REVIVE: Röntgenstraling en vrouwen in verwachting

Lectoraat
Medische Technologie
Duur
maart 2018 – november 2020
Locatie
Haarlem
Contact
Harmen Bijwaard

Het doel van het project 'REVIVE'

Hoe gevaarlijk is röntgenstraling voor het ongeboren kind? Onderzoek wijst uit dat het gezondheidsrisico zeer beperkt is. Toch hebben zwangere vrouwen hier veel vragen over als zij een röntgenonderzoek moeten ondergaan. De onduidelijkheid hierover wordt gevoed door de verschillende werkwijzen van ziekenhuizen en verwarrende waarschuwingsborden in wachtruimtes. Daarnaast blijken Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen (MBB’ers) vaak onvoldoende kennis te hebben over de stralingsrisico’s van hun verrichtingen. Dit maakt dat zij geen precies antwoord kunnen geven op de vragen, wat de ongerustheid nog verder versterkt.  

In dit onderzoek werken de onderzoekers van Medische Technologie aan een landelijke richtlijn en ontwikkelen ze een e-learning over röntgenonderzoek zodat de MBB’er over up-to-date kennis beschikt en de juiste communicatie met de zwangere patiënt op kan starten.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

  1. Een systematische review van de meest recente wetenschappelijke literatuur.
  2.  Vertaling naar de Nederlandse praktijk met behulp van focusgroepen met professionals die met medische beeldvorming en radiotherapie werken (MBB-ers ), en enkele radiologen en klinisch fysici uit diverse ziekenhuizen; interviews en een enquête van (recent) zwangere vrouwen over het onderwerp.
  3. De resultaten van de focusgroepen en enquête leiden tot een algemene leidraad op hoofdlijnen met als belangrijk onderdeel: de communicatie met de patiënt.
  4. De uitkomsten worden verwerkt in een concept leidraad die vervolgens aan alle betrokken beroepsgroepen wordt voorgelegd ter goedkeuring.
  5. Ontstaan definitieve leidraad na amendementen die als input fungeert voor de op te stellen leermodule/e-learning.
  6. Voorleggen e-learning module aan de betrokken beroepsgroepen ter goedkeuring.

"We moeten voorzichtig zijn met röntgenstraling, maar ook geen angst zaaien want de risico’s zijn in de meeste gevallen zeer gering."

 

Harmen Bijwaard, lector Medische Technologie

Wat is het belang voor het onderwijs?

Bij het onderzoek zijn studenten van Inholland ingezet. Zo hebben bij de opleiding Verloskunde twee afstudeeronderzoeken plaatsgevonden onder vrouwen die recent zwanger waren en onder zwangere vrouwen die zelf röntgenonderzoek hebben gehad. Daarnaast zijn studenten van de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken betrokken geweest bij de focusgroepen. Zij hebben input geleverd voor de ontwikkeling van de e-learning. De e-learning module wordt ook weer in het onderwijs gebruikt.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Onder de leden van de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) is een enquête gehouden, waarbij gevraagd is naar de ervaringen met zwangere patiënten op een radiologische afdeling. Vervolgens zijn focusgroepen samengesteld, bestaande uit professionals die met medische beeldvorming en radiotherapie werken. De deelnemende MBB’ers komen uit drie verschillende regio’s (noord, midden en zuid).

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Een breed gedragen leidraad en e-learning die zowel geschikt is voor hbo-studenten als voor nascholing voor MBB’ers.

  

Dit is een SIA gesubsidieerd RAAK publiek project dat wordt uitgevoerd in samenwerking met RIVM, NVMBR, Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG), Fontys Paramedische Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen.

Hogeschool Inholland werkt in dit project samen met:

Nieuws vanuit REVIVE:

Werk samen met Harmen

Kom in contact en stel je vragen