Voorkomen voedselverspilling in de keten

Lectoraat
Integrale Voedsel- en Productieketens
Duur
september 2021 t/m september 2023
Locatie
Delft en Amsterdam
Contact
Jenny Abbenbroek

Het doel van Voorkomen voedselverspilling in de keten

Wist je dat er in 2019 per huishouden gemiddeld 34 kilo voedsel per persoon is verspild? Verspreid over de gehele voedselketen -van de boer via de tussenhandelaren tot en met de consument- is dat zelfs 96 tot 149 kilo per persoon. Mislukte oogsten, overschotten bij de boer en te grote porties in restaurants zijn voorbeelden die daaraan ten grondslag liggen. Het voorkomen van voedselverspilling is dan ook een van de duurzaamheidsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het streven is om voedselverspilling in 2030 wereldwijd te halveren.

Het project Voorkomen voedselverspilling in de keten ondersteunt het streven van de Verenigde Naties: het is opgezet om inzicht te krijgen in de mate en oorzaken van voedselverspilling op ketenniveau (de consument wordt niet meegenomen in dit onderzoek). Daarnaast is het doel om oplossingen te ontwikkelen die voedselverspilling in de keten tegengaan.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Binnen Voorkomen voedselverspilling in de keten ligt de focus op de AGF (aardappel, groente, fruit)-, zuivel- en vleesketen. Er is weinig kennis over waar in de voedselketen en in welke mate er verspilling plaatsvindt. Daarom start het onderzoek met het in kaart brengen hiervan. Vervolgens wordt, samen met partners uit de hele voedselketen, een monitoringssysteem opgezet. Zo kan gemeten worden waar in de keten en in welke mate de verspilling plaatsvindt. Met deze gegevens worden in de laatste fase van het onderzoek tools ontwikkeld. Hiermee kunnen interventies bij bedrijven in de keten worden uitgevoerd om voedselverspilling tegen te gaan.

Door het bundelen van krachten, netwerk en kennis worden kansrijke oplossingen ontwikkeld. Lectoren, docenten en studenten van Hogeschool Inholland werken samen met de hogescholen Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool , HZ University of Applied Sciences en de MBO-school Lentiz onderwijsgroep. Partners uit het bedrijfsleven waarmee wordt samengewerkt zijn onder andere NMK Esbaco, Bryte Tomaten en Stichting Greenport West.

De activiteiten die de partners in het project uitvoeren, zijn geclusterd in vier werkpakketten:

 • Werkpakket 1
  In dit werkpakket wordt een bestaande monitoringtool voor het meten van voedselverspilling verder ontwikkeld. Dit gebeurt in samenwerking met organisaties uit de voedselketen. De tool moet zowel op schakel- als op ketenniveau een betrouwbaar beeld geven van de verspilling. Consortiumpartners binnen dit werkpakket zijn onder andere NMK Esbaco, Globemilk en Agro Giethoorn.

 • Werkpakket 2
  In dit werkpakket wordt voortgebouwd op de inzichten (literatuur én case-studies) van werkpakket 1. Het doel is om een beeld te krijgen van het systeem waar de onderzochte ketens deel van uitmaken en van de systematische structurele oorzaken van voedselverspilling. Daarna worden in samenspraak met de keten-organisaties mogelijke maatregelen bepaald.

 • Werkpakket 3
  In werkpakket 3 worden per businesscase de mogelijke maatregelen die in werkpakket 2 zijn benoemd, uitgewerkt tot een implementatieplan. Vervolgens wordt dit plan uitgevoerd en geëvalueerd. Woody Maijers, lector Integrale Voedsel- en Productieketens bij Inholland, heeft de leiding over dit werkpakket.

 • Werkpakket 4
  Dit pakket behelst de implementatie van de resultaten van het onderzoek bij bedrijven in de keten, gelieerde platformen en bij brancheorganisaties die bedrijven in de keten ondersteunen en informeren. Verder wordt materiaal ontwikkeld om het aangeboden curriculum van MBO,- en HBO-scholen te verrijken met kennis over het voorkomen van voedselverspilling in de keten.

 


 “Veel bedrijven hebben geen goed beeld van hoeveel ze verspillen en als ze al een beeld hebben, dan is dat alleen binnen de eigen schakel. Maar eigenlijk ben je als bedrijf medeverantwoordelijk voor je hele keten.”

Jenny Abbenbroek, onderzoeker 

Wat is het belang voor het onderwijs?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met docenten en studenten. Studenten van de opleidingen Tuinbouw & Agribusiness voltijd - Hbo-opleidingen - Hogeschool Inholland en Food Commerce and Technology voltijd - Hbo opleidingen - Hogeschool Inholland worden betrokken bij het opstellen van vragenlijsten en het toepassen van de meetinstrumenten in een aantal bedrijfsketens. Studenten voeren mede de analyses uit en maken deel uit van projecten die de interventies toepassen. Studenten krijgen daarmee de kans om bij het productieproces betrokken te zijn en het proces te onderzoeken. Op die manier zien en ervaren zij de praktijk. Ook nemen zij deze inzichten na hun afstuderen mee in de beroepspraktijk. Studenten worden zo competente, duurzaam ondernemende professionals in de agri-foodsector.

 

 

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Bedrijven uit de AGF-, zuivel- en vleesketen worden actief betrokken om inzicht te krijgen in de mate en oorzaken van voedselverspilling op ketenniveau. Er wordt hen praktische kennis en kunde geleverd over optimaal gebruik van grondstoffen en het verminderen van vermijdbare reststromen. Op die manier krijgen bedrijven in de agri-foodsector handvatten om een concrete invulling  te geven aan het terugdringen van voedselverspilling.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

De verwachting is dat er kennis en inzichten worden verkregen in de (indirecte) effecten van handelingen, timing en besluiten tijdens het productieproces als oorzaken van voedselverspilling op ketenniveau. Daarnaast is een verwacht resultaat het verkrijgen van tools om interventies in te zetten bij de bedrijven in de voedselketen om voedselverspilling tegen te gaan.  

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

werkveldpartners zijn onder meer:

NMK Esbaco, Bryte Tomaten, Stichting Greenport West, Globemilk en Agro Giethoorn

Nieuws over Voedselverspilling in de keten

Werk samen met Woody

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0653330367