VIVENDI: Vitaal verder na dwarslaesierevalidatie

Het doel van VIVENDI

Mensen met een dwarslaesie hebben een relatief ongezond beweeg- en voedingspatroon, met grote impact op hun gezondheid en kwaliteit van leven: ruim 45-77% heeft overgewicht, 30-50% heeft hart- en vaatziekten en 40% heeft slaapproblematiek. Tweedelijnszorgprofessionals proberen deze problematiek te voorkomen en te bestrijden met leefstijlinterventies gericht op gezond beweeg-, voedings- en slaapgedrag.

De resultaten zijn echter tijdelijk omdat het om kortdurende, gefragmenteerde interventies gaat en gedragsverandering tijd vergt. Eenmaal thuis proberen eerstelijnszorgprofessionals ondersteuning te bieden, maar zij geven aan onvoldoende kennis en handreikingen te hebben om deze heterogene doelgroep met complexe gezondheidsproblemen van leefstijlcoaching te voorzien. Als gevolg dreigt deze doelgroep tussen wal en schip te vallen, tussen de eerste- en tweedelijnszorg.

Daarom is het doel van het project 'VIVENDI: Vitaal verder na dwarslaesierevalidatie' om een transmuraal gepersonaliseerd leefstijlcoachingspad voor mensen met een dwarslaesie te ontwikkelen, ondersteund met een zorgnetwerkomgeving. Dit doen we in samenwerking met zorgprofessionals, docent-onderzoekers en studenten. Het leefstijlcoachingspad helpt zorgprofessionals bij het bieden van (kosten)effectieve, duurzame, integrale leefstijlcoaching aan mensen met een dwarslaesie, en helpt mensen met een dwarslaesie om op gepersonaliseerde wijze hun leefstijl en vitaliteit te verbeteren en ernstige, secundaire gezondheidsproblemen te voorkomen. Om deze oplossing ook betaalbaar en effectief te maken moet kritisch worden bekeken welke professional(s) wanneer betrokken moeten worden en in hoeverre face-to-face begeleiding vervangen kan worden door digitale ondersteuning.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Dit onderzoek werkt vanuit het perspectief van de professionals die een veldprobleem willen oplossen. We lopen verschillende fasen door, waarin we eerst het praktijkprobleem doorgronden, dan een oplossing ontwerpen en vervolgens deze oplossing testen en evalueren.

We onderzoeken op welke manier een transmuraal leefstijlcoachingspad voor de heterogene groep mensen met een dwarslaesie kan worden georganiseerd, en hoe deze kan worden ondersteund met een zorgnetwerkomgeving.

Om dit te onderzoeken, houden we onder andere interviews en co-creatiesessies, ontwikkelen en testen we losse onderdelen. Ook volgen we zowel mensen met een dwarslaesie als de zorg- en leefstijlprofessionals die hen coachen tijdens 12 weken gebruik van het nieuwe leefstijlcoachingspad.

"In VIVENDI slaan we een brug tussen de revalidatie en eerstelijnszorg om mensen met een dwarslaesie passende leefstijlcoaching op de juiste plek te kunnen bieden. Dat is hard nodig!"

- Jasmijn Holla, lector Kracht van Sport en Bewegen

Wat is het belang voor het onderwijs?

Om de resultaten te borgen in het onderwijs, zorgen we voor de volgende stappen:

1. Participatie van docent-onderzoekers van verschillende opleidingen
Bij dit project betrekken we docent-onderzoekers van de Inholland-opleidingen Sportkunde, Food Commerce and Technology en Advanced Health Information Practice, de opleidingen Voeding en Diëtetiek en Oefentherapie van Hogeschool van Amsterdam en de opleiding Geneeskunde van Erasmus University. Door hun deelname en samenwerking delen en ontwikkelen zij innovatieve kennis en expertise. Daarnaast kan het projectteam gastcolleges geven binnen deze opleidingen. 

2. Studentenprojecten
Naar verwachting kunnen we 12-18 studenten intensief bij dit project betrekken via stages en afstudeeropdrachten. Zij zullen onder meer samen met de publieksprofessionals en onder begeleiding van de docent-onderzoekers de losse componenten van het leefstijlcoachingspad helpen ontwikkelen, testen en evalueren.

