Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home

Duur
september 2020 t/m augustus 2024
Locatie
Amsterdam
Contact
Robbert Gobbens

Het doel van 'Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home'

Thuis revalideren na een opname is voor geriatrische patiënten gunstig voor het herstelproces en de kwaliteit van leven. Zowel de cliënt als de mantelzorger(s) worden op thuisrevalidatie voorbereid. Deze voorbereiding bestaat uit gesprekken, oefeningen in een oefenappartement of een huisbezoek door een fysiotherapeut of ergotherapeut.

Ondanks het regelen van de thuiszorg, het meegeven van de verpleegkundige overdracht en het advies met betrekking tot aanpassingen in huis, zijn cliënten en familie lang niet altijd tevreden over de overdracht van de geriatrische revalidatie naar de huisarts en de thuiszorg. Twee van de drie mantelzorgers weten niet hoe – en door wie – de zorg thuis geregeld wordt. Ook cliënten ervaren bij thuiskomst praktische problemen (eten en drinken, lopen of medicatie innemen) en kwetsbaarheid in het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren.

Om de overgang van de geriatrische revalidatiezorg naar huis te versnellen en te versoepelen, is adequate ondersteuning thuis noodzakelijk. Deze is niet altijd beschikbaar en betaalbaar voor de cliënt. De inzet van e-health kan cliënten en mantelzorgers thuis ondersteunen bij de revalidatie en de eigen regie en zelfmanagement van de revalidant bevorderen.

Het doel van het project Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home is om met de inzet van e-health zelfmanagement en kwaliteit van leven van thuiswonende geriatrische revalidanten te vergroten en hun mantelzorgers beter te ondersteunen.

Het Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home is een van de vier nieuwe living labs van, en gefinancierd door, Medical Delta. Binnen de living labs werken universiteiten, hogescholen, zorginstellingen en bedrijven samen aan actuele zorgtechnologische praktijkvragen en kansrijke technologische innovaties.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Er wordt gewerkt in een Living Lab; een rijke, authentieke leeromgeving waarbinnen studenten met professionals en de doelgroep samen projecten kunnen uitvoeren. Dit leidt tot innovatie van de zorgpraktijk, met aandacht voor de keten.

Binnen het zogeheten Medical Delta Living Lab werken de betrokkenen met co-creatie en co-design. Co-creatie betekent dat alle partners betrokken worden en dat er wordt gewerkt met ontwerploops. Co-design zorgt ervoor dat er goed wordt gekeken en geluisterd naar wat de ouderen en hun mantelzorgers willen en kunnen, en welke e-health principes het best geschikt zijn.

De deelnemers aan het Living Lab beschikken over specifieke expertise en/of praktijkervaring. Vanuit Inholland brengt Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen, zijn kennis over de geriatrische revalidanten in. Laurence Alpay, associate lector E-health (onderdeel van Medische Technologie), doet onderzoek naar acceptatie en gebruik van e-health voor thuisrevalidatie bij ouderen. Ook ontwerpt zij persuasieve e-health en vergroot zij het zelfmanagement van cliënten met technologische applicaties. Marije Holstege, bijzonder lector Geriatrische revalidatie, is vanuit Omring als praktijkpartner betrokken. Vanuit het bijzonder lectoraat breng zij kennis en inzichten in over geriatrische revalidatie en de doorontwikkeling naar doelmatige en toekomstbestendige zorg met behulp van digital health, blended care, innovatieve interventies en interprofessionele samenwerking.

Binnen het Living Lab werken studenten en onderzoekers in de praktijk samen aan diverse projecten. Momenteel zijn er een aantal subsidieaanvragen in voorbereiding, zoals een RAAK-publiek aanvraag naar de revalidatie thuis bij ouderen met behulp van e-health, een ZonMw-aanvraag gericht op de opschaling van een bestaande e-health applicatie en een subsidieaanvraag waarbij de focus ligt op e-health in het onderwijs en op de professionalisering van artsen.

"Ik ben ervan overtuigd dat e-health positief bijdraagt aan de revalidatie van ouderen en ook hun kwaliteit van leven verhoogt."

 

Robbert Gobbens, lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

Wat is het belang voor het onderwijs?

Studenten zijn betrokken bij het testen en/of ontwikkelen van nieuwe toepassingen in de praktijk. Hierdoor krijgt het onderwijs inzicht in problemen die zich voordoen bij geriatrische revalidatiezorg. Dit levert state-of-the-art kennis op en biedt mogelijkheden voor onderwijsvernieuwing.

Binnen het Medical Delta Living Lab werken studenten van de technische en zorg- en welzijnsopleidingen interprofessioneel samen met onderzoekers, het bedrijfsleven en de zorg. De studenten werken aan diverse innovatie-, onderzoeks- en afstudeerprojecten. De technische studenten leren in het Living Lab hun vak uit te oefenen in een nieuwe (zorg)setting. De docenten uit het domein GSW gebruiken de vraagstukken uit het werkveld binnen hun lessen. Op deze manier wordt de opgedane kennis direct opgenomen in het onderwijsprogramma.

Ook voor de masterstudenten van de opleiding Advanced Health Informatics Practice en de opleiding Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie (start in het najaar van 2020) biedt het Living Lab de mogelijkheid om in multidisciplinaire teams samen te werken aan actuele en concrete maatschappelijke vraagstukken.

Hoe wordt het werkveld betrokken?  

Diverse partijen werken in het Medical Delta Living Lab samen aan e-health toepassingen die de geriatrische revalidatiezorg thuis bevorderen. De betrokken partijen komen uit het onderwijs (Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, LUMC, Horizon College), zorgorganisaties (Omring, WilgaerdenLeekerweideGroep, Laurens, Basalt) en bedrijven (Westfriese Bedrijvengroep, FME Zorg). In de loop van het eerste jaar is het de bedoeling om het Living Lab uit te breiden met praktijkpartners in Rotterdam en Den Haag om ook op deze locaties testen en ontwerpen te kunnen doen.

De betrokken partijen komen met het Living Lab tegemoet aan de wens van het ministerie van VWS om de zorg nog beter aan te laten sluiten op de wensen van mensen, de kwaliteit verder te verbeteren en de kosten te beheersen. Door de omslag te maken naar het voorkomen van ziekten. Door zorg zinnig en zuinig te leveren. En door digitale mogelijkheden in de zorg veel meer te benutten.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Het doel is om concreet toepasbare en werkbare technologie in de thuissituatie voor geriatrische revalidanten en hun mantelzorgers te ontwikkelen. Maatwerk ter ondersteuning van het zelfmanagement van het revalidatieproces en ter verhoging van de kwaliteit van leven.

De projecten, gericht op de geriatrische revalidatiezorg, kunnen ook leidend zijn voor andere doelgroepen. In het Living Lab wordt daarom ook gekeken of en zo ja onder welke condities bepaalde e-health toepassingen kunnen bijdragen aan andere groepen thuiswonende kwetsbare ouderen.

"Door een co-creatie en co-design benadering zijn alle stakeholders betrokken bij het ontwerpen, realisatie en implementatie van technologische oplossingen gericht op geriatrische revalidatie."

 

Laurence Alpay, associate lector E-health

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland in dit project

Nieuws vanuit Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home

Werk samen met Robbert

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0621115578