Jeugd en Samenleving

Over Jeugd en Samenleving

Het lectoraat Jeugd en Samenleving doet praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en jongeren, hun leef- en belevingswereld, hun relatie met opvoeders en professionals, en (beleids)ontwikkelingen in de jeugdsector. De empowerment van jongeren in een kwetsbare positie staat centraal in de missie van het lectoraat. 

Jeugd en Samenleving houdt zich bezig met complexe en actuele maatschappelijke vraagstukken rondom opgroeien en opvoeden, zoals de ondersteuning van jongeren in de overgang naar volwassenheid, het samen werken en leren in wijkteams jeugd en gezin, de preventieve aanpak van polarisatie en radicalisering en outreachend werk met jeugdgroepen in de wijk. De projecten resulteren niet alleen in onderzoeksrapportages, maar ook in hands-on adviezen voor jeugdprofessionals, verandertrajecten in de beroepspraktijk en methodiekontwikkeling voor de jeugdsector en het onderwijs.

Voor onderwijs en werkveld

Binnen het lectoraat werken onderzoekers, docenten en studenten interprofessioneel met elkaar samen in verschillende projecten, onder andere over ontwikkelingen op het gebied van opvoedondersteuning en de rol van toekomstige jeugdprofessionals. Jeugd en Samenleving zet in op het toepasbaar maken van kennis uit onderzoek voor jeugdopleidingen en organiseert regelmatig kennisbijeenkomsten voor docenten en professionals over actuele thema’s die spelen binnen de jeugdsector. 

Jeugd en Samenleving is onderdeel van het kenniscentrum Welzijn & Empowerment van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn, maakt onderdeel uit van het Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn en werkt samen met de opleidingen Pedagogiek en Social Work Inholland (Amsterdam, Haarlem, Alkmaar). Samen met studenten doen de onderzoekers van Jeugd en Samenleving onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs.

Samenwerken met Jeugd en Samenleving

We werken aan verschillende onderzoeksprojecten waarbij zowel overheidsinstellingen als maatschappelijke partners betrokken zijn, en waarbij bekeken wordt hoe informele en professionele hulpverlening, opvoedondersteuning en onderwijs elkaar kunnen versterken. De stem van jongeren zelf is leidend in onze aanpak en diversiteit, inclusie en gelijke kansen zijn belangrijke aandachtsgebieden.

Onderzoeksthema's

Veerkrachtig opgroeien

Het lectoraat Jeugd en Samenleving onderzoekt welke factoren ertoe bijdragen dat jeugdigen kunnen opgroeien tot veerkrachtige burgers. Ze heeft hierbij aandacht voor het eigen handelingsperspectief van de jeugd, en voor de opvoedomgeving. De capaciteit om de juiste hulpbronnen aan te spreken maakt onderdeel uit van een veerkrachtige identiteitsontwikkeling en positieve maatschappelijke participatie. Jeugd en Samenleving onderzoekt welke passende ondersteuning van ouders, professionals en het eigen sociale netwerk verschillende jonge doelgroepen nodig hebben om marginalisering te voorkomen.

Lees meer over dit thema

Jeugdempowerment in de wijk

Jeugd en Samenleving doet participatief, wijkgericht onderzoek, gericht op de empowerment van jeugdgroepen. De projecten kunnen helpen om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de jeugd in de wijk. Daarnaast maakt het lectoraat gebruik van participatieve methoden, ontwerpgericht onderzoek en actie-onderzoek om processen van empowerment niet alleen te bestuderen, maar ook te stimuleren. Het lectoraat kan jeugdprofessionals in het werkveld adviseren hoe zij vanuit hun expertise het beste processen van empowerment kunnen begeleiden.

Veranderend vakmanschap Jeugdprofessionals

Het lectoraat Jeugd en Samenleving denkt mee over de rol die huidige en toekomstige professionals het beste op zich kunnen nemen, gegeven de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en de transformatie in de jeugdsector. Ze werkt aan projecten in de preventieve jeugdsector, waarbij outreachend werken in de wijk en het omgaan met politiek-ethische vraagstukken belangrijke aandachtsgebieden zijn. Jeugd en Samenleving biedt bijscholing en intervisie aan jeugdprofessionals en doet aan methodiekontwikkeling op het gebied van opvoedondersteuning.

Onderzoeksconsortium Welzijn & Binding

Sociale binding en studentenwelzijn

In 2021 kreeg Inholland in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen om onder andere studentenwelzijn en sociale binding te versterken en de stageproblematiek te verminderen.

Naar aanleiding hiervan is een consortium van vijf lectoraten samengesteld, waaronder Studiesucces. Dit consortium heet: 'Ontwikkelen van welzijn en sociale binding en terugdringen van stageproblematiek met studentparticipatie initiatieven', in het kort ‘Welzijn & Binding’.

Meer weten?

Het doel van de onderzoeksactiviteiten van het consortium is het (door)ontwikkelen van evidence-informed duurzaam inzetbare interventies binnen Inholland, met als doel om studentenwelzijn en sociale binding te bevorderen. 

Lees verder op de pagina van het consortium Welzijn & Binding.

Meer informatie

De lector van Jeugd en Samenleving

Femke Kaulingfreks
Femke Kaulingfreks
Femke Kaulingfreks
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Jeugd en Samenleving

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met

Werk samen met de onderzoekers van Jeugd en Samenleving

Kom in contact en stel je vragen

Managementassistent Michelle Bax
Telefoon
0884664290