Rotterdamse wijkgerichte aanpak veiligheidsbeleving

Onderzoekslijn
Publiek Vertrouwen in Veiligheid
Duur
December 2021 t/m juli 2024
Locatie
Inholland Rotterdam
Contact
Krista Schram

Het doel: versterking van veiligheidsbeleving in Rotterdam

In samenwerking met de gemeente Rotterdam werkt het lectoraat Publiek Vertrouwen in Veiligheid aan het meerjarige onderzoeksproject ‘Rotterdamse wijkgerichte aanpak veiligheidsbeleving'. Doel van dit project is om een participatieve wijkaanpak te ontwikkelen om de veiligheidsbeleving te versterken. Daarbij richten we ons met name op de Rotterdamse wijken waar de veiligheidsbeleving van de inwoners volgens de cijfers in het wijkprofiel slecht is. In dat kader is het project in 2022 van start gegaan in Beverwaard en Pendrecht.

In opdracht van de gemeente heeft het lectoraat Publiek Vertrouwen in Veiligheid als eerste stap onderzoek gedaan naar de veiligheidsbeleving in deze wijken. De doelstelling was om in kaart te brengen waar, wanneer en bij wie sprake is van onveiligheidsbeleving en inzicht te geven in de factoren die daarop van invloed zijn.

Al sinds de opzet en uitvoering van het onderzoek werken de onderzoekers van het lectoraat nauw samen met de gemeentelijke projectleider, de opleiding Integrale Veiligheidskunde en stakeholders in de wijken.

Hoe voeren we dit onderzoek uit?

Het lectoraat Publiek Vertrouwen in Veiligheid heeft studenten en medewerkers van woningcorporaties, politie, gemeente, welzijnsinstelling en wijkraden getraind en begeleid bij het afnemen van straatinterviews met bewoners rond het thema veiligheidsbeleving. De achterliggende gedachte is dat op deze manier het onderwerp onder organisaties en professionals gaat leven en er draagvlak ontstaat om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Wat zijn de (tussentijdse) resultaten?

Het onderzoek levert aanknopingspunten op voor het ontwikkelen van concreet handelingsperspectief om de veiligheidsbeleving in betreffende wijken waar nodig en mogelijk te verbeteren. Het onderzoek naar veiligheidsbeleving in Beverwaard en Pendrecht is inmiddels afgerond. Sinds het laatste kwartaal van 2022 zijn wijkbewoners en professionals onder leiding van de senior projectleider Subjectieve veiligheid van de gemeente aan de slag om de aanbevelingen uit dit onderzoek te vertalen naar concrete interventies en die vervolgens te testen onder een grotere groep bewoners. Een deel van de interventies wordt inmiddels uitgevoerd. De bedoeling is dat resultaten op termijn wordt geborgd binnen de staande organisatie(s).

Ga direct naar de onderzoeken over Beverwaard en Pendrecht

Vervolgonderzoek in Lombardijen, Rozenburg en Bloemhof

De gemeentelijke accounthouders Veiligheid kregen ook uit andere wijken signalen dat bewoners zich onveiliger voelen. Diverse wijkraden hebben (on)veiligheidsbeleving als belangrijk thema opgenomen in hun jaaractieplan. Dit betreft onder andere Bloemhof, Carnisse, Groot-IJsselmonde, Oud-IJsselmonde, Hillesluis, Oud-Charlois, Wielewaal en Rozenburg. De gemeente wil in die behoefte voorzien en wil het project in de periode 2023 – 2024 uitrollen naar vier andere wijken.

Aan ons lectoraat is gevraagd daarbij te ondersteunen door in elk van deze wijken onderzoek te doen naar veiligheidsbeleving en aanknopingspunten aan te reiken voor een wijkgerichte aanpak. In Lombardijen, Rozenburg en Bloemhof is al overeenstemming bereikt over het starten van zo’n onderzoek als eerste stap in de participatieve aanpak. In de andere wijk worden daarover de komende maanden nog nadere gesprekken gevoerd.

Podcasts over veiligheidsbeleving in Rotterdam

Veiligheid en jeugdoverlast in Rozenburg

Wat zeggen Rozenburgse jongeren zelf?

Er is veel te doen over jeugdoverlast op het Rozenburgse Raadhuisplein en dit heeft impact op het veiligheidsgevoel van de bewoners. Om tot een oplossing te komen, is het belangrijk om ook de stem van de jongeren te laten horen. Hoe kijken jongeren hier zelf tegenaan?

In deze podcastaflevering gaat host Rudy in gesprek met jongeren uit Rozenburg over hun ervaringen met veiligheid en overlast in hun buurt, als onderdeel van dit onderzoek naar veiligheidsbeleving in deze Rotterdamse wijk. We bespreken de impact van incidenten op hun veiligheidsgevoel en horen hun wensen en ideeën voor betere voorzieningen om de leefbaarheid in Rozenburg te verbeteren.

In gesprek met Gemeente Rotterdam

Associate lector Krista Schram schoof aan tafel bij de podcastserie Onderzoekers over de Toekomst voor een gesprek over veiligheidsbeleving. Als je kijkt naar de cijfers, lijken sommige Rotterdamse wijken steeds veiliger te worden, terwijl het gevoel van veiligheid er juist afneemt. Hoe kan je daar als gemeente iets tegen doen? In opdracht van de gemeente Rotterdam deed Krista met een team onderzoekers wat beleidsmakers waardevolle inzichten geeft: de wijk in en écht in gesprek gaan met bewoners. 

