Studiesucces

Iedere langstudeerder heeft een eigen verhaal, met eigen problemen en een eigen behoefte aan ondersteuning.

Programma Langstuderen

Als je over langstuderen praat of leest, kun je denken dat het voornamelijk draait om percentages en aantallen. Om naamloze studenten en kille resultaten. Niets is minder waar. Het gaat over veel meer, namelijk …

 • … over Ellen, die haar ouders, vrienden en collega’s voorhoudt dat zij bijna is afgestudeerd, maar die diep van binnen weet dat zij het diploma nooit gaat halen.
 • ... over Tom, die ten einde raad een extern bureau inschakelde omdat hij zich niet gehoord voelde.
 • … over Yousef, die met een kinderlijke blik in zijn ogen eerst het verhaal over zijn zieke opa en oma kwijt moet, voordat hij het over zijn studieachterstand kan hebben.

Type indeling

Bij de start september 2014 hadden we 7.485 langstudeerders. Allemaal met hun eigen verhaal, met de eigen problemen en met de eigen behoefte aan ondersteuning. De interventies worden afgestemd op de individuele student. Kappe, R (2013) [1] heeft om de interventies te ontwikkelen een type-indeling gemaakt en twee menukaarten met interventies. Bij de type-indeling is er ten aanzien van het aantal studiepunten onderscheid wat betreft afstand tot het diploma en wat betreft snelheid van de voortgang:

[1] Kappe, R (2013) Menukaart langstuderen versie 1.1 mei 2013 en Achtergrondnotitie bij menukaarten langstuderen Feb2013

Interventies ontwikkelen en bijstellen

Deze type-indeling is met name op mesoniveau ondersteunend bij het ontwikkelen van interventies en het checken van de reductie per type en vervolgens het bijstellen en (door)ontwikkelen van (nieuwe) interventies. Per student wordt ook het type bepaald. Dit betekent echter niet dat een type 4 student altijd de weg van het diploma inslaat en dat een type 1 student altijd zijn of haar toekomst buiten Inholland gaat zoeken.

De langstudeerbegeleider en de student hebben een eerste gesprek: het statusgesprek. In het statusgesprek bespreken zij wat de stand van zaken is, wat de belemmeringen en de kansen zijn en wat het gewenste perspectief is en ook welke ondersteuning daarbij past. We hebben als ondersteuning met de studenten individuele en groepsinterventies (staan als afzonderlijke good practices op de site):

Individueel:

 • statusgesprek (al dan niet aan de hand van een haalbaarheidsscan)
 • studentmonitor (voor meer info: irene.witteman@inholland.nl)
 • voortgangsgesprekken

Groepsactiviteiten:

Programma

Inholland-breed hebben we een overkoepelend programma om ervaringen te delen, te leren van elkaar, samen nieuwe interventies te ontwikkelen, reductie te monitoren, er onderzoek naar te doen, de interventies weer bij te stellen en trainingen te verzorgen.

Om dit alles mogelijk te maken is een teamsite gevuld met alle informatie over de interventies, is in sharepoint een monitor ontwikkeld om per student de afspraken te registreren en zijn rapportages beschikbaar. In de langstudeermonitor staan alle actuele gegevens van de student wat betreft onder andere de studievoortgang en de adresgegevens. Dit maakt het mogelijk om te zien hoeveel activiteiten zijn ingezet, om goed te documenteren welke acties er voor een student zijn ingezet, om eenvoudig selecties te maken van studenten voor bijvoorbeeld het versturen van brieven en om de gegevens te gebruiken voor onderzoek.

De rapportages maken het mogelijk de historische ontwikkeling te zien van de omvang van het langstuderen. Ook is er een rapportage waardoor we de beweging kunnen zien van de type studenten. Wat gebeurt er met de studenten type 1, waar zitten ze nu? Zie het voorbeeld hieronder:

De teamsite is een interne site voor iedereen die met het langstuderen te maken heeft; te bereiken via deze link. De rapportages en de handleiding zijn te vinden in de Infofinder via dit pad: Insite-ABC-Infofinder, Webanalyses - Studievolg MGTinfo - langstudeerders. De handleiding vind je ook in de Infofinder: Webanalyses - Studievolg MGTinfo - Handleidingen en documenten - Hier vind je de handleiding rapportages Langstudeerders en het definitiedocument.

