Mondzorgkunde voltijd

Selectieprocedure Mondzorgkunde

Aanmelden decentrale selectie

Ieder jaar kan slechts een beperkt aantal studenten starten met de opleiding tot mondhygiënist. Aan de opleiding Mondzorgkunde van Inholland Amsterdam kunnen per jaar 102 studenten met de opleiding starten. Toelating vindt plaats door middel van decentrale selectie. Het selectie-onderzoek bestaat uit twee rondes, de eerste selectieronde vindt plaats op 27 januari 2024. Om mee te doen met de decentrale selectie, meld je je eerst aan voor de opleiding Mondzorgkunde bij Studielink.

Op basis van jouw aanmelding in Studielink zullen wij deze toetsen aan de toelatingseisen en de selectieprocedure opstarten. Deze eisen zijn landelijk en bij wet vastgesteld en gelden voor alle opleidingen Mondzorgkunde in Nederland. Wij bieden alleen het startmoment in september en bieden geen februari-instroom. Aan je aanmelding op Studielink kun je geen rechten ontlenen.

Wij hebben jaarlijks 102 plaatsen voor nieuwe eerstejaars studenten. Er melden zich meer studenten aan. Het selectie onderzoek richt zich op het juiste start niveau van basisvakken en de geschiktheid voor het beroep. Naast een positieve uitslag voor het selectie-onderzoek moet je voor de start van het studiejaar aan de eisen voor vooropleiding voldoen.

Hieronder vind je informatie over het selectieonderzoek. Heb je na het lezen van de informatie nog vragen? Mail dan naar decentraleselectie.mondzorgkunde.gsw@inholland.nl.

Afmelden decentrale selectie

Voor een numerus fixus-opleiding als Mondzorgkunde heb je recht op drie pogingen om deel te nemen aan het selectieonderzoek, waarvan twee pogingen bij Inholland.

Het is belangrijk dat je je kansen niet verspeeld. Besluit je toch niet mee te doen aan de selectie bij Mondzorgkunde en ben je wel al aangemeld in Studielink? Je kunt je dan tot en met 15 januari afmelden. Meld je je op tijd af, dan telt de aanmelding niet als een poging.

Meld je je pas na 15 januari af en heb je al een diploma  van je vooropleiding, dan wordt dat gezien als een poging. Heb je geen diplomavooropleiding (slaag je bijvoorbeeld onverhoopt niet voor je eindexamen of ander examen dat toegang geeft tot het hoger onderwijs), dan mag je uiterlijk tot en met 31 augustus via Studielink je aanmelding laten vervallen en wordt het niet gezien als poging.

Aanmelden bij Studielink

Om je persoonsgegevens in Studielink in te kunnen vullen, heb je een DigiD nodig. Wanneer je deze niet hebt, kun je die aanvragen via www.digid.nl. Studielink geeft je inschrijfgegevens automatisch door aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) als dat nodig is.

Aanmelding helemaal afronden

In Studielink kun je een enkele keer tegen onduidelijkheden aanlopen. Het is belangrijk dat je de aanmelding in Studielink wél helemaal afrondt. Hogeschool Inholland krijgt via DUO de aanmeldingen uit Studielink aangeleverd én kan jouw gegevens inzien bij Studielink op het moment dat je je aanmelding in Studielink hebt voltooid. Je kunt je gegevens in Studielink op een later tijdstip altijd nog wijzigen. 

Voer bij het aanmelden je huidige GBA (Gemeentelijk Basis Administratie)-adres in, (het adres waar je staat ingeschreven en je post zult ontvangen) evenals je officiële persoonsgegevens (zoals weergegeven in je paspoort of ID-kaart), waaronder je bij de GBA bekend bent. Doe je dat niet, dan is de kans aanwezig dat je aanmelding vertraging oploopt.

Toelatingseisen

Je kunt een hbo-opleiding volgen als je een diploma havo, vwo of mbo-4 (of gelijkwaardig) hebt.

Let op! Elk jaar melden zich veel studenten aan voor de opleiding Mondzorgkunde. De opleiding kent daarom een numerus fixus. Dat betekent dat er per jaar een beperkt aantal studenten geplaatst kunnen worden.  Je kunt je inschrijven als je in het bezit bent van:

Havo

 • Profiel Economie & Maatschappij
 • Profiel Cultuur & Maatschappij
 • Profiel Natuur & Gezondheid
 • Profiel Natuur & Techniek
 • Diploma zonder profiel

Vwo

 • Profiel Economie & Maatschappij
 • Profiel Cultuur & Maatschappij
 • Profiel Natuur & Gezondheid
 • Profiel Natuur & Techniek 
 • Diploma zonder profiel

Mbo en andere

 • Mbo-4 diploma
 • Hbo- of wo-propedeuse (mits je geen deficiëntie hebt)
 • Hbo- of wo-bachelor (mits je geen deficiëntie hebt)
 • Diploma gelijkwaardig aan bovengenoemde diploma's.

Selectieonderzoek

Het selectie-onderzoek bestaat uit twee ronden.

Ronde 1 | Selectieonderzoek

De selectiedag vindt digitaal plaats op zaterdag 27 januari 2024.

