Vitale Delta

Het doel van het project 'Vitale Delta'

Hogeschool Inholland werkt samen met Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en de Haagse hogeschool om de vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland te verbeteren. Het doel van dit project is om bij personen de veerkracht te versterken, een gezonde omgeving te creëren en ze de eigen regie te laten pakken. 

Hogeschool Inholland is betrokken bij twee van de vier werkpakketten. Vanuit Medische Technologie en Kracht van sport en bewegen is dat Ondersteund Vitaal, en vanuit Dynamiek van de Stad is dat Sociaal Vitaal. Op de website van Vitale Delta staat meer informatie over het project en alle werkpakketten.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Er worden nieuwe onderwijsproducten (zoals lespakketten, onderwijsmateriaal voor minoren en major onderwijs, innovatieve werkvormen) voor de betrokken opleidingen van de hogescholen ontwikkeld, verspreid en geïmplementeerd. Ook worden onderzoekprojecten ingebed binnen diverse onderwijsprogramma’s van deelnemende hogescholen, zodat studenten en docenten actief deelnemen aan het programma en hun onderzoekende houding en innovatiebereidheid worden gestimuleerd. Daarnaast vindt uitwisseling van docenten, onderzoekers en lectoren tussen hogescholen plaats. 

De Vitale Delta-werkpakketten waar Inholland bij betrokken is:

Ondersteund Vitaal

Binnen werkpakket Ondersteund vitaal richten we ons op het ontwerpen, ontwikkelen en veilig en gecontroleerd implementeren van zorg- en welzijnstechnologie. Technologische ontwikkelingen zijn cruciaal voor geavanceerde en efficiënte gezondheidszorg. Zorgtechnologie kan de gezondheidszorg veiliger en persoonsgerichter maken en zorgkosten beheersen, en dient om:

  • zorg aan te passen aan persoonlijke behoefte;
  • zelfredzaamheid/zelfmanagement te versterken;
  • mantelzorgers/zorgverleners te ontlasten;
  • kwaliteit en effectiviteit van zorg te verhogen/efficiënter te maken.

Meer over Ondersteund Vitaal

Sociaal Vitaal

Bij het werkpakket Sociaal Vitaal gaan we na hoe professionals uit het sociaal domein én professionals uit de gezondheidszorg samenwerken bij een integrale wijkaanpak om burgers beter te ondersteunen bij hun vragen op verschillende leefgebieden. 

Doel van Sociaal Vitaal is het stimuleren en verbeteren van de interprofessionele samenwerking tussen professionals uit het sociale en het gezondheidsdomein. Belemmerende en bevorderende factoren zullen in kaart worden gebracht om zo een bijdrage te leveren aan interprofessionele samenwerking in de praktijk en de opleidingen.

Meer over Sociaal Vitaal

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In vier werkpakketten wordt ingezet op inhoudelijke kruisbestuiving, personele uitwisseling, netwerkvergroting en grotere werfkracht op de thema's Ondersteund Vitaal (zorgtechnologie), Fysiek Vitaal (bewegen in de praktijk), Sociaal Vitaal (integrale wijkaanpak) en Zelf Vitaal (zelfmanagement(ondersteuning) en vitale professionals). 

Elk werkpakket wordt geleid door twee lectoren van verschillende hogescholen en combineert de expertise van meerdere sterke onderzoeksgroepen. Leidende principes in de werkpakketten zijn: co-creatie met burgers, cliënten, patiënten en professionals, een maatschappelijk innovatieperspectief, interprofessioneel samenwerken en ondernemerschap. Hierbij wordt uitgegaan van een levensloopbenadering (-9 maanden tot +100 jaar) waarin gezond opgroeien en ouder worden centraal staat. Projecten richten zich op het wijkniveau en/of het individu. 

Vitale Delta is een consortium van vier hogescholen; Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland. Het consortium zet zich in voor vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in de wijk. Dit doet Vitale Delta door middel van het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam. 

Hoe wordt het werkveld betrokken?

In de eerste twee jaar van het onderzoek gaan lectoren de onderzoeksinfrastructuur opbouwen. Deze nieuwe kennis en producten zullen de onderwijsprogramma's van de betrokken opleidingen versterken. Om deze doelen te realiseren wordt de samenwerking met andere universiteiten, hogescholen, gemeente en universitaire medische centra verstevigd. Alle 19 verschillende lectoraten en onderzoekslijnen gaan de komende vijf jaar samenwerken en kennis met elkaar delen. 

Tijdens symposia bekijken docenten, studenten en mensen uit het bedrijfsleven de vraagstukken vanuit onder andere onderwijs, zorg en welzijn, techniek en technologie, ict en design, economie en overheid.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Een infrastructuur die relevante kennispartners in de regio verbindt, de mogelijkheden om samen omvangrijker onderzoek te doen verbreedt en de kansen op het binnenhalen van fondsen daarvoor vergroot.

“Zorgtechnologie is onmisbaar bij ondersteuning van vitaliteit en gezondheid: voor preventie, care en cure bij jong en oud.”

Joan Dallinga, onderzoeker Kracht van sport en bewegen

“Om vitaliteit effectief te bevorderen, is de samenwerking van professionals uit het sociaal domein en het gezondheidsdomein cruciaal.”

Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad

Hogeschool Inholland werkt samen met:

 

2 nieuwsberichten

Werk samen met Joan en Guido

Kom in contact en stel je vragen

Joan Dallinga
Joan Dallinga
Joan Dallinga
docent onderzoeker
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail
Guido Walraven
Guido Walraven
Guido Walraven
onderzoeker