Erasmus+ Oral Health Onderwijsontwikkelingsproject

Verbetering van de mondgezondheid door interprofessionele zorg

Lectoraat
GGZ Verpleegkunde
Duur
Januari 2023 t/m januari 2025
Locatie
Amsterdam
Contact
Janneke Scheerman

Het doel van Oral Health Onderwijsontwikkelingsproject

Een goede mondgezondheid is een essentieel onderdeel van de algemene gezondheid van mensen en draagt bij aan het welzijn en de kwaliteit van leven. Toch zijn mondaandoeningen een groot gezondheidsprobleem in Europa, vooral voor kwetsbare patiëntgroepen zoals fragiele ouderen, mensen met ernstige psychische aandoeningen en mensen met een verstandelijke beperking. Deze patiëntgroepen vereisen speciale aandacht bij het ontvangen van mondzorg, zoals gespecialiseerde kennis en vaardigheden. Het blijkt dat professionals in de mondzorg, verpleegkunde en sociaal werk de kennis en vaardigheden missen die nodig zijn om interprofessioneel goede mondzorg te waarborgen voor kwetsbare patiëntgroepen.

Het doel van het project is om de mondzorg te verbeteren voor de kwetsbare patiëntgroepen, zoals fragiele ouderen, mensen met ernstige psychische aandoeningen en mensen met een verstandelijke beperking. Het plan is om toekomstige mondzorgprofessionals en zorgprofessionals nauwer te laten samenwerken en informatie uit te wisselen over de gezondheidssituatie van de patiënt. Hierbij is het belangrijk dat zowel mondzorgprofessionals als zorgprofessionals kennis en vaardigheden hebben met betrekking tot medische en psychologische aandoeningen, mondgezondheid en gedragsaspecten van de genoemde kwetsbare patiëntgroepen.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In dit onderzoeksproject willen we drie onderwijsmodules ontwikkelen om de opleidingen Mondzorgkunde, Verpleegkunde en Social Work te verbeteren. Deze modules helpen studenten om meer te leren en beter samen te werken, met als doel om de mondgezondheid van kwetsbare patiënten te verbeteren.

We zullen het interprofessionele samenwerken integreren in de drie nieuw ontwikkelde onderwijsmodules. Studenten gaan daarin gezamenlijke opdrachten uitvoeren en kennis uitwisselen. Deze modules richten zich op het begrijpen van elkaars vakgebieden en het gezamenlijk aanpakken van problemen.

De studenten zullen leren om gebruik te maken van digitale technologieën om interprofessionele communicatie te bevorderen. Bijvoorbeeld door het gebruik van online platforms, waar studenten gezamenlijk casestudies bespreken.

We betrekken mondzorgprofessionals, verpleegkundigen en sociaalwerkers daarnaast actief in het onderwijsproces. We laten hen deelnemen aan workshops om hun praktijkervaring te delen. We zullen evaluaties uitvoeren om te onderzoeken of de modules aansluiten op de wensen en behoeften van de studenten en professionals. Indien nodig passen we de modules aan op basis van feedback van studenten en professionals.

"Verbonden zorg, grensverleggend onderwijs: samen transformeren we mondzorg voor iedereen."

- Dr. Janneke Scheerman, Projectcoördinator Erasmus+ Oral Health Onderwijsontwikkelingsproject

Wat is het belang voor het onderwijs?

Het project bevordert interprofessioneel onderwijs door studenten van verschillende disciplines samen te brengen, zoals Mondzorgkunde, Verpleegkunde en Social Work. Dit benadrukt het belang van samenwerking en het begrijpen van elkaars expertise, wat een waardevolle vaardigheid is voor toekomstige professionals in de gezondheidszorg.

Verbetering van zorgkwaliteit
Door interprofessioneel onderwijs kunnen toekomstige zorgprofessionals een holistische benadering ontwikkelen bij het verzorgen van kwetsbare patiëntgroepen. Het verbetert hun vermogen om samen te werken, gezamenlijke behandelplannen te ontwikkelen en effectievere zorg te bieden.