In de week voorafgaand aan de selectie ontvang je per mail een uitnodiging met gegevens om digitaal te kunnen deelnemen aan de eerste ronde van de selectie. Je ontvangt vooraf een uitgebreide instructiebrief en er wordt gevraagd om een systeemcheck te doen. Voor deelname aan de selectie geldt een identificatieplicht middels paspoort, ID-kaart of rijbewijs.

Ronde 1 bestaat uit toetsen.

De toetsen die worden afgelegd zijn:

 • Biologie
 • Scheikunde
 • Nederlands
 • Persoonlijkheidstest

Hieronder leggen we uit hoe jij je kunt voorbereiden op de verschillende toetsen.

De toets biologie zal bestaan uit vragen over onderstaande onderwerpen uit het boek ‘Samengevat Biologie’. Het betreft de hoofdstukken: 1,3, 4, 5, 7 (geen fotosynthese/plantkunde), 10 t/m 13, 16 t/m 18. (Samengevat Biologie, ISBN: 978 90 06 144130).

 • Cellen en organen en orgaanstelsels
 • Erfelijkheid
 • Celcyclus en DNA
 • Genexpressie, RNA en eiwitsynthese
 • Fotosynthese, dissimilatie en voortgezette assimilatie (geen fotosynthese/plantkunde)
 • Voeding en vertering
 • Bloedsomsloop
 • Gaswisseling
 • Lever en nieren/uitscheiding
 • Zenuwstelsel en spieren
 • Hormonale regeling
 • Huid en Immuniteit

De toets scheikunde zal bestaan uit vragen over onderstaande onderwerpen uit het boek ‘Samengevat Scheikunde’. Het betreft de hoofdstukken: 1,2,3 en 4. (Samengevat Scheikunde, ISBN: 978 90 06 07871 8)

 • Van atomen tot stoffen
 • Reacties
 • Koolstofchemie en biochemie
 • Energie

Vastgesteld is dat studenten bij instroom in de opleiding de Nederlandse taal op minimaal niveau 3F moeten beheersen (zie: taalreferentiekader van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De toets Nederlands richt zich op volgende drie vaardigheden:

 • Spelling
 • Formuleren van zinnen
 • Interpunctie

Voor de persoonlijkheidstest is geen voorbereiding nodig.

Na de analyse van de toetsen, worden de kandidaten gerangschikt op scores. Circa 150 kandidaten met de hoogste score mogen deelnemen aan de tweede ronde. De overige kandidaten gaan niet door. Zodra de uitslagen van de eerste ronde zijn verwerkt ontvang je, per mail, bericht of je wel of niet door mag naar de tweede ronde.

Ronde 2 | Selectieonderzoek

Kandidaten met de hoogste score uit de eerste ronde mogen deelnemen aan de tweede ronde. Informatie over de opdracht van de tweede ronde wordt naar de kandidaat gestuurd via e-mail.

Beoordeling

De kandidaten worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Inzicht en motivatie opleiding en beroep
 • Reflecterend vermogen
 • Analytisch vermogen
 • Vaardigheden en beheersing van de Nederlandse taal
 • Communicatieve vaardigheden

Ranking

De ranking wordt bepaald op basis van twee ronden, waarbij de best scorende kandidaat bovenaan komt te staan (laagste rangnummer). De ranking wordt op 15 april 2024 bekend gemaakt via Studielink. Als je geen gebruik wilt maken van de aangeboden plaats, kun je deze via Studielink weigeren. Je mag, zolang er een numerus fixus voor de opleiding bestaat (over alle jaren geteld) in totaal tweemaal deelnemen aan de selectie voor de opleiding  Mondzorgkunde van Hogeschool Inholland.

Weet dat beide keren jouw kansen hetzelfde zijn, een tweede poging geeft geen garantie op plaatsing.

De uitslag van de decentrale selectie in 2024 is uitsluitend geldig voor de start van de studie begin september 2024.

Hieronder vind je per onderdeel wat de weging is.

Voorbereidingsfase | Aanmelden Studielink

Tot en met 15 januari 2024 kun je je aanmelden via Studielink. Je vult je NAW-gegevens en vooropleiding in, en je uploadt je pasfoto. Deze aanmelding is randvoorwaardelijk voor deelname aan de selectiedag.

Ronde 1 | Selectiedag Online

27-01-2024

Onderdeel

Selectiecriteria

Maximaal te behalen

Weging

 A. Meerkeuzetoets biologie

 Analytisch vermogen/kennis

 20 punten

 Fase 1: 16,665%
Fase 2: 12,5%

 B. Meerkeuzetoets scheikunde

 Analytisch vermogen/kennis

 20 punten

 Fase 1: 16,665%
Fase 2: 12,5%

 C. Meerkeuzetoets Nederlands

 Vaardigheden en beheersing Nederlandse taal

 60 punten

 Fase 1: 33,333%
Fase 2: 25%

 D. Persoonlijkheidstest

 Meerkeuzetest

 135 punten

 Fase 1: 33,333%


De 150 best scorende kandidaten o.b.v. opdrachten A + B + C + D gaan door naar ronde 2.

