Studiekeuzecheck (SKC)

Lectoraat
Studiesucces
Duur
januari 2015 t/m december 2018
Locatie
Diverse locaties
Contact
Studiesucces

Het doel van het project 'Studiekeuzecheck'

Aankomend studenten hebben - vanuit de wet ‘Kwaliteit in verscheidenheid in hoger onderwijs’ - recht op een studiekeuzecheck (SKC). Het doel van de SKC is om een student op de juiste plek te krijgen, dus op de juiste opleiding en school.  

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Naast onze hogeschool werkten de Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht mee. Bij allemaal bestond de SKC uit een online vragenlijst en een activiteit bij de instelling. Daarbinnen waren echter een aantal instellingsbrede verschillen tussen de instellingen.

Ons onderzoek bestond uit drie onderdelen, namelijk kwalitatief onderzoek, casusbeschrijvingen en deskresearch. Waar we in een focusgroep naar de invoering van de SKC op instellingsniveau hebben gekeken, hebben we met casusbeschrijvingen de invoering bij een aantal specifieke opleidingen in kaart gebracht. Door middel van deskresearch hebben we tot slot naar kwantitatieve gegevens gekeken over studiesuccesindicatoren zoals uitval en studiepunten van cohort 2014.

 Wat is het belang voor het onderwijs?

 De focus in dit onderzoek ligt op overeenkomsten tussen de instellingen, op gemeenschappelijke succes- en faalfactoren, om tot een overkoepelend beeld over de invoering van de SKC te komen.

In eerder onderzoek hebben we binnen Inholland gekeken naar de relatie tussen verschillende aspecten van de SKC, zoals het advies en gegevens uit de online vragenlijst en studievoortgang/uitval uit het eerste jaar.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Het beoogde resultaat is minder uitval en minder overstappen onder (eerstejaars) studenten. Studenten die zijn gestart in studiejaar 2014 – 2015 (cohort 2014) waren de eersten die een SKC deden. Drie cohorten verder onderzochten we – op verzoek van de Vereniging Hogescholen - hoe de invoering en doorontwikkeling van de SKC zijn gegaan bij de Randstadhogescholen (G5).

"Beoogd doel van de studiekeuzecheck is om de student op de juiste plek te krijgen, met als gevolg minder uitval en switch onder eerstejaars studenten."

Carlijn Knuiman, onderzoeker Studiesucces

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Studiekeuzecheck (SKC):