Vermindering van kennistekorten
Het Erasmus+ Oral Health Onderwijsontwikkelingsproject adresseert het gebrek aan kennis en vaardigheden bij mondzorgprofessionals, verpleegkundigen en maatschappelijke werkers met betrekking tot kwetsbare patiëntgroepen. Het vult de hiaten in de opleidingen aan en zorgt voor een meer uitgebreide en geïntegreerde leerervaring.

Innovatie in onderwijsmethoden
Het ontwikkelen van interprofessionele onderwijsmodules, zoals voorgesteld in het project, vraagt om innovatieve onderwijsmethoden. Dit kan de deur openen voor het gebruik van nieuwe technologieën, online samenwerkingstools en andere moderne leermiddelen.

Internationale samenwerking en uitwisseling
Het project stimuleert internationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen. Dit draagt bij aan de uitwisseling van kennis en ervaringen op internationaal niveau, wat verrijkend is voor zowel studenten als docenten.

Bijdrage aan gezondheidsbeleid
Door de nadruk te leggen op preventie, diagnose en behandeling van mondaandoeningen bij kwetsbare groepen, draagt het project bij aan de ontwikkeling van gezondheidsbeleid dat gericht is op het verbeteren van de gezondheid van deze specifieke populaties.

Verbetering van patiëntenzorg
Uiteindelijk zal het project leiden tot zorgprofessionals die beter voorbereid zijn om te reageren op de specifieke behoeften van fragiele ouderen, mensen met ernstige psychische aandoeningen en mensen met een verstandelijke beperking. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de patiëntenzorg.

Inclusief onderwijs
Door speciale aandacht te besteden aan kwetsbare patiëntgroepen, draagt het project bij aan de ontwikkeling van onderwijs dat inclusief is en rekening houdt met diversiteit in gezondheidszorgbehoeften. Het promoot een benadering die geschikt is voor alle patiënten, ongeacht hun achtergrond of gezondheidsstatus.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

We organiseren bijeenkomsten met de adviesgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit het werkveld. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we de doelstellingen van het project, verzamelen we input en identificeren specifieke behoeften en uitdagingen in de praktijk. Deze groep fungeert als klankbord en geeft feedback op de ontwikkeling van de onderwijsmodules. Daarnaast houden we feedbacksessies en evaluatiesessies met de adviesgroep om de voortgang van het project te bespreken.

We nodigen professionals uit het werkveld uit als gastsprekers voor colleges. Dit biedt studenten direct inzicht in de praktijkervaringen en uitdagingen van zorgprofessionals. Ook integreren we praktijkgerichte casestudies in de onderwijsmodules, gebaseerd op echte situaties en uitdagingen die het werkveld tegenkomt. Dit vergroot de relevantie en praktische toepasbaarheid van het onderwijs.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Het Erasmus+ Oral Health Onderwijsontwikkelingsproject streeft naar verbeteringen door middel van de ontwikkeling van drie onderwijsmodules voor studenten van de Inholland-opleidingen Mondzorgkunde, Social Work en Verpleegkunde, en Tandheelkunde aan ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam). Deze modules zullen gericht zijn op het verbeteren van kennis en vaardigheden van studenten, en samenwerking tussen deze verschillende disciplines om de mondgezondheid van kwetsbare patiëntgroepen te bevorderen.

De verwachte resultaten omvatten onder andere de integratie van online interprofessionele onderwijsmodules in het curriculum van Europese onderwijsinstellingen, verbetering van kennis en vaardigheden van studenten, en het bevorderen van interprofessionele en internationale samenwerking op het gebied van mondgezondheid.

 

Internationale partner-onderzoekers

In dit project werken we nauw samen met een aantal nationale en internationale onderzoekers en partners. Dit zijn Claar Wierink, docent-onderzoeker bij de opleiding tandheelkunde aan ACTA, Nicolas Giraudeau, docent-onderzoeker bij de opleiding tandheelkunde aan Université de Montpellier, Luís Luís, docent-onderzoeker bij de opleiding Public Health aan Instituto Politécnico de Leiria, en Henrique Luís, docent-onderzoeker bij de opleiding mondzorgkunde aan Universidade de Lisboa, Portugal. 

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland

Werk samen met Janneke

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
31884665215