Empowerment en Professionalisering

Over Empowerment en Professionalisering

De onderzoekslijn Empowerment en Professionalisering richt zich vanuit de visie op De Gezonde Samenleving op actuele vraagstukken in het sociaal domein en aansluitende kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De onderzoekslijn spitst zich toe op twee thema’s: empowerment van (groepen) burgers en professionalisering van professionals in het sociaal domein.  De onderzoekslijn maakt deel uit van het Kenniscentrum De Gezonde Samenleving.

Voor onderwijs en werkveld

De onderzoekslijn Empowerment & Professionalisering organiseert regelmatig bijeenkomsten, zoals masterclasses en kennisateliers rondom de belangrijkste beleidsmatige, maatschappelijke, vakmatige en methodische trends en ontwikkelingen in het sociale domein. Jaarlijks vindt ook de J.W. Rengelinkconferentie plaats,  waar actuele thema’s in het sociale domein centraal staan en is er de G-niale kunstweek waar mensen met- en zonder beperking samen kunst maken. Daarnaast zijn er actuele trainingen, docentstages en is er een zomerschool voor docenten en professionals.

Onderzoeksthema's

Empowerment van kwetsbare burgers

Het thema Empowerment van kwetsbare burgers draagt bij aan het zicht krijgen op het perspectief, de belevings- en leefwereld van kwetsbare burgers en het effect van interventies. Denk aan samenlevingsopbouw, emancipatie, maatschappelijke participatie en het bevorderen van veerkracht in de betekenis van de capaciteit van burgers om tegenslagen te boven te komen en daarbij de juiste hulpbronnen aan te spreken (veerkracht). Specifieke thema’s daarbinnen kunnen zijn inclusie, sociale ongelijkheid, armoede, integratie, (huiselijk) geweld, opvoeding, educatie/onderwijs.

Professionalisering van professionals in het sociaal domein

Bij dit thema gaat het om onderzoeksvragen als:

  • Wat moet de ‘Social Work professional’ die werkt met het thema empowerment in zijn mars hebben (kennis, houding, vaardigheden, gedrag) om aan te sluiten bij wat de kwetsbare burger ín zijn omgeving nodig heeft? 
  • Welke concepten (generalistisch werken, interprofessioneel werken, ‘t-shaped professional’) kunnen hierbij ondersteunend zijn?
  • Hoe kan de inzet van techniek/ICT (o.a. E-Health) een bijdrage leveren aan het bevorderen van de participatie en verbinding met mensen in een kwetsbare positie?

De lector van Empowerment en Professionalisering: 

Lilian Linders
Lilian Linders
Lilian Linders
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Empowerment en Professionalisering:

Werk samen met Lilian

Kom in contact en stel je vragen

Managementassistent Sharmila Balesar:
Telefoon
0615279249