Diversiteitsvraagstukken

laden

Met de verandering van de samenstelling van de Nederlandse bevolking, in het bijzonder die in de grote steden, zien onderwijsinstellingen en organisaties zich voor nieuwe vraagstukken gesteld. De Nederlandse bevolking wordt naar etnische, culturele, religieuze achtergrond steeds meer divers. Die toenemende diversiteit kan zorgen voor creativiteit en inspiratie, maar ook voor onzekerheid, handelingsverlegenheid en zelfs conflicten.

Met haar team vormt lector Machteld de Jong een nieuwe onderzoeksgroep die zich - samen met het werkveld en maatschappelijke partners - voornamelijk richt op diversiteitsvraagstukken binnen en buiten het onderwijs. Het onderzoek focust zich onder meer op stimulering van de open dialoog over diversiteitsvraagstukken. Centraal staan vragen als: ‘Hoeveel ruimte is er voor diversiteit in de onderwijsomgeving en het publieke domein?’ en ‘Hoe wordt die ruimte door studenten en medewerkers van Inholland ervaren?’ Een belangrijk streven van de onderzoeksgroep is om het onderwerp diversiteit continu op de agenda te houden bij Inholland. Daarnaast beoogt lector Machteld de Jong een bijdrage te leveren aan het huidige integratiedebat zoals dat momenteel in Nederland wordt gevoerd.

De Jong: “Het onderzoek van de onderzoeksgroep zal zich richten op thema’s rond diversiteit die bij Inholland en daarbuiten spelen. Ik wil graag de positieve kracht van diversiteit benadrukken, maar dan moeten we wel eerst open met elkaar erover in gesprek gaan. Nu blijven nog veel onderwerpen die schuren onbesproken. Die impasse wil ik met dit lectoraat doorbreken door het gesprek aan te gaan.”

Praktijkgericht onderzoek
Met praktijkgericht onderzoek draag de onderzoeksgroep Diversiteitsvraagstukken bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding, onder meer door implementatie van onderzoeksresultaten in het onderwijs. Het team van lector De Jong wil het onderwijsproces van Inholland onder de loep nemen om kansen en knelpunten rond diversiteit te vinden, en de opleidingen ondersteunen bij het ontwikkelen van diversiteitsbeleid. Ten tweede wil de onderzoeksgroep helpen bij het creëren van netwerken om stage-, afstudeer- of werkplekken te vinden voor studenten mét - en zonder een migratieachtergrond. Ook de professionalisering van docenten op het gebied van diversiteit is een speerpunt voor De Jong.

De onderzoeksgroep is niet gelieerd aan een specifieke opleiding, maar levert idealiter een bijdrage aan de opleiding van alle Inholland-studenten. Lector de Jong wil met haar onderzoek díe specifieke kennis en vaardigheden van (toekomstige) professionals vergroten, die nodig zijn om in een superdiverse samenleving succesvol te kunnen functioneren. De Jong wil met de onderzoekresultaten invloed uitoefenen op de wijze waarop het hoger onderwijs onze toekomstige professionals klaarstoomt voor de superdiverse samenleving in een inclusieve onderwijscultuur met gelijke kansen.

Binnen Inholland zijn eerder initiatieven genomen op dit gebied: lector Rutger Kappe (Studiesucces) focust zich al enkele jaren op studiesucces in het hoger onderwijs, Marnix Eysink Smeets (Recht & Veiligheid) onderscheidt zich op het gebied van veiligheid en veiligheidsbeleving, en ten slotte voeren Guido Walraven (Dynamiek van de stad) en Machteld de Jong samen een onderzoek uit naar de positie en beeldvorming van docenten, studenten en het werkveld als het gaat om diversiteitsvraagstukken. In november organiseerden zij hierover het symposium Superdiversiteit, Beeldvorming en Studiesucces

Buiten Inholland heeft de onderzoeksgroep contact met overheid, bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met diversiteitsvraagstukken. Samenwerking is gericht op de vragen die leven buiten Inholland, waarbij lector De Jong met haar team als kennispartner kan samenwerken op de thema’s binding, religie, identity politics en sociaaleconomische situatie. Samen met het werkveld wordt bijvoorbeeld in een Community of Practise gekeken hoe er binnen bedrijven wordt gedacht over thema’s zoals diversiteit op de werkvloer en discriminatie. Ook de oprichting van een landelijk diversiteitsplatform behoort tot de initiatieven van de onderzoeksgroep.  

Vanuit haar onderzoeksgroep werkt lector Machteld de Jong samen met studenten, docentonderzoekers, organisaties en instellingen aan diverse projecten. Een groot deel van het gezamenlijke onderzoek naar de positie en beeldvorming van docenten, studenten en het werkveld als het gaat om diversiteitsvraagstukken voerde De Jong uit voorafgaand aan het huidige lectoraat, namelijk als associate-lector Diversiteit in Organisaties bij de onderzoeksgroep van lector Petra Biemans (HRM & Persoonlijk Ondernemerschap). Tevens doet Machteld de Jong, samen met Petra Biemans, onderzoek binnen het project 'Syrische vluchtelingen aan het werk', een onderzoek in samenwerking met Hogeschool Windesheim en de Haagse Hogeschool. Dit is een langjarig project dat in september 2018 wordt afgesloten.