Het interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk

Het doel van 'Het interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk'

Het doel van dit project is om met de professionals, docenten en studenten van het zorg- en sociaal domein verbinding en integrale samenwerking te zoeken om kwalitatief integrale zorg en ondersteuning te leveren aan zelfstandig wonende kwetsbare ouderen. 

In dit interprofessionele LIN staat reflecteren, het leren van elkaars taal en cultuur en het leren over de grenzen van het eigen vakgebied heen centraal.

Dit ontwikkelproject wordt gesubsidieerd door ZonMw in het kader van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In 2015 zijn de eerste Leer- en InnovatieNetwerken (LIN's) opgezet; krachtige leeromgevingen waarin studenten en professionals de zorg voor cliënten  via een proces van werken, leren, onderzoeken en innoveren naar een hoger plan tillen. Het onderzoeksproject Het interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk gaat nog een stap verder. De intentie is om binnen twee jaar twee interprofessionele LIN's op te richten waarin studenten en docenten Verpleegkunde en Social Work, uit zowel het mbo als hbo, samenwerken met professionals van het zorg- en het sociale domein. 

Wat is het belang voor het onderwijs?

In een interprofessioneel Leer- en InnovatieNetwerk gaan de deelnemers op zoek naar verbinding en samenwerking, om kwalitatief goede integrale zorg op maat voor kwetsbare zelfstandig wonende ouderen te leveren. Zo leren studenten (en professionals) over de grenzen van hun eigen vak te kijken en elkaar te versterken.

Hoe wordt de zorg betrokken?

Van ouderen wordt steeds vaker verlangd dat ze langer zelfstandig thuis blijven wonen.  Het is van belang dat professionals van het sociaal domein en de wijkverpleging met elkaar samenwerken en de zorg en ondersteuning afstemmen, zodat de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan ouderen thuis goed is. 

"Pas als je van elkaar weet wat je doet en elkaars taal spreekt, kun je gezamenlijk op zoek naar oplossingen."

Robbert Gobbens, lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

 • Een interprofessioneel Leer- en InnovatieNetwerk (LIN) in twee teams (structurele samenwerking tussen zorg en welzijn)
 • Handleiding/onderzoeksrapport met overdraagbare adequate beschrijving van het netwerk, de werkzame elementen, de onderzoeksresultaten en lessons learned
 • Aanbevelingen om de samenwerking en het LIN uit te bouwen met studenten en docenten social work
 • Competenties die nodig zijn voor een optimale interprofessionele samenwerking tussen professionals die verpleging en verzorging aanbieden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en professionals van het sociale domein aan zelfstandig wonende kwetsbare ouderen met complexe problematiek, zoals:
 • Competenties gericht op samenwerking en elkaar aanvullen
 • Interprofessionele communicatieve vaardigheden (‘elkaars taal leren verstaan’)

 

 • Leren ‘over de grenzen heen te kijken’
 • Twee innovatieve projecten ten dienste van de zelfstandig wonende kwetsbare oudere wat over de grenzen heen gaat van de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)/Wet langdurige Zorg (Wlz) of een advies hoe de samenwerking in de ondersteuning/begeleiding van zelfstandig wonende ouderen concreet vorm te geven
 • Een Nederlands en een internationaal artikel (Open Access)
 • Kennis ten aanzien van interprofessionele samenwerking inbrengen in de bestaande minor hbo en programma mbo (zie hierboven genoemde competenties)
 • Opname bevindingen in onderwijsprogramma mbo en hbo
 • Inbreng professionals uit de praktijk (verpleegkunde, social work) in onderwijsontwikkeling (bijv. casus) en uitvoering onderwijs (bijv. gastlessen)

De onderzoekers van Het interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Het interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk:

Werk samen met Robbert

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0621115578