Master Educational Leadership

Studieprogramma Master Educational Leadership

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

De Master Educational Leadership is verdeeld in vier semesters, twee in elk jaar. Elk semester heeft een eigen thema:

 • Educational Leadership
 • Organisatie en innovatie
 • School en context
 • Onderzoeksmatig leiderschap

Ook besteden we in elk semester aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling en onderzoeksvaardigheden.

Persoonlijke ontwikkeling

Jouw persoonlijke ontwikkeling komt elk semester ter sprake. Hierbij gaat het over onder meer jezelf kunnen zijn, persoonlijke effectiviteit en over op een gebalanceerde, vitaliserende manier kunnen omgaan met grote uitdagingen van werk en leven van nu. Deze persoonlijke lijn bestaat vier onderdelen:

 • Persoonlijke effectiviteit
 • Reflecteren
 • Communicatie
 • Onderzoekende houding

In dit onderdeel word je begeleid door een tutor, een vast persoon die gedurende de opleiding aan een relatief kleine groep verbonden blijft. Op een vast aantal momenten staan tutorgesprekken ingepland, waarin jouw leerpunten en studievoortgang besproken worden. Ook kun je per jaar (facultatief) drie extra tutorgesprekken aanvragen.

Onderzoeksvaardigheden

Ook deze lijn loopt als een rode draad door alle vier semesters en is daarom ook nauw verweven met de subcompetentie onderzoek. Je versterkt jouw onderzoeksattitude, je verwerft kennis met betrekking tot onderzoek en methodologie en je ontwikkelt tijdens de onderzoeksdagen onderzoeksvaardigheden. Hierdoor kun je uiteindelijk zelf een onderzoekscultuur creëren binnen jouw eigen organisatie. Per semester komt het volgende aan bod:

 • Semester 1 (jaar 1): Literatuuronderzoek
 • Semester 2 (jaar 1): Werken met data uit jouw eigen school
 • Semester 3 (jaar 2): Onderzoeksvoorstel
 • Semester 4 (jaar 2): Masterthesis

Jaar 1

Eerste jaar

Tijdens het eerste jaar van deze opleiding staan de volgende twee thema's centraal: Educational Leadership en Organisatie en Innovatie. Ook is er in dit jaar ruimte voor externe oriëntatie: wat wil je leren van leiderschap buiten het onderwijs? Deze oriëntatie bereid je op basis van jouw persoonlijk ontwikkelplan voor in het eerste semester, en voer je uit in het tweede semester.

Semester 1: Educational Leadership

Goede schoolleiders beschikken over meerdere stijlen van leidinggeven. Zij kunnen switchen in hun handelingsrepertoire en weten op de juiste momenten een bepaalde stijl in te zetten. Daarom focussen we ons in dit eerste semester op het geven van sturing met behulp van verschillende leiderschapsstijlen. Hierbij gaat het om organiseren van leiderschap op alle niveaus:

 • leiderschap als functie van de school als een complex adaptief systeem;
 • leiderschap gericht op het realiseren van opbrengsten;
 • leiderschap gericht op het ontwikkelen van een op onderzoek gerichte cultuur.

Thema's

 • Ontwikkelingen in leiderschap
 • Onderwijskundig leiderschap
 • Transformationeel leiderschap
 • Systeemleiderschap
 • Gespreid leiderschap
 • Waardegericht leiderschap

Semester 2: Organisatie en innovatie

In dit semester ontwikkel je inzicht en vaardigheden om jouw school en het daar gegeven onderwijs zo te organiseren en te innoveren, dat dit resulteert in optimale leerlingresultaten. Dat doe je door allereerst alle betrokkenen van de school mee te nemen in dit proces van vaststellen, bewaken, uitvoeren en evalueren van een heldere visie, missie en ambitie. Ook leer je hoe je de kwaliteit van jouw school naar de samenleving toe kunt verantwoorden. Recente nationale en internationale inzichten, concepten en ontwikkelingen betrekken we hierbij, zoals professionele leergemeenschappen en evidence based onderwijs.

Door onderschatting van de complexiteit van innovaties mislukken veel verandertrajecten. In dit semester onderzoeken we hoe dit komt en wat je daarvan in jouw eigen schoolorganisatie herkent. Vervolgens leer je welke factoren cruciaal zijn voor duurzame verandering en succesvolle implementatie.

Thema's

 • Leidinggeven aan organisatieontwikkeling
 • Visies op veranderen
 • Veranderdiagnose
 • Veranderstrategieën
 • Complexiteit van veranderprocessen
 • Rol van de veranderaar

Jaar 2

Tweede jaar

In het tweede en laatste jaar behandelen we de thema's School en context, en Onderzoeksmatig leiderschap. Ook maak je een internationale studiereis in het derde semester.

