Systemisch Co-Design

Aanpakken maatschappelijke opgaven

Complexe en taaie maatschappelijke opgaven kan niemand alleen oplossen. Denk aan het aanpakken van overgewicht, ondermijning, van-het-gas-af en cyber-security. Het zijn vraagstukken die vaak buiten bestaande organisatiestructuren vallen en daarom vanuit verschillende perspectieven moeten worden bekeken. Lectoren Wina Smeenk, Guido Stompff, Jürg Thölke, en hun onderzoeksteams, ontwerpen en onderzoeken methoden, technieken en tools om vanuit systemisch co-design om te kunnen gaan met dergelijke complexe, maatschappelijke opgaven.

Ontwerpkennis en ontwerpmethoden

Ontwerpers krijgen in toenemende mate een rol bij urgente maatschappelijke opgaven. Zij worden gevraagd hun kennis en expertise in te zetten om innovatietrajecten en veranderprocessen vanuit een ander perspectief vorm te geven. Verbeelden, in de vorm van bijvoorbeeld tekenen, simuleren en rollenspel, levert nieuwe gezichtspunten op en helpt bij het vinden van gezamenlijke ambities en mogelijke ideerichtingen. Een netwerk-aanpak is gewenst, gericht op het meekrijgen van een grote diversiteit aan belanghebbenden en het veranderen van het totale systeem. Daarvoor zijn co-creatie en co-design nodig. Het systemisch perspectief wordt nog relatief weinig toegepast, terwijl dit aan belang wint.

"Met systemisch co-design willen we prangende maatschappelijke vraagstukken in onze samenleving aanpakken. Samen met de mensen en organisaties die een belang, kennis of invloed hierin hebben kunnen we kansrijke ideerichtingen ontwerpend onderzoeken."

 

Wina Smeenk, lector Societal Impact Design

Systemisch Co-design

Kennis en methoden voor een innovatieve aanpak van weerbarstige, maatschappelijke transitieopgaven

Systemisch co-design is een netwerk (of multi-stakeholder) aanpak, die de brede en diffuse velden van design en het systemisch perspectief (denken, doen en voelen) bij elkaar brengt als manier om complexe, weerbarstige maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en zo transities te versnellen. Deze aanpak behelst kennis en inzicht in een systemisch co-design mindset, en vaardigheden in het beslissen over passende situationele processen, settings en activiteiten (werkvormen, methoden, tools) die leiden tot concrete resultaten en maatschappelijke impact.

Waar kom de term vandaan?

  • Een ‘systemisch perspectief’, omdat we maatschappelijke vraagstukken als geheel willen bekijken en in netwerken gaan samenwerken, ontwerpen en ontwikkelen. Met design-interventies, die gericht zijn op verandering in (deel-) systemen, willen we deze systemen beter gaan begrijpen zodat we er actief mee aan de slag kunnen gaan.
  • ‘Co-‘, omdat we willen gaan samenwerken met verschillende stakeholders; kennisinstellingen, bedrijven, non-profit organisaties, belangenorganisaties en burgers.
  • ‘Design’, omdat we kijken naar alternatieve toekomsten, door te experimenteren met proces en uitkomst, door concrete dingen te maken en daarop te reflecteren. Visualiseren en ervaren van mogelijke kansen. Niet alleen het fenomeen in kaart brengen en analyseren, maar hier op een creatieve en actieve manier mee aan de slag gaan.

Leer en ontwikkel met ons mee

‘Be the change’, als individu, organisatie en als netwerk!

Word onderdeel van een netwerk dat maatschappelijke vraagstukken op een andere manier gaat aanpakken. Met de bril van een ontwerper en systeemdenker. Leer grip te krijgen op complexe maatschappelijke opgaven in de regio.

Opschalen

'Streef met ons mee om lokale 'best practices' op te schalen naar regionaal en landelijk niveau. Leer hoe je effectiever kan werken en transities kan versnellen.

Innoveren

Oogst concrete en vernieuwende resultaten in ons gezamenlijke co-design traject. Geef hiermee een boost aan uw (op)gave en medewerkers.

De onderzoekers van Systemisch Co-design

De betrokken lectoren hebben allemaal individueel specifieke kennis en ervaring op het gebied van design thinking, co-design, societal impact design, authentiek leiderschap, empathisch design en systemisch perspectief. Zij bundelen deze kennis en ervaring intern en in samenwerking met andere lectoren bij andere hogescholen onder de gedeelde noemer ‘systemisch co-design’.

 

De praktijk: projecten en living labs

Kennis over en methodieken voor systemisch co-design zijn continu in ontwikkeling. Lectoren, onderzoekers en ontwerpers ontwikkelen nieuwe kennis, tools en methoden in verschillende onderzoeksprojecten en living labs. Iedere context voor systemisch co-design brengt nieuwe ervaringen mee, waarop we reflecteren en waarvan we leren. Voorbeelden van projecten en living labs waarin deze lectoren systemisch co-design ontwerpend onderzoeken zijn:

 

Lees hier over onze projecten en living labs:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Wina

Kom in contact en stel je vragen