3. Curriculuminnovatie
De kennis die we in dit project opdoen, verwerken we in het onderwijs over interventieontwikkeling in jaar 3 (Sportkunde), het onderwijsprogramma Interprofessionele Paramedische Zorg (HvA) en gebruiken we in het nascholingsaanbod van Inholland op het gebied van leefstijlbegeleiding en interventieontwikkeling. Daarnaast worden de resultaten geïntegreerd in de minor Revalidatie, Bewegen en Sport, behorend bij de bachelor Geneeskunde van de Erasmus Universiteit.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Het beoogde resultaat is een transmuraal leefstijlcoachingspad voor mensen met een dwarslaesie. Dit resultaat bestaat uit drie onderdelen, die samen dienen te leiden tot gedragsverandering naar een gezond beweeg-, voedings- en slaappatroon:

  • een triagehulpmiddel;
  • een leefstijlcoachingsreis die de route(s) beschrijft die mensen met een dwarslaesie over het leefstijlcoachingspad maken;
  • een online leefstijlcoachingsplatform in de vorm van een zorgnetwerkomgeving.

Dit leefstijlcoachingspad helpt zorgprofessionals bij het bieden van (kosten)effectieve, duurzame, integrale leefstijlcoaching aan mensen met een dwarslaesie. Ook helpt het mensen met een dwarslaesie om op gepersonaliseerde wijze hun leefstijl en vitaliteit te verbeteren en ernstige, secundaire gezondheidsproblemen te voorkomen.

Hoe betrekken we het werkveld?

Binnen het onderzoeksconsortium werken docent-onderzoekers en studenten van twee hogescholen (Inholland en HvA) samen met een breed scala professionals uit de publieke sector. De expertise van de verschillende consortiumpartners bevindt zich op complementaire terreinen, die allemaal belangrijk zijn voor het komen tot praktische oplossingen.

Dankzij de betrokken revalidatiecentra, eerstelijnspraktijken en dwarslaesieorganisatie heeft dit project nauwe banden met tweede- en eerstelijnszorgprofessionals en mensen met een dwarslaesie. De dwarslaesieorganisatie draagt zorg voor aansluiting bij de leefwereld van mensen met een dwarslaesie en coacht de betrokken professionals bij het stimuleren van eigenregie op het gebied van leefstijl zonder een helpersrol aan te nemen.

Door zitting van zorgverzekeraar Zilveren Kruis en het lectoraat Technologische Innovatie in de Zorg van Hogeschool Rotterdam als overige betrokken partijen in de adviesgroep, is er bovendien up-to-date kennis aanwezig over de bekostigingsmogelijkheden van het beoogde leefstijlcoachingspad en de toepassing van zorgtechnologie bij het bieden van leefstijlcoaching.

Het consortium zal gebruikmaken van bestaande netwerken en werkgroepen waar consortiumleden in zitten. Zo zorgen we voor verdere versteviging van de relatie met, en informatievoorziening vanuit, de beroepspraktijk. Denk aan het Netwerk Revalidatie Diëtisten, de leefstijlwerkgroep van de landelijke Aandachtsgroep Inspanningsfysiologie in de Revalidatie en de werkgroep Bewegen en Sport van de Vereniging van Revalidatieartsen.

Vanaf de start van VIVENDI brengen we dit project en de resultaten onder de aandacht van de beroepspraktijk. Dit doen we onder andere door:

  • Gebruik van de (sociale) media en bestaande communicatiekanalen (zoals intranet, internet en nieuwsbrieven) van de consortiumpartners, AISS en Voeding & Beweging.NU.
  • Resultaten te delen met de beroepsverenigingen Nederlands Vlaams Dwarslaesie Genootschap, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland, de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en het Netwerk Revalidatie Diëtisten.
  • Presentaties te verzorgen op symposia en congressen.
  • Twee vakpublicaties te schrijven.
  • Een slotevenement te organiseren om de projectresultaten te presenteren.

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland

Nieuws over VIVENDI

Werk samen met Jasmijn

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
06 21115227