Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid

Lector
Femke Kaulingfreks
Onderzoekslijn
Jeugd en Samenleving
Duur
november 2017 t/m november 2021
Locatie
Amsterdam

De overgang naar volwassenheid verloopt voor veel jongeren niet vanzelf. Dit geldt vooral voor jongeren die moeizaam hun weg vinden naar opleiding, werk en sociaal leven. Bij het ontbreken van passende ondersteuning lopen zij het risico op maatschappelijke marginalisering. Sinds de drie grote transities in het sociale domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van die ondersteuning. Juist voor de doelgroep jongeren blijkt het een lastige opgave om passende, integrale hulp te bieden op verschillende levensgebieden. 

Centrale rol in het onderzoek speelt het begrip veerkracht, dat verwijst naar de mate waarin jongeren in staat zijn om individuele, relationele en contextuele hulpbronnen te gebruiken om beperkingen en tegenslagen te overwinnen.

Centrale onderzoeksvraag

Doel  is verbetering van de professionele ondersteuning van deze doelgroep en daarmee vergroting van hun (kansen op) maatschappelijke participatie.  De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe kan professionele ondersteuning aansluiten bij de leefwereld van jongeren in de overgang naar volwassenheid (16-20 jaar) en bijdragen aan hun veerkracht en maatschappelijke participatie?

Door vragenlijstafname (kwantitatief onderzoek) en interviews (kwalitatief onderzoek) met een brede doelgroep jongeren in Amsterdam, Haarlem en Rotterdam, waarvan een selectie gevolgd wordt in de tijd,  worden diverse inzichten opgedaan welke belemmeringen zij ervaren in hun maatschappelijke participatie en welke (informele en formele) vormen van steun hen helpen. Benutten van de onderzoeksresultaten door beleidsmakers en werkveldpartners die deel uitmaken van het consortium moet leiden tot verbetering van de (lokale) professionele ondersteuning van jongeren.

Wij werken samen met

Uitvoering in Amsterdam, Haarlem en Rotterdam geeft zicht op een diversiteit aan doelgroepen, beleidscontexten en uitvoeringspraktijken. Benutten van de onderzoeksresultaten door beleidsmakers en werkveldpartners die deel uitmaken van het consortium moet leiden tot verbetering van de (lokale) professionele ondersteuning van jongeren. De samenwerking tussen drie hogescholen en een gerenommeerd nationaal kennisinstituut waarborgt de kwaliteit van het onderzoek en de verankering van de resultaten in het werkveld en de opleiding van professionals.

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Wil je samenwerken of heb je een (onderzoeks)vraag?

 
Je kunt contact opnemen met Roel van Goor.
Telefoon
+ (31) 615 279 612