Het Nieuwe Telen, gas erop!

Het doel van Het Nieuwe Telen, gas erop!

Het doel van ‘Het Nieuwe Telen, gas erop!’ is om de toepassing van de teeltmethode Het Nieuwe Telen in de tuinbouwpraktijk door te laten groeien en dieper te doen wortelen.

Het Nieuwe Telen (HNT) is een generieke teeltmethode in de tuinbouw. De methode ontstond uit het landelijke programma voor energiebesparing, genaamd ‘Kas als Energiebron’. In dit programma zijn en worden allerlei technieken en methoden onderzocht en ontwikkeld om het energiegebruik in de glastuinbouw te verminderen. Het Nieuwe Telen gaat meer uit van de behoeften van het gewas, in plaats van de gangbare vooropgestelde klimaatrecepten. Hierdoor worden, afhankelijk van het gewas, hogere opbrengsten gerealiseerd en/of wordt minder energie gebruikt. Toch blijft de adoptie van de technieken en methoden van HNT achter bij de hoop en de verwachtingen van de sector. De methode is dusdanig anders dan wat men klassiek heeft aangeleerd, dat sprake is van een reële transitie.

Het knelpunt is vooral dat tuinders en adviseurs aarzelen om HNT toe te passen. Dit komt vanwege strijdigheid met hun gangbare praktijkmethoden en (veronderstelde) risico’s om die te veranderen.

De kern van het project is dat studenten via hun opleiding leren over kansen en mogelijkheden van HNT, dit in de praktijk ervaren en leren omdenken. Hiermee wordt de student van nu voorbereid op een toekomst als ondernemer, bedrijfsleider, toegepast onderzoeker en erfbetreder (waaronder ook boekhouders, economen, financiers) in het kader van Het Nieuwe Telen. Tegelijkertijd wordt de student ingezet in de tuinbouwpraktijk via leerprojecten, stages en afstuderen. Zo leren tuinbouwondernemers en bedrijfsleiders van afstudeerders (plus begeleiders vanuit het onderwijs en een expertteam) die daar goed op voorbereid zijn. Dit gaat om bedrijven in de verschillende tuinbouwregio’s van Nederland.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

We bereiken de doelen van ‘Het Nieuwe Telen, gas erop!’ door:

  • Het Nieuwe Telen toepasbaar te maken in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs door middel van curriculumontwikkeling en kennisoverdracht naar docenten;
  • Kennis over Het Nieuwe Telen over te dragen aan studenten via regulier onderwijs, praktijkleren, stages en afstudeerprojecten.
  • Inzicht in de acceptatie, knelpunten en vraagstukken van telers te vergroten. Dit doen we door middel van bedrijfsscans en doelgroepanalyses, uitgevoerd door studenten en hun begeleiders. Deze inzichten verwerken we in adviezen rondom communicatie en voor beleidsmakers.
  • Uitvoering van teeltexperimenten om de kennis over de effecten van Het Nieuwe Telen op gewassen te vergroten.
  • Acceptatie bij telers te vergroten. Dit doen we via afstudeeropdrachten bij bedrijven over de toepassing van Het Nieuwe Telen, cursussen en de toepassing van learning communities.
  • Upgrade en gamificatie van de simulatietool KASSIM, samen met de WUR. Kassim is een online simulatietool op het gebied van klimaatregeling binnen kassen. Door gebruik van deze tool in het onderwijs en leergemeenschappen krijgen telers, erfbetreders, studenten en docenten meer inzicht in de gevolgen van het Nieuwe Telen. Meer informatie over Kassim vind je hier.
  • Kennisoverdracht en het delen van ervaringen in learning communities.

De andere betrokken onderwijspartners werken daarnaast aan Visual Problem Appraisal en learning communities bij de meeting points van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap van het groene mbo.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Dit project heeft een grote interactie met het onderwijs en voegt daar veel waarde aan toe. Enerzijds door de verbetering van het teeltcurriculum, door de toepassing van Het Nieuwe Telen en het aanvullen van casuïstiek voor onderwijsmodules op het gebied van innovatie, onderzoek en afstuderen. Anderzijds door de inzet van studenten bij reële praktijkproblemen, teeltexperimenten en de toepassing van nieuwe kennis in de praktijk.

De betrokken opleidingen zijn Tuinbouw en Agribusiness Voltijd, Associate degree Tuinbouw en Agribusiness en Tuinbouw en Agribusiness Flexibele Deeltijd.

We voeren het onderzoek daarnaast uit in samenwerking met de drie andere groene hogescholen van Nederland: Aeres, HAS Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, en met andere kennisinstellingen van Nederland in samenwerking met het CoE Groen Het Nieuwe Telen, gas erop!.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het werkveld bestaat uit de tuinbouwbedrijven waar de studenten van Inholland terechtkomen na hun afstuderen. Door middel van alle genoemde activiteiten ontstaat een wisselwerking tussen tuinders en studenten. Daarin leren zij gezamenlijk over de toegevoegde waarde van Het Nieuwe Telen, de sociaal-economische aspecten ervan en de relatie tot de bedrijfsvoering en -cultuur.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

We verwachten de volgende resultaten te behalen:

Inzicht in beslissende sociale en economische factoren
We krijgen inzicht in beslissende sociale en economische factoren die de keuze van tuinbouwondernemers ten aanzien van de implementatie van Het Nieuwe Telen beïnvloeden. Door middel van bedrijfsscans onderzoeken studenten en hun begeleiders in welke mate HNT geïmplementeerd is in het bedrijfsleven, welke hindernissen ondervonden werden en welke ondersteuningsbehoefte er is.

Simulatieomgeving KASSIM, serious game voor studenten en ondernemers
We willen een vernieuwde en nog aantrekkelijkere simulatie voor docenten, studenten en het bedrijfsleven bereiken, om op een interactieve manier inzicht te krijgen in de processen in de kas en de effecten van Het Nieuwe Telen.

Specifieke gewasgerichte kennis over Het Nieuwe Telen
Door experimenten in de kas met de teelt van cymbidium en hortensia, volgens de richtlijnen van Het Nieuwe Telen:

  • Wordt het Nieuwe Telen als methode verfijnd voor deze gewassen;
  • Wordt het Nieuwe Telen verder onderbouwd als optimale teeltmethode;
  • Doen studenten ervaring op met het gebruik van deze methodiek.

Verbetering van curriculums
Door Het Nieuwe Telen toe te voegen, realiseren we de toepassing en/of verbetering van de curriculums op hbo’s en mbo’s.

Learning communities en onderwijsactiviteiten
We stimuleren het delen van ervaringen en kennis tussen studenten, docenten, onderzoekers, erfbetreders en de tuinbouwbedrijven door middel van learning communities en onderwijsactiviteiten. Zo wordt Het Nieuwe Telen nog meer gestimuleerd.

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

Nieuws over Het Nieuwe Telen: gas erop!

Werk samen met Marco

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
+31884667997