Students4Students

Het doel van 'Students4Students'

Veel studenten vinden het lastig om hun weg op het hbo te vinden; vooral eerstegeneratiestudenten, studenten die doorstromen vanuit het mbo en studenten met een migratieachtergrond. Deze drie doelgroepen vallen dan ook vaker al binnen het eerste jaar uit, oplopend tot een uitval van bijna 40% als je kijkt naar de opleidingen op gebied van gezondheid, zorg en welzijn van Inholland. Daarom krijgen eerstejaarsstudenten op een aantal locaties een studentcoach: een ouderejaarsstudent met wie ze, samen met zes andere studenten, eens in de twee weken afspreken om ervaringen uit te wisselen en advies te vragen. Dit heet een coachingcommunity.

Met dit project willen we ervoor zorgen dat studenten zich meer thuis gaan voelen bij de opleiding, zich meer gesteund voelen, en de studieuitval vermindert. Het is er specifiek op gericht om de kansengelijkheid te vergroten. Het project wordt uitgevoerd op drie vestigingen van Hogeschool Inholland, namelijk Amsterdam, Diemen en Den Haag, bij de opleidingen Business Innovation en Social Work

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Kern van de aanpak is mentoring en storytelling. Hierdoor wordt de binding met de opleiding versterkt binnen een veilige leeromgeving of veilige ruimte. Studenten die zich verbonden voelen met elkaar, de opleiding en hun toekomstige werkveld zijn ook succesvoller tijdens hun opleiding. Een krachtige methodiek om studenten aan de onderwijsinstelling en aan elkaar te verbinden, is het vertellen en delen van levensverhalen. We creëren kleine leergemeenschappen (communities), waarin studenten onder begeleiding van ouderejaarsstudenten hun ervaringen uitwisselen, advies vragen en levensverhalen delen. Deze communities bieden een veilige ruimte waarin de studenten met elkaar in gesprek kunnen gaan over thema’s die belangrijk zijn in hun leven. Zo wordt storytelling als werkvorm ingezet voor binding, kansengelijkheid en studiesucces.

We laten de studenten ook kennis maken met het veerkrachtperspectief. We bespreken met studenten welke hulpbronnen ze zelf identificeren en hoe ze die hulpbronnen kunnen inschakelen om zich de rol van student in het hoger onderwijs toe te eigenen en hun eigen doelen binnen de opleiding te behalen. We moedigen studenten aan om met elkaar mee te denken en zowel de kansen als de uitdagingen te bespreken die ze in deze fase van hun leven ervaren. De routes die studenten uitstippelen, hangen samen met de capabilities of vermogens die zij tot hun beschikking hebben om hun eigen keuzes te maken en daarnaar te handelen. In de communities bespreken de studenten wat ze nodig hebben om te kunnen kiezen voor een route die ze zelf waardevol vinden, en om in de omgeving waarin zij studeren uitdagingen maar ook mogelijkheden te herkennen, waarderen en benutten.

Omdat het een pilot betreft, wordt dit project gedurende de 2 jaar van pilot gevolgd in de vorm van een actieonderzoek. Doel is te onderzoeken wat werkt en niet werkt, en zo een aanpak en methodiek voor het coachingproject te ontwikkelen. We doorlopen het cyclische proces van actieonderzoek, uitgevoerd door junioronderzoekers en samen met coaches die beiden dicht bij belevingswereld van studenten staan.

De input voor het actieonderzoek bestaat uit:

  • informatiemateriaal vanuit en intervisie met ECHO – expertisecentrum diversiteit en inclusie
  • scripties over educatieve veerkracht en cultuursensitief opleiden
  • expertise lectoren
  • interviews en observaties met studenten en projectmedewerkers

"Kansengelijkheid en het benutten van de talenten van alle studenten is een belangrijk thema voor hogeschool Inholland. Met behulp van dit tweejarige programma willen we daar een grote stap in zetten."

 

Femke Kaulingfreks, lector Jeugd & Samenleving

Wat is het belang voor het onderwijs?

In de leergemeenschap maken de studenten kennis met storytelling als werkvorm: waarom is het vertellen van verhalen zo krachtig en hoe vertel je in de praktijk je verhaal aan anderen? Vooral voor studenten Social Work biedt het werken met storytelling een vaardigheid waarmee zij in hun toekomstige werk in relatie tot doelgroepen zoals jongeren en leerlingen aan de slag kunnen.

Maar ook bij de businessopleidingen spelen verhalen over (succesvolle) bedrijven een rol en zien we dat organisaties met een diverse werknemerspopulatie storytelling inzetten om inclusie en verbondenheid binnen de organisatie te realiseren.

Daarnaast zal een groter thuisgevoel en meer ervaren steun zorgen voor meer binding met de opleiding en een groter studiesucces bij studenten.

Wat zijn de verwachte resultaten?

We stellen een methodiek voor om de huidige situatie te verbeteren en een stimulerende leeromgeving te creëren waarin elke student zich thuis voelt en zijn of haar talenten kan benutten. Uiteindelijk zal dit het studiesucces van de studenten doen vergroten. Na deze tweejarige ontwikkelperiode worden de communities breder in de opleidingen ingebed en gaan meer eerstejaarsklassen per opleiding meedoen.

"Onze missie voor het S4S project is: Ruimte creëren om jezelf te zijn en jezelf te ontwikkelen: met en voor elkaar!"

 

Missie gezamenlijk geformuleerd door studentcoaches van het S4S project

Hogeschool Inholland werkt samen met: 

Nieuws vanuit Students4Students:

Werk samen met Femke

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0631639571