LVB met migratieachtergrond in beeld? Of niet?

Lectoraat
Diversiteitsvraagstukken
Duur
februari 2018 t/m oktober 2019
Locatie
Diemen
Contact
Machteld de Jong

Het doel van 'LVB met migratie achtergrond in beeld? Of niet?'

Amsterdam wordt gekenmerkt door culturele superdiversiteit in haar bevolking. Hoewel met name kinderen met een migratieachtergrond hun weg naar zorgorganisatie Cordaan (via interveniërende organisaties) weten te vinden, is er op dit moment voor de groep boven 18 jaar met een lichte  verstandelijke beperking (LVB) onvoldoende matching tussen het zorgaanbod van Cordaan en de potentiële vraag van de diverse groepen. Er bestaat binnen Cordaan onvoldoende zicht op de wensen en behoeftes van migrantengezinnen die specifieke zorg nodig hebben. Ook heeft Cordaan geen inzicht in de motieven van deze groep om na het 18e levensjaar van de cliënt niet langer bij Cordaan zorg te vragen. Ten slotte is Cordaan van mening dat ze onvoldoende weet van de leef- en denkwereld van deze groepen.

Het doel van dit project is onderzoeken hoe Cordaan jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en een migratieachtergrond die ouder zijn dan 18 jaar op een succesvolle wijze in beeld kunnen houden, wat dit van haar medewerkers en de organisatiecultuur vraagt en hoe ze dit op een structuele wijze kan inbedden in haar organisatie.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In dit onderzoek werken de onderzoekers van het lectoraat Diversiteitsvraagstukken samen met het lectoraat Management van Cultuurverandering van de Hogeschool van Amsterdam (penvoerder).

Aan de hand van kwalitatief onderzoek is gesproken met hulpverleners van Cordaan, ouders van jongeren en een aantal jongeren zelf. Ook zijn studenten (stage/afstudeerders) betrokken geweest bij het onderzoek om interviews met de doelgroep af te nemen.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Het onderzoek geeft informatie over de context waarin hulpverleners (onze studenten) moeten werken en stipt een belangrijk vraagstuk aan van zorginstellingen: het kwijtraken van jongeren als ze eenmaal 18 jaar oud zijn.

Daarnaast kende het onderzoek in zijn opzet een experimenteel karakter. De onderzoekers hebben verkend in hoeverre het onderwijs van beide hogescholen aan een onderzoeksproject als dit verbonden kan worden. Het was daarom ook een experiment naar onderzoek doen, in het kader van stage-, project- en afstudeeropdrachten, samen met studenten van Inholland en de HvA.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van zorgorganisatie Cordaan. In een aantal sessies is gedurende het onderzoek met de opdrachtgever de richting en voortgang van het project besproken.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Er is een eindrapport geschreven met concrete aanbevelingen voor Cordaan.

“In het land van herkomst zijn dit soort mensen gewoon de dorpsgekken. Daar is zorg voor dit soort mensen geen issue. Dat dat in Nederland wel het geval is, is dan ook voor hen helemaal niet vanzelfsprekend." 

 

Een quote uit het eindrapport 'LVB met een migratie achtergrond in beeld? Of niet?

De onderzoekers van LVB met migratieachtergrond in beeld? Of niet?:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit LVB met migratieachtergrond in beeld? Of niet?:

Werk samen met Machteld

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0621115381