Ronde 2 | Video-opdracht

Begin maart 2024 (inleverdatum volgt)

Onderdeel Selectiecriteria Maximaal te behalen Weging

Video-opdracht

Uitslag van de persoonlijkheidstest

 • Inzicht en motivatie opleiding en beroep
 • Reflecterend vermogen
 • Communicatieve vaardigheden (mondeling)
 • Communicatie vaardigheden (schriftelijk)
50 punten Fase 2: 25%


De best scorende 102 kandidaten o.b.v. opdrachten A + B + C + D + E worden toegelaten tot de opleiding.

Toetsregelement

Je maakt de toetsen in jouw eigen omgeving op jouw eigen laptop of computer in een online omgeving. Tijdens de toets wordt gesurveilleerd via digitaal toezicht (proctoring). Om de toets afname eerlijk te laten verlopen en eenieder dezelfde kansen te geven, zijn er regels opgesteld.

Gedrag dat als frauduleus wordt beschouwd in een test op een fysieke locatie ook als frauduleus beschouwd in een online proctoring test. Als een kandidaat verdacht wordt van schending van de regels, volgt een onderzoek waarbij de decentrale selectiecommissie de proctoring-beelden zal bekijken.  De consequentie van het schenden van de regels is dat de testen ongeldig zullen worden verklaard. Daarom is het belangrijk om je tijdens de online testen aan de volgende regels te houden:

Voordat je met de testen start:

 • Zorg ervoor dat je kamer goed verlicht is, je moet duidelijk zichtbaar zijn.
 • Zorg ervoor dat je alleen bent. Je moet de enige persoon zijn die de test maakt, als er iemand anders in de kamer is wordt dat gezien als een ernstige overtreding.
 • Zorg ervoor dat je webcamcamera goed is ingesteld.
 • Zorg voor een leeg bureau. Je mag geen hulpmiddelen [boeken, aantekeningen, BINAS, telefoon, pen en papier, rekenmachine etc.] gebruiken tijdens het maken van de testen.

Tijdens het maken van de testen:

 • Met anderen, anders dan de helpdesk op welke wijze dan ook communiceren.
 • Communicatie- of andere hulpmiddelen gebruiken.
 • Schriften of boeken of papieren op tafel hebben liggen.
 • Je bureaublad is leeg, dat betekent ook dat er geen eten en/of drinken mag staan.
 • Horloges of andere elektronica beschikbaar hebben.
 • Er mag niemand in de ruimte zijn waarin jij je bevindt.
 • Je mag geen andere apparaten zoals tweede schermen, tablets of telefoons
 • Je mag geen hoofdtelefoon, oortjes, koptelefoon, earpods, oordopjes e.d. gebruiken. Wij moeten kunnen horen wat jij hoort om de testen geldig te kunnen verklaren.
 • Je mag niet praten [lees dus ook niet voor jezelf de vragen voor]. Ieder geluid of gepraat zal worden geanalyseerd om mogelijk verdacht gedrag te kunnen uitsluiten, dus zorg ervoor dat je in een stille ruimte zit en dat je niet praat.
 • Je moet tijdens de testafname in het zicht van de camera's blijven, dus je kunt tijdens de afname niet naar het toilet. Je maakt alle testen allemaal achter elkaar, er is tussendoor géén pauze of toiletbezoek mogelijk.  Dus zorg ervoor dat je voordat je begint met de testafname naar het toilet gaat!

Gedrag dat als frauduleus wordt beschouwd in een test op een fysieke locatie, wordt ook als frauduleus beschouwd in de online omgeving met digitale surveillance. Als een kandidaat verdacht wordt van schending van de regels, volgt een onderzoek waarbij de decentrale selectiecommissie de toezicht beelden gaat bekijken.  De consequentie van het schenden van de regels is dat de testen ongeldig zullen worden verklaard. Je krijgt geen extra kans, dat betekent dat je niet verder mag in de selectieprocedure. Daarom is het belangrijk om je tijdens de online testen aan de regels te houden.

Dyslexie

Heb je een dyslexie verklaring en heb je recht op extra toetstijd? Zorg dan dat je daarvoor een aanvraag bij ons indient. Je kunt deze samen met jouw dyslexie verklaring mailen naar: decentraleselectie.mondzorgkunde.gsw@inholland.nl. Doe dit uiterlijk 15 januari 2024. Zonder deze verklaring heb je géén recht op extra toetstijd.

Andere voorzieningen

Bijzondere voorzieningen die je bij jouw vooropleiding gebruikt, mogen niet zonder meer bij de decentrale selectie gebruikt worden. Je dient hiervoor een aanvraag in te dienen bij de decentrale selectiecommissie. Dat kan via het volgende mailadres decentraleselectie.mondzorgkunde.gsw@inholland.nl. Doe dit uiterlijk 15 januari 2024.

Staat je vraag hier niet tussen?

Neem dan contact op via decentraleselectie.mondzorgkunde.gsw@inholland.nlTelefonisch verstrekken we geen informatie over de selectieprocedure, dit kan alleen via het e-mailadres.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228