Plein 16-27

Lectoraat
Jeugd & Samenleving
Lectoraat
Dynamiek van de Stad
Duur
januari 2019 t/m januari 2021
Locatie
Amsterdam en Rotterdam
Contact
Bilal Majdoubi

Het doel van het project 'Plein 16 - 27'

Jongeren van 16 tot 27 jaar worden steeds vaker aangemerkt als specifieke doelgroep in beleid, onderzoek en de praktijk van sociale professies. In deze turbulente levensfase geven jongeren vorm aan een eigen, volwassen leven. Veel jongeren hebben hierbij ondersteuning nodig. Het doel van het project Plein 16 – 27 is om actuele kennis uit onderzoek, ervaringskennis van jongeren, inzicht in beleidsontwikkelingen en casuïstiek uit het werkveld over ondersteuning van jongeren op weg naar volwassenheid toepasbaar te maken en beschikbaar te stellen voor de hbo-opleidingen Pedagogiek en Social Work.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Plein 16-27 is een leergemeenschap voor off- en online uitwisseling tussen opleidingen, werkveld, beleidsmakers, onderzoekers en ervaringsdeskundige jongeren. We maken gebruik van de methodiek Design Thinking om alle deelnemers al in de ontwerpfase te betrekken.

Een samenwerkingsverband van experts van hogescholen, academische werkplaatsen, cliëntorganisaties en het NJi neemt het initiatief tot efficiënte kennisbundeling en -uitwisseling om jeugdopleidingen te versterken. Hierbij worden ervarings-, vak- en onderzoekskennis verbonden en gebundeld op drie complementaire gebieden:

  • Overheid aan zet: Inzicht in het kruispunt van wet- en regelgeving waarop de doelgroep zich bevindt, relevante ontwikkelingen op het gebied van de transformatie sociaal domein en de richtlijn toekomstgericht werken met jongvolwassenen.
  • Organisaties sociaal domein aan zet: Verkenning van de mogelijkheden voor verschillende organisaties om doorgaande, integrale en toekomstgerichte ondersteuning te realiseren voor jongeren die in de fase 18-/18+ vaak de weg kwijtraken tussen verschillende vormen van hulp.
  • Professionals en jongeren aan zet: Inzicht in de relatie tussen professionals en de doelgroep, die zich deels zelfstandig voelt, maar ook nog afhankelijk is en tegelijkertijd geen bevoogding wenst.

Tijdens de offline ontmoetingen van de leergemeenschap worden drie onderwijstoepassingen, of ‘meeting points’ op Plein 16-27, ontwikkeld. Actuele inzichten en onderwijstools worden via een ondersteunende digitale leeromgeving blijvend gedeeld. Kennisoverdracht, ervaringsleren en peer-to-peer uitwisseling vormen drie belangrijke bouwstenen voor de onderwijstoepassingen.

Wat is het belang voor het onderwijs?

In dit project worden een digitale leeromgeving en bijbehorende onderwijstoepassingen ontwikkeld. Verschillende consortia van onderzoekers en praktijkprofessionals bekijken hoe passende ondersteuning kan worden vormgegeven. De inzichten die deze recente initiatieven opleveren, vinden nog maar in beperkte mate hun weg naar relevante initiële opleidingen. Het vraagstuk van de overgang naar volwassenheid wordt nu vaak gekoppeld aan lokale projecten. Landelijke ontwikkelingen en algemene inzichten die zich op het kruispunt van verschillende opleidingen bevinden, blijven onderbelicht. Het hier voorgestelde project bundelt kennis, inzichten, casuïstiek en lesmateriaal via een digitale leeromgeving, waar verschillende opleidingen van alle landelijke onderwijsinstellingen eenvoudig toegang toe hebben. De leeromgeving sluit aan bij het eigen onderwijsaanbod, bevordert sectoroverstijgend denken en stimuleert interprofessionele samenwerking in het sociaal domein.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Drie onderzoeksconsortia nemen het voortouw bij dit project: de academische kenniswerkplaatsen transformatie Jeugd (AWTJ), ST-RAW en KeTJA, en het consortium Ondersteuning kwetsbare jeugd in overgang naar volwassenheid (financiering SIA RAAK-PRO). De betrokken AWTJ’s bekijken in verschillende projecten hoe de uitgangspunten van de transformatie sociaal domein in de praktijk kunnen worden gebracht in relatie tot de doelgroep, zoals interprofessionele samenwerking op verschillende leefdomeinen, herstelgericht werken, en denken vanuit de ambities van de cliënt. Het derde consortium bekijkt hoe kwetsbare jongeren verschillende hulpbronnen aanspreken en hoe professionele ondersteuning kan bijdragen aan hun veerkracht en maatschappelijke participatie. Vanuit deze consortia wordt al samengewerkt met jongeren uit de doelgroep, en/of vertegenwoordigers, zoals Stichting Alexander, Jeugdplatform Amsterdam en ExPex. Ook wordt nauw samengewerkt met het LOC en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), partner in het laatstgenoemde consortium. Tijdens de projectvoorbereiding wordt draagvlak gecreëerd voor het project bij aanvullende hogescholen en worden wensen voor de digitale leeromgeving geïnventariseerd bij diverse opleidingen.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Aan het eind van het onderzoek is er een functionerende digitale leeromgeving Plein 16-27 die wordt gebruikt door de opleidingen Pedagogiek en Social Work van minstens vijf hogescholen. Daarmee heeft het minstens 10 docenten en 400 studenten bereikt.

Hogeschool Inholland werkt samen met: