Van crisismanagement naar risicomanagement in de agrarische sector

Het doel van het project

Het effect van klimaatverandering is actueler dan ooit, vooral voor agrarische ondernemers. De droogte, hitte, zeespiegelstijging, wateroverlast en latere nachtvorst hebben impact op de landbouwsector. Agrarische ondernemers reageren veelal vanuit crisismanagement op effecten van klimaatverandering. Wanneer de problemen er zijn, vinden zij een oplossing, vaak ad hoc en voor het eigen bedrijf. Door bewustwording van klimaatrisico’s en handelen vanuit een (langere) termijnvisie, is de agrarische ondernemer voorbereid op de effecten van klimaatverandering en kunnen potentiële risico’s ook kansen zijn.

De doelstelling van dit onderzoeksproject is dan ook beantwoording van de vraag: “Hoe kan de agrarische ondernemer goed zicht krijgen op de risico’s van klimaatverandering op het eigen bedrijf en welke handelingsperspectieven heeft de ondernemer om die risico’s te beperken, met inachtneming van andere transitievraagstukken?”

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In het project werkt het domein Agri, Food & Life Sciences en het domein Business, Finance & Law samen met de lectoraten van HAS green academy, Van Hall Larenstein en Aeres Hogeschool, en met de experts van NHL Stenden op het gebied van serious gaming, met adviesbureau Delphy, Waterschap Aa en Maas en Proefbedrijf Randwijk BV. Bovendien is er samenwerking met agrarisch ondernemers, mbo’s, publieke organisaties en praktijkorganisaties. Daarnaast zoeken we aansluiting bij bedrijfsnetwerken en het platform Groen Kennisnet.

Om te zorgen dat de projectresultaten relevant zijn voor de praktijk halen we vanaf de start van het project informatie op bij de agrarische ondernemers en werken we nauw met ze samen. Met dit project willen we dat crisismanagement plaats gaat maken voor risicomanagement. Waarbij we opgedane kennis willen omzetten naar pro-actief handelen in de praktijk. Daarnaast levert het project input op voor het groene beroepsonderwijs.

"Structurele droogte dwingt boeren van crisis- naar risicomanagement"

Gerry Kouwenhoven over neerslagtekort in Nederland 

De kans op droogte neemt de afgelopen decennia sterk toe. Om structurele uitdagingen het hoofd te bieden, moeten boeren en tuinders stoppen met crisisdenken als reactie op extreem weer, en inzetten op risicomanagement, stelt Gerry in haar opiniestuk op Boerderij.nl. Crisisdenken leidt tot flexibele kortetermijnoplossingen op eigen terrein, zoals water uit de omringende sloten gebruiken voor gewasbesproeiing, maar niet tot een aanpak die op termijn de bedrijfsvoering beschermt.

Lees het opiniestuk

 

Wat is het belang voor het onderwijs?

Studenten kunnen afstudeeronderzoeken, stages en praktijkopdrachten doen bij het project. Zij zijn hiermee direct betrokken bij en doen kennis op over de problematiek van klimaatrobuuste landbouw. De opgedane kennis zal daarnaast terugvloeien in de opleidingen van de hogescholen en mbo’s via vernieuwend onderwijsmateriaal.

Dit onderwijsmateriaal dient als ondersteuning en verdieping. Een voorbeeld is de serious game die wordt ontwikkeld voor studenten en agrarische ondernemers. Door het spelen van dit spel kunnen studenten en ondernemers veilig experimenteren met verschillende keuzes en daarop een terugkoppeling krijgen die hen leert welke keuzes het meest succesvol kan zijn. Zo ontwikkelen ze een handelingsperspectief voor praktijken in verandering.

Aeres Hogeschool Wageningen ontwikkelt met name het onderwijsmateriaal voor het mbo en werkt daarbij same met Aeres MBO Emmeloord, waar het landbouwonderwijs is gevestigd. Daar wordt ook het onderwijsmateriaal getest. Delphy en Aeres Hogeschool ontwerpen onderwijsmateriaal voor het mbo en hbo, met input van de andere betrokken instellingen. Het onderwijsmateriaal dient als onderbouwing van de serious game en wordt samen met de serious game getest op de groene hogescholen.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Met de agrarisch ondernemers en stakeholders (o.a. vertegenwoordigers van provincies en waterschappen) houden we focusgroepbijeenkomsten. Focusgroepen hebben als doel een groep mensen samenbrengen en met elkaar discussiëren over een onderwerp. Ook nemen we interviews af met agrariërs, onderzoekers en professionals uit het werkveld. Doel van deze interviews is het achterhalen van de kennis die niet beschikbaar is in literatuur.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

We verwachten op drie niveaus resultaten. Het eerste gedeelte biedt inzicht in risicomanagement en aspecten die daarbij aan de orde komen op bedrijfs-, keten-, en gebiedsniveau. Het tweede levert hulpmiddelen op om agrariërs handelingsperspectieven te bieden ter voorbereiding op klimaatverandering. In het derde gedeelte volgt een analyse hoe, en met welke middelen, agrarische ondernemers doeltreffend kunnen worden begeleid in het proces van aanpassing.

Deze onderzoeksresultaten willen we publiceren in relevante (vak)literatuur en presenteren op congressen en symposia.

“Van business tot agri tot serious gaming: in dit project brengen we veel expertises bij elkaar om het complexe probleem van klimaatverandering zo goed mogelijk te kunnen aanvliegen.”

- Gerry Kouwenhoven, associate lector 

Nieuws over het project

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

Werk samen met Gerry

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0621841110