De langstudeermonitor plus de handleiding vind je via de teamsite en via de link. Gezien de afspraken die per student in de LS-monitor worden vastgelegd, is dit een besloten teamsite waar projectleiders goedkeuring geven aan deelname.

Doel en doelgroep

Het Programma Langstuderen van Inholland heeft tot doel vanuit onze maatschappelijke opdracht een reductie te bereiken van het aantal studenten in jaar 5 en hoger. Ook is het doel een reductie van het percentage hiervan ten opzichte van het totaal aantal studenten. Hierbij staat het belang van de student voorop. Het betreft drie studiejaren met de start in 14-15, eindigend op 1-10-2017.

Belangrijkste randvoorwaarden

Systeem om studenten te kunnen monitoren en afspraken vast te leggen.

Belangrijkste opbrengsten

 • Langstudeerder krijgt weer grip op toekomst
 • Vermindering aantal langstudeerders
 • Meer studenten verlaten Inholland met diploma
 • Begeleiders krijgen handvatten hoe om te gaan met langstudeerders
 • Domeinen leren van elkaar

Werkt de aanpak?

Analyse n.a.v. de ervaringen van oktober 2014 tot november 2016.
In de tabellen en grafieken hieronder staan bij 1, 2 en 3 respectievelijk de gegevens per 1-10-2016, 1-10-2015 en 1-10-2014. Inholland-breed is het percentage langstudeerders (ten opzichte van het totaal aantal studenten) gedaald van 27% naar 25% naar nu 23%.

Ook wat betreft de type-indeling is een gewenste ontwikkeling te zien. Type 1 (studenten met weinig EC’s, ver van diploma) neemt af (van 26% naar 23% naar 21%) en type 3+4 (dicht bij diploma) groeit (van 38%, naar 50% naar 55%). Bij punt 4 is ook in de historische ontwikkeling de knik te zien: vanaf 1-10-2015 een daling van het percentage langstudeerders (ten opzichte van het totaal aantal studenten). Dit zet zich door per 1-10-2016. Per domein zijn er verschillen. Zo vertoont TOI een stijging van 1-10-2015 naar 1-10-2016.

Dit heeft te maken met de invloed van in- en doorstroom. Bij punt 5 is geen invloed van in- en doorstroom. Hier staat de reductie binnen de groep langstudeerders van het studiejaar 13-14, 14-15 en 15-16 vermeld. Deze reductie is Inhollandbreed respectievelijk 44%, 47% en 49%. De reductie is gegroeid tijdens de gezamenlijke programmatische aanpak.

Wat werkt?

Op Inholland-niveau hebben we de onderstaande conclusies getrokken:

 • Betrokken en tegelijk strakke aanpak werkt: herstellen van binding met de student, student niet meer loslaten, afspraak is afspraak.
 • Professionalisering is van belang om van elkaar te leren.
 • Uit onderzoek blijkt de type-indeling (zie hierboven) de beste indicator voor de verdere loopbaan van de student (vergeleken met domeinen, interventies, studentkenmerken). Dit betekent niet dat een type 4 student altijd de weg van het diploma inslaat en dat een type 1 student altijd het perspectief buiten Inholland gaat zoeken. In gesprek met de langstudeerbegeleider wordt de richting bepaald en worden de volgende acties gekozen.

Bewijsmateriaal

 • [1] Ranzijn, A. (2015) Het verkorten van langstuderen. De evaluatie van statusgesprekken met langstudeerders Gezondheid, Sport en Welzijn binnen Inholland, masterthesis.
 • [2] Taufik, D. (2016). Project Langstuderen Inholland: onderzoeksresultaten Talent.Sense, Interne publicatie Inholland.
 • [3] Taufik, D. (2016). Project Langstuderen Inholland: Onderzoeksresultaten STEP2, Interne publicatie Inholland.
 • [4] Taufik, D. (2015). Speciale herinschrijvingsmail langstudeerders , Interne publicatie Inholland.
 • [5] Taufik, D. (2016). Project Langstuderen Inholland: onderzoeksresultaten Spirit Coaching, Interne publicatie Inholland.

Documenten
Document: Format Programma Langstuderen

Vragen of opmerkingen?
Neem contact op met Irene Witteman via irene.witteman@inholland.nl

Onderwijsinstelling
Hogeschool Inholland