In deze nieuwste podcast gaat zij dieper in op deze onderwerpen met Diana van de Giessen, afdelingshoofd Wijkveiligheid bij de gemeente Rotterdam.

Meer over de aflevering

"Rozenburgse jongeren voelen zich over het algemeen wel veilig. Dat andere mensen zich onveilig voelen door het gedrag van jongeren, kan zeker aan de orde zijn.  Maar in plaats van met onze vinger te wijzen, is het belangrijk om met deze jongeren in gesprek te gaan."

- Jongerenwerker Ashraf

Pendrecht: overlast en onderliggende tegenstellingen

Pendrecht is gekozen als één van de eerste wijken om in kaart te brengen waar, wanneer en bij wie sprake is van onveiligheidsbeleving. Uit het onderzoek komt naar voren dat ervaren overlast de veiligheidsbeleving in Pendrecht aantast. Vooral overlastgevend gedrag van kwetsbare mensen zoals verslaafden en psychiatrisch patiënten zijn van invloed op het veiligheidsgevoel.

Verder blijkt dat criminaliteit een rol speelt in de veiligheidsbeleving van bewoners. Mede onder invloed van (sociale) media is bij bewoners het beeld ontstaan dat in Pendrecht veel ernstige vormen van criminaliteit voorkomen. Tot slot is gebleken dat overlast en criminaliteit (nog) sterker van invloed zijn op de veiligheidsbeleving van ouderen (65+) dan van andere groepen in de wijk. Zij zijn vaker bang om slachtoffer te worden van criminaliteit en vertonen meer vermijdingsgedrag.

In de onveiligheidsbeleving van ouderen met een Nederlandse achtergrond speelt naast (fysieke) kwetsbaarheid ook de manier waarop ze de sociale omgeving ervaren een belangrijke rol. Uit het onderzoek blijkt dat zij zich vervreemd voelen van hun omgeving, omdat zij zich er niet meer in herkennen. Dit gevoel van vervreemding heeft invloed op de veiligheidsbeleving.

Beginnen bij geconstateerde signal places

De opgave wijkbreed verandering te brengen in de ervaren overlast en (angst voor) criminaliteit is omvangrijk en vergt een lange adem. Geadviseerd wordt te beginnen met een zichtbare en geloofwaardige aanpak van de geconstateerde 'signal places': metrostation Slinge en het winkelcentrum Plein 1953. In het onderzoeksrapport lees je meer over de onderzoeksresultaten en het advies aan de gemeente.

Bekijk onderzoeksrapport Pendrecht

Beverwaard: geweld in het collectief geheugen

Uit het wijkprofiel bleek Beverwaard een van de Rotterdamse wijken waar de veiligheidsbeleving van inwoners aandacht verdiende. Het lectoraat Publiek Vertrouwen in Veiligheid bracht in kaart waar, wanneer en bij wie vooral sprake is van onveiligheidsbeleving in Beverwaard om inzicht te krijgen in de factoren die daarop van invloed zijn.

Uit het onderzoek komt naar voren dat geweld een centrale rol speelt in de veiligheidsbeleving van bewoners. Dit geweld wordt vooral in verband gebracht met (jeugd)groepen die zich ophouden in de wijk, onder andere rond het winkelcentrum aan de Oude Watering. Verder laat het onderzoek zien dat vooral jongeren en ouders zich zorgen maken over messengeweld door jeugdgroepen. 

Geweld blijkt een belangrijke rol te spelen in de geschiedenis van Beverwaard en zich heeft genesteld in het collectieve geheugen van de wijk. Dat maakt dat bewoners incidenten niet zien als een eenmalige gebeurtenis, maar als onderdeel van een grotere dreiging die voor meer (jonge) bewoners boven de wijk hangt. Verder wordt geconcludeerd dat de (fysieke) afstand die bewoners tot de politie ervaren onveiligheidsbeleving versterkt. Tot slot is gebleken dat de veiligheidsbeleving van jongeren ook wordt beïnvloed door wat zij zien en meemaken op social media.

Repressie, preventie en curatie

In het uitgebreide onderzoeksrapport gaan we in op de resultaten en het advies aan de gemeente voor een integrale aanpak met aandacht voor repressie, preventie en curatie.

Bekijk onderzoeksrapport Beverwaard

"Het lectoraat heeft in Beverwaard en Pendrecht het verhaal achter de cijfers van (on)veiligheidsbeleving op een overtuigende en toegankelijke manier inzichtelijk gemaakt. We kijken opnieuw uit naar de samenwerking in Lombardijen, Rozenburg en Bloemhof."

- Berna Kousemaker, Senior Projectleider Subjectieve veiligheid, gemeente Rotterdam


"Als positief ervaar ik de parken. Ik vind de parken erg leuk en rustgevend. Er is veel groen, dat ervaar ik ook als positief. Het is een mooie wijk."

- Geïnterviewde vrouw, 17 jaar


"Als je ‘s avonds door het winkelcentrum loopt is het een beetje dreigend, vind ik. Ik wandel veel... Die gasten met blikjes bier en capuchons, er hangen er veel."

- Geïnterviewde man, 68 jaar

Werk samen met Krista

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0611760372