Welzijn & Binding

Locatie
Inholland-breed
Contact
Rutger Kappe
Duur
September 2021 t/m december 2024

Het doel van het onderzoeksconsortium Welzijn & Binding

In 2021 heeft Inholland in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen gekregen om onder andere studentenwelzijn en sociale binding te versterken en de stageproblematiek te verminderen. De middelen uit het NPO kon Inholland onder andere inzetten om de negatieve gevolgen van corona te verminderen in haar onderwijs. 

Naar aanleiding hiervan is een consortium van vijf lectoraten samengesteld, getiteld ‘Ontwikkelen van welzijn en sociale binding en terugdringen van stageproblematiek met studentparticipatie initiatieven’ (in het kort ‘Welzijn & Binding’). Dit NPO Onderzoeksconsortium Welzijn & Binding richt zich op het versterken van het welzijn van studenten, op het versterken van de sociale binding tussen studenten en de opleiding en het verminderen van stagediscriminatie.

Met de onderzoeksactiviteiten van het consortium willen we evidence-informed duurzaam inzetbare interventies binnen Inholland doorontwikkelen, met als doel om studentenwelzijn en sociale binding te bevorderen. 

Hoe werkt het onderzoeksconsortium?

Het onderzoeksconsortium organiseert in 2022 voor alle collega’s van Inholland professionele leergemeenschapsbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten delen we nieuwe inzichten vanuit praktijkgericht onderzoek. We gaan daarnaast met elkaar in gesprek over hoe we welzijn en binding kunnen versterken binnen onze hogeschool.

Bekijk hier de video-opnamen van de voorgaande bijeenkomsten.

Het Consortium Welzijn & Binding wil duurzaam inzetbare initiatieven ontwikkelen, om studentenwelzijn en sociale binding te bevorderen.

Wat is het belang van het consortium voor het onderwijs?

Het consortium doet praktijkgericht onderzoek naar duurzaam inzetbare interventies ter bevordering van welzijn en binding. Dit gaat bijvoorbeeld over de werking van de StudentSucces Centra binnen Inholland, diverse methodieken rondom peer coaching en buddy-systemen, het monitoren van het mentale welzijn van studenten en hun betrokkenheid bij Inholland, een proeftuin om stagediscriminatie in de school en in het werkveld te verminderen, en een methodiek om studenten meer als equal partner te betrekken in het onderwijs.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

We betrekken de bedrijven en organisaties waar studenten stagelopen als partner in het project rondom stagediscriminatie. Daarnaast is het werkveld van het consortium vooral het hoger onderwijs zelf, dus onze partners zijn docenten en andere professionals in de hogeschool.

Peer-coaching kan studenten helpen bij betere studievaardigheden en stressvermindering. Ook kan het ervoor zorgen dat zij zich meer thuis voelen op de hogeschool.

- Resultaat uit onderzeek naar peer-to-peer begeleiding onder studenten

Wat zijn de verwachte resultaten?

Alle projecten in dit consortium leveren wetenschappelijk praktijkgerichte inzichten op, die met diverse toegankelijke communicatievormen worden ontsloten. Dit gebeurt zowel tijdens als na afronding van de onderzoeksprojecten.

 • Voorbeelden van doorwerkingsvormen tijdens de onderzoeksprojecten zijn praatplaten, workshops, brainstormsessies en ontwerpsessies met studenten, docenten en andere stakeholders.
 • Voorbeelden van doorwerkingsvormen na afronding van de onderzoeksprojecten zijn infographics, presentaties, artikelen en/of korte kennisclips (video of audio).
 • Daarnaast leveren de deelprojecten zoals tot nu toe gedefinieerd vier tools op, waarmee welzijn en binding inzichtelijk kan worden gemaakt en input oplevert voor beleid en de praktijk.


Belangrijkste beoogde opbrengst van deelprojecten
De meest relevante beoogde opbrengst is echter dat het doen van de onderzoeken (direct) doorwerkt in verbetering van de dagelijkse praktijk van docenten in de hogeschool. De bestudering van de vraagstukken omtrent welzijn, binding, participatie en stagediscriminatie brengen naar verwachting een verandering tot stand in de reguliere onderwijsactiviteiten. Dat kan bijvoorbeeld tot uiting komen in een hoger studentenwelzijn, meer studentparticipatie en minder stagediscriminatie. Op de langere termijn is eventueel een impact op studievoortgang en uitval te onderscheiden.

