Stadsnatuur

Het doel van Stadsnatuur

Geen enkel habitat is zo divers en afwisselend als de stad. In versteende binnensteden, stadsparken, bermen, industrieterreinen en binnenhavens leeft een groot aantal plant- en diersoorten. Er heerst een fascinerend steppeklimaat gekenmerkt door warmte en droogte. Sinds de eeuwwisseling wordt de stad niet langer met minachting bekeken door biologen, maar als een fascinerend nieuw studiegebied. De stad toont de weerbaarheid van onze biodiversiteit.

En het belang daarvan voor mensen is duidelijk: een groene, natuurlijke omgeving maakt gelukkig, reduceert hittestress, vangt fijnstof op, zorgt voor een versnelde revalidatie van patiënten en heeft een positieve invloed op huizenprijzen. Niet alleen wij, maar strikt beschermde soorten zoals vleermuizen en huismussen zijn eveneens sterk afhankelijk van onze stad. Het ontwerpen van stedelijk gebied dient dan ook ecologisch te gebeuren, met aandacht voor onze biodiversiteit, van het bodemleven tot aan het groene dak. Binnen Stadsnatuur werken we aan inrichting, beheer en onderzoek ten behoeve van een natuurlijke stad.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Binnen Stadsnatuur doen studenten en docent-onderzoekers samen met het werkveld, overheden en maatschappelijk organisaties projectmatig onderzoek naar stadsplanten en stadsdieren en hun habitat, en vertalen ze de resultaten naar inrichting en beleid. De afgelopen jaren is gekeken naar de effecten van maaibeheer op bloemdiversiteit, naar kruiden op groene daken, naar de uitwisseling van stadsvleermuizen met het buitengebied, naar de inrichting en beheer van stadsparken en bijenlinten, en naar de inrichting van complete werklandschappen en woonwijken.

Docent-onderzoekers en studenten van de opleiding Landscape and Environment Management voeren de projecten uit. Ook andere opleidingen kunnen betrokken worden bij deze vraagstukken. Stedelijke inrichting vindt plaats binnen de minor De Toekomstbestendige Stad, in samenwerking met de opleidingen Civiele Techniek, Bouwkunde, Ruimtelijke ontwikkeling en Finance & Control. Waar mogelijk wordt verbinding gezocht met bestaande lectoraten.

"Voegvullende miniplanten en nachtbrakende vleermuizen; de grootste wildernis in de stad is niet de meest zichtbare. Meer kennis leidt tot beter beleid voor de unieke biodiversiteit in stedelijke gebieden."

- Berry van der Hoorn, onderzoeker Stadsnatuur

Wat is het belang voor het onderwijs?

Onze studenten leren langs twee sporen. Enerzijds kunnen zij zich specialiseren in herkenning en ecologie van bepaalde groepen planten en dieren met gebruik van innovatieve technieken, zoals wildlife camera’s en infraroodkijkers (zoogdieren), batloggers (vleermuizen) en DNA (water en bodemdieren).

Anderzijds leren zij samenwerken met andere opleidingen en belanghebbenden voor een integraal ontwerp voor een natuurinclusieve stad. Enkele studentenprojecten in 2022 en 2023:

 • Het effect van bermbeheer op biodiversiteit in Amstelveen
 • De evolutie van korstmossen in de stad
 • Draagvlak voor egelvriendelijke maatregelen in stadstuinen
 • Toevoeging van kruiden op groene daken
 • Aantalsverloop van vleermuizen in Delft
 • Terreingebruik van vleermuizen in Delft
 • Benchmark van biodiversiteitsindexen in het stedelijk gebied
 • Ecologisch ontwerp van een natuureducatieve stadsboerderij in Haarlem
 • Bijenlinten in Delft
 • Herinrichting van de Speeldernis in Delft
 • Herinrichting werklandschap de Waarderpolder in Haarlem
 • Inrichting van een voedselbos in de Sluisbuurt van Amsterdam


Hoe betrekken we het werkveld?

Vrijwel alle projecten en opdrachten zijn afkomstig van of in samenspraak met het werkveld. In veel gevallen ontvangen we kennisvragen of inrichtingsvraagstukken, in sommige gevallen initiëren we die zelf en betrekken we het werkveld daarbij.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

De resultaten van de onderzoeksprojecten leiden tot beleidsondersteunende kennis voor gemeentes, provincies en waterschappen, tot inrichtingsplannen voor overheden en projectontwikkelaars, en tot rapportages voor groene adviesbureaus.

Samenwerkingspartners

Stadsnatuur is een doorlopende projectenlijn waar jaarlijks tientallen studenten aan bijdragen binnen onderwijsmodules, stages en onderzoeksopdrachten. Het is een centraal thema binnen de opleiding Landscape and Environment Management. Verbinding met andere domeinen van Inholland vindt plaats via het lectoraat Leven in de Metropool. We werken samen met de gemeenten Delft, Rotterdam, Amsterdam en Haarlem, met verschillende waterschappen, met Naturalis Biodiversity Center, Staatsbosbeheer, FLORON, de Zoogdiervereniging en met het Centre of Expertise Groen.

Nieuws over Stadsnatuur

Werk samen met Berry

Kom in contact en stel al je vragen