Fieldlab Vertical Farming Zuid-Holland

Lectoraat
Voedsel voor de Metropool
Duur
1 februari 2020 t/m 1 juni 2023
Locatie
Delft
Contact
Jan-Willem Donkers

Het doel van Fieldlab Vertical Farming

Het Fieldlab Vertical Farming brengt in Zuid-Holland een innovatief ecosysteem tot stand. Vertical Farming is het hightech-daglichtloos telen. Daarin brengen we aanwezige kennis van kennisinstellingen en (MKB) bedrijven samen en bieden we optimale faciliteiten aan bedrijven voor ‘business driven’-onderzoek en innovatie op het gebied van vertical farming.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Het project geeft Inholland de mogelijkheid om het curriculum van onder andere de opleidingen Tuinbouw & Agribusiness en Food Commerce and Technology een boost te geven, met cutting-edge-technologie en kennis. Daarnaast levert het project een grote hoeveelheid kennis op, wat kan worden gebruikt in cursussen en trainingen voor het bedrijfsleven, aangeboden via Inholland Academy Agri en Voeding.

Hoe betrekken we het werkveld?

Het Fieldlab Vertical Farming helpt mee om een aantal basisvoorwaarden te scheppen die grote waarde hebben voor de deelnemende bedrijven. Vertical Farming is een nieuwe manier van telen die grote mogelijkheden biedt om de markt te voorzien van schone, veilige, gezonde, onbespoten en lang houdbare groenten. Maar het is ook een substantieel andere manier van telen. Waar het enerzijds een logisch vervolg is op geavanceerde kassenteelt, kan met name de afwezigheid van daglicht vragen kan oproepen.

Het is zeer aantrekkelijk voor deelnemende bedrijven om vanuit het Fieldlab een gezamenlijke inspanning te doen voor noodzakelijke voorlichting en marketing die de hele sector ten goede komt. Als logisch onderdeel hiervan onwikkelen we een label dat kwaliteitsnormen voor verticaal geteelde groenten (en de faciliteiten waar dat in gebeurt) vastlegt. Dit zal helpen om het product herkenbaar te maken. Daarnaast maakt het duidelijk waarin een Vertical Farm zich onderscheidt van andere manieren om groenten te telen.

Binnen het Fieldlab doen we een gezamenlijke inspanning om de (wereldwijde) markt voor Vertical Farming in kaart te brengen. Deze kennis is zeer waardevol in deze jonge markt, waar goede marktanalyses nog schaars zijn. Het is voor deelnemende partijen bijzonder aantrekkelijk om hier toegang toe te krijgen. Dit gaat hen helpen in hun eigen marketing en business development.

Vertical Farming is een nieuwe vorm van het telen van groenten. Het is nu al evident dat daarvoor nieuwe kennis en vaardigheden nodig zijn en dat het niet altijd eenvoudig is om gekwalificeerde werknemers te vinden. De Nederlandse kennisinfrastructuur is uniek in staat om hier goede oplossingen voor aan te dragen. Dat zal helpen om de Nederlandse bedrijven die meedoen een sterke concurrentiepositie te geven. Het gaat hier niet alleen om de ‘farmers of the future’, maar ook om opleidingen voor bedrijfsvoering en techniek.

De mogelijkheid om in het Fieldlab onderzoek te doen naar vertical farming helpt deelnemende partijen om te werken aan innovaties die vertical farming beter, duurzamer en concurrerender maken. Op dit moment heeft de markt behoefte aan oplossingen die effectief én efficiënt zijn – vertical farms moeten nog goedkoper en duurzamer worden om goed te kunnen concurreren. Met name de kleinere mkb-bedrijven die deelnemen, hebben er voordeel bij om hier met elkaar aan te kunnen werken. Daarnaast wordt de tijdens het onderzoek opgedane kennis en ervaring onder andere verspreid via de post-hbo cursus Managing a vertical farm.

Het netwerk dat een blijvend onderdeel van het Fieldlab gaat worden, is tenslotte van grote waarde om de deelnemende bedrijven elkaar makkelijk te laten vinden en om als groep op te kunnen treden. De tuinbouw is bijzonder afhankelijk van regelgeving op nationaal en supranationaal niveau. Vertical Farming is tot op heden nog niet goed ingebed in de wetten en regels. Het is in het belang van deze bedrijfstak om samen te werken, om ervoor te zorgen dat Vertical Farming een duidelijke en eerlijke behandeling krijgt, ook in vergelijking tot andere vormen van tuinbouw.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Inholland verzamelt internationaal onderwijsmateriaal op het gebied van vertical farming en maakt dit beschikbaar in een database. Daarnaast voeren we een doelgroepanalyse uit van de beoogde gebruikers. Op basis van beschikbaarheid van materiaal en behoeften van de doelgroep ontwikkelen we een pakket aan onderwijs en cursusmateriaal, dat we in de markt zetten via het fieldlab. Ook krijgen studenten de kans om mee te werken aan diverse onderzoeksprojecten, via onderwijs-, stage- en afstudeeropdrachten.

Themakring Vertical Farming
Om de kennis en learnings van dit project binnen Inholland verder te kunnen gebruiken en inzetten, is een themakring Vertical Farming ontwikkeld en geïmplementeerd. In de themakring werken docenten, onderzoekers en lectoren van het domein Agri, Food and Life Siences, Business, Finance and Law (Business, Finance & Law) en Techniek, Ontwerpen en Informatica (Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica) van Inholland Hogeschool samen.

De themakring is gestart met een position paper Vertical Farming, over hoe de ontwikkelingen in het werkveld verbonden kon worden met het onderwijs en onderzoek. De afweging is gemaakt om niet zelf te investeren in een Vertical Farming-unit voor studenten en onderzoek, maar om samen te werken met de regionale partners. Het idee is dat dan altijd toegang is tot de nieuwste technologie. Gastsprekers en bezoeken aan bedrijven met Vertical Farming activiteiten worden georganiseerd. Zo wordt met de themakring een kennisbasis opgebouwd. Daarmee is Inholland partner in de jonge, maar snel ontwikkelende Vertical Farming community Indoor Farming Nederland.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

De partners van het Fieldlab ontwikkelen op drie plekken in Zuid-Holland fysieke en digitale faciliteiten waar bedrijven een beroep op kunnen doen. Daarnaast werkt het Fieldlab tijdens het project aan het verduurzamen van de samenwerking tussen alle partijen. Het hele project werken we aan een governance-, financierings- en verdienmodel van het Fieldlab om de samenwerkingen ook na de subsidieperiode voort te zetten.

Uitgangspunt in het Fieldlab is dat we een nauwe en wederzijdse samenwerking tot stand brengen tussen partijen die zich bezighouden met het produceren in vertical farms, het verkopen van producten uit vertical farms, en de leveranciers van technologieën voor vertical farms. Deze samenwerking verschilt fundamenteel van wat nu gebruikelijk is in productieketens van verse groenten en fruit in Nederland.

Lees meer over het project op de website van Wageningen University

"Vertical Farming draagt bij aan de voedselvoorziening in steden. Fieldlabs stimuleren kennis en innovatie."


Gedeputeerde Meindert Stok bij de opening van het Fieldlab 7 oktober 2021

Video over het project

Hoe kunnen we de groeiende wereldbevolking blijven voeden, zonder dat de aarde uitgeput raakt?

1 nieuwsbericht

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met

Samenwerken met Jan-Willem?

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279603