Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid

Het doel van 'Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid'

De overgang naar volwassenheid verloopt voor veel jongeren niet vanzelf. Dit geldt vooral voor jongeren die moeizaam hun weg vinden naar de juiste opleiding, een leuke baan en een sociaal leven.  Sinds de drie grote transities in het sociale domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van die ondersteuning. Juist voor de doelgroep jongeren blijkt het een lastige opgave om passende, integrale hulp te bieden op verschillende levensgebieden. 

Dit onderzoek creërt een beter beeld van de belemmeringen en kwetsbaarheid waar diverse jongeren tegen aan lopen. Hoe beleven zij de overgang naar volwassenheid? Hoe krijgen zij steun tijdens deze levensfase? 

Het doel van het project is een verbetering van de professionele ondersteuning van jongeren voor een gezonde samenleving en daarmee vergroting van hun (kansen op) maatschappelijke participatie.  De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe kan professionele ondersteuning aansluiten bij de leefwereld van jongeren in de overgang naar volwassenheid (16-20 jaar) en bijdragen aan hun veerkracht en maatschappelijke participatie?

Centrale rol in het onderzoek speelt het begrip veerkracht, dat verwijst naar de mate waarin jongeren in staat zijn om individuele, relationele en contextuele hulpbronnen te gebruiken om beperkingen en tegenslagen te overwinnen.

 

 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Er worden vragenlijsten afgenomen en interviews gehouden onder een brede doelgroep van jongeren in Amsterdam, Haarlem en Rotterdam. Een selectie van deze doelgroep wordt gevolgd. Welke belemmeringen ervaren zij? Welke (formele en informele) vormen van steun helpt hen?

Wat is de invloed op het onderwijs?

De samenwerking tussen drie hogescholen en een gerenommeerd nationaal kennisinstituut waarborgt de kwaliteit van het onderzoek en de verankering van de resultaten in het werkveld en de opleiding van professionals. 

Hoe wordt het consortium betrokken?

De werkveldpartners maken deel uit van een consortium: een opgezette vereniging. Dit consortium organiseert, samen met projectpartners, bijeenkomsten waar kennis en ervaring gedeeld wordt met elkaar. 

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Als beleidsmakers en werkveldpartners die deel uitmaken van het consortium de onderzoeksresultaten benutten, moet dit leiden tot een verbetering van de (lokale) professionele ondersteuning van jongeren.

Kijk voor meer informatie over dit project op opwegnaarvolwassenheid.nl 

"Inholland kijkt vanuit de leefwereld van de jongeren naar de overgang die zij maken naar volwassenheid."

Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid:

Werk samen met Femke

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0631639571