieve leidraad na amendementen die als input fungeert voor de op te stellen leermodule/e-learning.
  6. Voorleggen e-learning module aan de betrokken beroepsgroepen ter goedkeuring.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Betrokkenheid bij de focusgroepen (deelname en organisatie) door (afstuderende studenten). Bij de focusgroepen werd ook input gevraagd voor de te ontwikkelen e-learning. Deze laatste wordt ook weer in het onderwijs gebruikt.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Door middel van focusgroepen te houden onder professionals die met medische beeldvorming en radiotherapie werken, verdeeld over drie verschillende regio’s (noord, midden en zuid).

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Een breed gedragen leidraad en e-learning geschikt voor hbo-studenten en als nascholing voor MBB’ers.

  

Dit is een SIA gesubsidieerd RAAK publiek project dat wordt uitgevoerd in samenwerking met RIVM, NVMBR, Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG), Fontys Paramedische Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen.

"We moeten voorzichtig zijn met röntgenstraling, maar ook geen angst zaaien want de risico’s zijn in de meeste gevallen zeer gering."

Harmen Bijwaard, lector

Hogeschool Inholland werkt in dit project samen met:

Werk samen met Harmen

Kom in contact en stel je vragen