Ondersteuning Studentenwelzijn

Lectoraat
Jeugd & Samenleving
Duur
Januari 2022 t/m december 2024
Locatie
Amsterdam & Rotterdam
Projectleider
Marieke Slootman

Het doel van Ondersteuning Studentenwelzijn

Het onderzoek Ondersteuning Studentwelzijn (oorspronkelijke naam van het onderzoek is ‘Impact en kwaliteit ondersteuning studentwelzijn’) heeft als doel het welzijn van studenten te vergroten. Het onderzoek beoogt de meerwaarde van studentbegeleiding voor het welzijn, de binding en de veerkracht van studenten in kaart te brengen. Tegelijkertijd werken onderzoekers, stakeholders en betrokkenen samen om deze studentbegeleiding door te ontwikkelen op basis van wat het onderzoek ons leert over studentwelzijn.

Het onderzoek Ondersteuning Studentwelzijn richt zich specifiek op het initiatief Students4Students, verbonden aan de opleidingen Social Work (domein GSW) en Business Innovations (Domein CB). Students4Students (S4S) is een peer-to-peer mentortraject waarin ouderejaars studenten (de studentcoaches), jongerejaars studenten (de coachees) tijdens hun eerste studiejaar coachen. S4S is een interventie die zich richt op het bevorderen van het welzijn van studenten en het stimuleren van een ‘sense of belonging’ door onder andere de binding met medestudenten, docenten en met de opleiding te bevorderen.

Een gedeeld onderzoeksproject

Ondersteuning Studentenwelzijn is een gedeeld onderzoeksproject van het lectoraat Jeugd en Samenleving, het lectoraat Diversiteitsvraagstukken en een deelproject van het Inhollandbrede onderzoeksconsortium Welzijn en Binding. In totaal richten vijf lectoraten zich vanuit dit onderzoeksconsortium op het versterken van het welzijn van studenten, de sociale binding tussen studenten en hun opleiding en het verminderen van stagediscriminatie. Met de onderzoeksactiviteiten van het consortium beoogt men evidence-informed duurzaam inzetbare interventies binnen Inholland door te ontwikkelen. Het doel hiervan is studentenwelzijn en sociale binding te bevorderen.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Binnen het onderzoek staan twee theoretische concepten centraal waarvan bekend is dat ze bijdragen aan het welzijn van studenten: ‘Ecologische veerkracht’ en ‘Sociale integratie’. In navolging van de sociaal-ecologische theorie van Michael Ungar wordt veerkracht (ook wel ‘resilience’) in de context van dit onderzoek niet als een individueel persoonskenmerk begrepen. Het wordt gezien als een procesmatig begrip, dat in de interactie tussen mensen en hun sociale omgeving ontstaat. Dit concept is waardevol binnen de context van dit onderzoek omdat het bijdraagt aan het welzijn van studenten. Daarnaast kan het een beeld geven van de verschillende manieren waarop tegenslagen en steun door studenten ervaren worden. Ook is een sense of belonging een belangrijk component van studentenwelzijn. Het is het gevoel bij een (studie)gemeenschap te horen en ondersteund te worden door en dingen te delen met deze gemeenschap. Dit gevoel van ergens bij horen, wordt in belangrijke mate bepaald door de formele en informele relaties die studenten binnen de onderwijsinstelling aangaan (ook wel ‘Sociale integratie’).

De impact van de studentondersteuning door S4S wordt kwalitatief onderzocht. We bevragen studenten (coach en coachee) gedurende twee jaar naar hun beleving van de opleiding en de rol die de ondersteuning vanuit S4S hierin speelt. Hierbij maken we gebruik van diepte-interviews en logboeken die door de studentcoaches worden bijgehouden.

Het meest unieke element van dit onderzoek is het gebruik van de Veerkrachttool, ook wel Praatplaat genoemd. Dit is een gesprekstool die coaches gebruiken in hun (groeps)gesprekken met hun studenten, waarbij zij zowel data ophalen tijdens deze gesprekken als actief bezig zijn met het versterken van sociale binding en het verbeteren van de veerkracht van studenten.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Het onderzoek heeft een participatief karakter. De betrokken studentcoaches brengen samen met de onderzoekers en de studenten die zij begeleiden in kaart welke elementen van het programma als werkzaam worden ervaren. Gelijktijdig werken ze aan het versterken van de veerkracht en sociale integratie van de studenten die zij begeleiden. Deze kennis wisselen we regelmatig uit met relevante stakeholders, zoals docenten en leercoaches, ter bevordering van het onderwijs.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Met het onderzoek verwachten we de werkzame factoren van de studentondersteuning door het S4S mentorproject in kaart te brengen. Daarnaast hopen we door het inbrengen van nieuwe kennis en het trainen van de studentcoaches op basis van deze kennis, een verbeterd S4S programma op te leveren. Verwachte output van het onderzoeksproject zijn onder andere:

  • De Veerkrachtplaat: een op basis van het onderzoek verder ontwikkeld instrument, waarmee het steunsysteem van studenten in kaart gebracht kan worden. De plaat kan bij meerdere opleidingen worden ingezet in de studentbegeleiding.
  • Een Train-de-trainer programma, met als doel te leren werken met de Veerkrachtplaat.
  • Een factsheet voor docenten en studentcoaches over de werkzame factoren van studentbegeleiding.

Werk samen met Marieke

Kom in contact en stel al je vragen