Empowerment en Professionalisering

Over Empowerment en Professionalisering

De onderzoekslijn Empowerment en Professionalisering richt zich vanuit de visie op De Gezonde Samenleving op actuele vraagstukken in het sociaal domein en aansluitende kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De onderzoekslijn spitst zich toe op twee thema’s: empowerment van (groepen) burgers en professionalisering van professionals in het sociaal domein.  De onderzoekslijn maakt deel uit van het Kenniscentrum De Gezonde Samenleving.

Voor onderwijs en werkveld

De onderzoekslijn Empowerment & Professionalisering organiseert regelmatig bijeenkomsten, zoals masterclasses en kennisateliers rondom de belangrijkste beleidsmatige, maatschappelijke, vakmatige en methodische trends en ontwikkelingen in het sociale domein. Jaarlijks vindt ook de J.W. Rengelinkconferentie plaats,  waar actuele thema’s in het sociale domein centraal staan en is er de G-niale kunstweek waar mensen met- en zonder beperking samen kunst maken. Daarnaast zijn er actuele trainingen, docentstages en is er een zomerschool voor docenten en professionals.

Onderzoeksthema's

Werken aan sociale reflexiviteit

Sociale reflexiviteit is het bespreekbaar maken van verschillen en overeenkomsten binnen een groep. Dit helpt om contact te maken met mensen die niet tot de eigen groep behoren. Hoe kunnen toekomstige professionals sociale reflexiviteit inzetten om individuele vraagstukken bespreekbaar te maken en te komen tot een meer expliciete gezamenlijke en constructieve dialoog?

Preventief werken vanuit de leefwereld

Mensen in een kwetsbare positie vinden soms moeilijk hun weg naar voorzieningen zoals opleiding, werk en sociaal leven. Zonder passende ondersteuning lopen zij het risico in de marge van de samenleving terecht te komen. In deze themalijn kijken we vanuit hun perspectief naar hoe professionals aansluiting kunnen vinden bij het dagelijkse leven, vanuit de vraag hoe zorg en steun preventief en doelgericht te organiseren.

Interdisciplinair werken aan beroepsinnovatie

Bij interdisciplinaire samenwerking - over de grenzen van beroepen en deskundigheden heen - komt men tot inzichten en vernieuwingen die zonder die samenwerking niet zouden zijn ontstaan. Wat is ervoor nodig om interdisciplinair te werken? Hoe komt het tot stand? Hoe draagt dat bij aan empowerment? En aan kwaliteit van leven van mensen?

Werken met en in ‘de sociale basis’

Er ligt een flinke uitdaging voor een hedendaagse invulling van (collectief) sociaal werk in de sociale basis. Wat voor kansen liggen er voor sociaal werkers om een collectieve verbindende aanpak te realiseren ‘in en met de sociale basis’? Waar liggen de mogelijkheden voor preventief sociaal werk? Hoe komen nieuwe vormen van samenwerking tot stand?

Verbinden met informele hulpbronnen

Professionals, vrijwillige zorg, zelforganisatie en lotgenoten vormen het sociale netwerk rondom mensen met een ondersteuningsbehoefte. Hoe komt de samenwerking tussen cliënten, professionals en sociaal netwerk tot stand? Hoe geven zij in gezamenlijkheid gestalte aan empowerment? Hoe faciliteren en/of ondersteunen sociaal professionals deze hulpbronnen en hoe vindt het samenspel tussen formele en informele actoren plaats?

De lector van Empowerment en Professionalisering: 

Nieuws vanuit Empowerment en Professionalisering:

Werk samen met Lilian

Kom in contact en stel je vragen

Managementassistent Sharmila Balesar:
Telefoon
0615279249