Semester 3: School en context

In dit semester ga je op zoek naar manieren waarop scholen succesvol kunnen opereren in een sterk aan verandering onderhevige samenleving. In deze veranderende context staan scholen voor een aantal vraagstukken die te complex zijn geworden om als autonome organisatie aan te pakken. De samenleving vraagt namelijk van scholen om maatschappelijk waardevolle dienstverlening te realiseren, zoals het vormgeven aan passend onderwijs. Daarnaast verken je in dit semester het type leiderschap dat nodig is om je effectief te positioneren en een complex vraagstuk kansrijk aan te pakken.

Thema's

 • Netwerkanalyse
 • Maatschappelijke opdracht van de school
 • Scenariodenken
 • Maatschappelijke waarde en visie
 • Leidinggeven aan samenwerken
 • Toezicht en verantwoording

Internationale studiereis
Ook maak je in semester 3 een internationale studiereis. Deze bereid je samen met je medestudenten voor in semester 2. Deze studiereis is opgezet als een onderzoek, waarin je je internationaal oriënteert op leiderschap. Een kerndocent helpt jullie hierbij.

Semester 4: Onderzoeksmatig leiderschap

Het laatste semester staat met name in het teken van de masterthesis. Wat je in de voorgaande semesters hebt voorbereid voor jouw onderzoek, ga je nu uitvoeren en verzamelen in een verslag. Dit resulteert uiteindelijk in de masterthesis. Ook volg je inhoudelijke masterclasses op het gebied van onderzoeksmatig en waardegericht leiderschap.

Kerncompetenties

Kerncompetenties

Wanneer je de opleiding met succes hebt doorlopen, ontvang je de titel Master of Arts (MA). Dat betekent dat je de onderstaande vijf kerncompetenties, gespecificeerd per primair (po) of voortgezet onderwijs (vo), hebt verworven:

 1. Visiegerichtheid
  a. Voor po: Visie-gestuurd werken.
  b. Voor vo: Het creëren van een gezamenlijke visie en richting.
 2. Organisatiebewustzijn
  a. Voor po: Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid.
  b. Voor vo: Realiseren van een coherente organisatie ten behoeve van het primaire proces.
 3. Leiderschapsstrategieën
  a. Voor po: Hanteren van strategieën t.b.v. samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus.
  b. Voor vo: Bevorderen van samenwerking, leren en onderzoeken.
 4. Omgevingsbewustzijn
  a. Voor po: In relatie staan tot de omgeving.
  b. Voor vo: Strategisch omgaan met de omgeving.
 5. Hogere orde denken
  a. Voor po: hogere orde denken.
  b. Voor vo: Analyseren en probleem oplossen (hogere orde denken).

Wil je meer weten over de kerncompetenties?

Bekijk dan onze brochure

Onderwijsvormen

Onderwijsvormen

De masteropleiding kent diverse vormen van leren. Hieronder lichten we ze toe.

Studiedagen

Elk semester kent een aantal studiedagen. In het eerste semester zijn dat er meer dan in het vierde en laatste semester. De studiedagen worden in principe per groep aangeboden (zie ook Tutorbijeenkomsten).

Tutorbijeenkomsten

Tijdens de studiedagen organiseren we ook tutorbijeenkomsten. In een groepje van maximaal acht studenten werk je aan jouw persoonlijk professionele ontwikkeling.

Masterclasses

Deze interactieve bijeenkomsten, gegeven door gastdocenten, geven we aan één of meerdere groepen.

Zelfstudie

Onder zelfstudie verstaan wij de activiteiten en opdrachten die je thuis of in de werkkring uitvoert. Deze doe je zowel zelfstandig als in samenwerking met anderen.

Ontdek 24/7 opleidingen

Bezoek de Online Open Dag

Lees meer

Download de brochure

 

Keuze gemaakt?

Inschrijven

Master Educational Leadership Marieke Van Vliet

'Ik geef les in alle thema's die te maken hebben met gedrag in organisaties'

Marieke van Vliet

Kerndocent en tutor/coach Master Educational Leadership
De Master Educational Leadership is een opleiding van Penta Nova, een samenwerkingsverband van zes hogescholen. Met dit samenwerkingsverband willen de hogescholen hun professionele krachten bundelen om leiderschap in het onderwijs breed te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Hogeschool Inholland is een van deze zes hogescholen. Marieke van Vliet is bij de Master Educational leadership kerndocent en tutor/coach.

Lees haar verhaal

Studiebelasting

De Master Educational Leadership is een deeltijdopleiding en duurt twee jaar. Voor deze masteropleiding geldt een studielast van 30 ECTS per jaar, wat neerkomt op 840 uur. Inclusief contacttijd is dit per week een gemiddelde studielast van twintig uur.

Toetsing

Ieder semester wordt afgesloten met een toetsopdracht. Deze beoordeling is altijd tweeledig: wat ging er goed en wat kan er beter? Je krijgt daarom zowel formatieve als summatieve toetsen. Hierdoor kunnen we jouw leerproces volgen en beoordelen.

 • Formatieve toetsen: feedback, feedup en feedforward.
 • Summatieve toetsen: beoordelen.

Docenten en tutoren geven de beoordeling. In het vierde semester beoordelen ook onafhankelijke externen de toetsen.