Daarnaast willen we met name door het initiëren en faciliteren van een professionele leergemeenschap docenten laten professionaliseren op het gebied van (onderzoek doen naar) welzijn, binding, participatie en stagediscriminatie.

Gezamenlijke kennisproducten

Over het algemeen levert het consortium eind 2023, naast de opbrengsten van de deelprojecten, een of meerdere gezamenlijke kennisproducten op over het bevorderen van studentenwelzijn, sociale binding en participatie en het verminderen van stagediscriminatie. Deze kennisproducten kunnen worden gebruikt door medewerkers van Inholland om beleid en praktijk rondom welzijn, binding en participatie verder te ontwikkelen.

Dit kunnen we presenteren in een eindsymposium in november 2023. Het product kunnen we ook delen met geïnteresseerden buiten Inholland.

Voorbeelden van deze kennisproducten zijn:

 • Een begrippenkader om een gezamenlijke taal over welzijn, binding en participatie te ontwikkelen;
 • Een digitale presentatie of dashboard van goede aanpakken om studentenwelzijn, sociale binding, participatie te versterken binnen de hogeschool en om stagediscriminatie te verminderen;
 • Een ontwikkeldocument over richtingen voor toekomstig onderzoek, beleid en praktijk.

De deelprojecten

In het onderzoeksconsortium hebben we tot nu toe acht deelprojecten gedefinieerd:

 

 

 

Verwachte resultaten per thema

Hieornder hebben we per thema onze achterliggende beoogde doelen beschreven van de deelprojecten. 

Welzijn

Meer concreet zorgen de projecten wat betreft welzijn er onder andere voor dat:

 • We systematisch inzicht krijgen in het welzijn van de Inholland-studenten met de Studentenwelzijnsmonitor.
 • Studenten inzicht hebben in hun persoonlijk welzijn via een terugkoppeling van hun scores op de Studentenwelzijnsmonitor.
 • Docenten en studenten in staat zijn een goede relatie met elkaar op te bouwen door de Student as Partners-workshops.
 • Studentbuddy’s zich professioneler opstellen, wat zowel de binding als het welzijn kan versterken.
 • Studenten zich beter voelen en meer verbonden zijn met opleiding en studiegenoten.

Binding en participatie

Wat betreft binding en participatie zorgen de projecten ervoor dat:

 • We inzicht hebben in welke mate en op welke manier studenten binnen Inholland participeren in onderwijsgerelateerde en extracurriculaire activiteiten.
 • We studentbuddy’s effectiever in kunnen zetten, wat zowel bijdraagt aan binding en participatie als aan welzijn.
 • Er een verdere professionalisering en positionering plaatsvindt van de StudentSuccesCentra.

Stagediscriminatie verminderen

Kijkend naar het verminderen van stagediscriminatie, zorgen de projecten voor:

 • Een stagescan als tool.
 • Gesprekken met studenten en docenten over stagediscriminatie.
 • Inzicht in het ontwikkelstadium van de stagevoorbereiding en toeleiding naar stage.
 • Verbeterende uitvoering en doorontwikkelingsproces van stagebegeleiding binnen Inholland.
 • Interventies om studenten weerbaarder te maken tegen stagediscriminatie.
 • Minder ervaringen van stagediscriminatie onder studenten. 

De bijeenkomsten in beeld

Eerste bijeenkomst op 10 maart 2022

Tweede bijeenkomst op 31 mei 2022

Derde bijeenkomst op 22 november 2022

Onderzoek naar peer-to-peer begeleiding

Peer-coaching draait om een helpende relatie, waarin twee mensen van gelijke status actief deelnemen en daarbij van elkaar leren. In het hoger onderwijs wordt peer-coaching steeds vaker toegepast, waarbij studenten hun peers kunnen helpen en ondersteunen. 

Bij het Studentsucces centrum (SSC), dat als doel heeft om de binding en het welzijn van studenten te versterken, is peer-coaching een kernactiviteit. Binnen elk SSC zijn een of meerdere getrainde studenten actief als studentbuddy’s. Binnen ons consortium is onderzoek gedaan naar de opbrengsten van de peer-to-peer begeleiding. Lees meer over de leerzame resultaten van deze studie in de publicatie Van eenmalig helpen naar duurzame coaching?

Nieuws over Welzijn & Binding

Werk samen met het consortium

Kom in contact met Rutger

Telefoon
0648277354