Leraar Basisonderwijs (Pabo) voltijd

Je hebt oog voor individuele kwaliteiten van kinderen en wilt elk talent laten groeien. 

De pabo-opleiding

Voor wie is de pabo-opleiding?

Jij:

 • bent enthousiast en je wilt met kinderen werken;
 • wilt echt het verschil maken voor toekomstige generaties;
 • wilt hen inspireren om te leren én zelf van hen leren;
 • hebt oog voor individuele kwaliteiten van kinderen en wilt elk talent laten groeien;
 • wilt jezelf blijven ontwikkelen en scholen helpen dat ook te doen.

En…

 • je zou daar wel je beroep van willen maken! Zodat je elke dag jouw kennis en levenservaring kunt inzetten om op jouw manier bij te dragen aan de ontwikkeling van jouw eigen groep leerlingen.

Waar staat pabo voor?

De opleiding Leraar Basisonderwijs noemen we ook wel de pabo. Maar waar staat pabo eigenlijk voor? Pabo is de afkorting voor: pedagogische academie voor het basisonderwijs. Het woord pedagogiek is afgeleid uit het Grieks, en betekent eigenlijk ‘opvoedkunde’.

De pabo is dus eigenlijk een school (academie) waar jij alles leert over de opvoeding van een kind tijdens de basisschoolleeftijd. Tijdens onze opleiding Leraar Basisonderwijs komt dan ook van alles aan bod: van taal en rekenen tot leren omgaan met culturele verschillen in de klas. Je ontwikkelt je eigen talenten en ambities om het soort leerkracht te worden dat je voor ogen hebt. 

Kom 5 juni naar de Open Avond

Meld je aan!

Probeer de opleiding uit

Kom proefstuderen

Stagelopen en leren in de praktijk

 Stagelopen en leren in de praktijk

In het eerste jaar van je studie krijg je tijdens je stage de kans om waardevolle praktijkervaring op te doen. Hierdoor kom je direct in contact met de dynamiek van het klaslokaal zodat je uiteindelijk zelf les kunt geven.

Je loopt twee dag per week stage en op één van deze dagen maak je deel uit van een leerteam.  We noemen dit de praktijkdag. Tijdens je stage en praktijkdag heb je een vaste studentbegeleider, zowel vanuit de hogeschool als vanuit de praktijk.

Meer informatie

Leren in praktijk 

 • Je leert zowel individueel als in groepen. Je maakt onderdeel uit van een studiegroep met studenten die in dezelfde studiefase zitten als jij en een vergelijkbare leerroute doorlopen. In een studiegroep zitten ongeveer 15 studenten. Daarnaast ben je in de praktijk ook onderdeel van leerteams waarin studenten uit verschillende fases kunnen zitten.
 • Vanaf de start van je studie ben je twee dagen in de praktijk aanwezig.
 • Je maakt kennis met verschillende soorten scholen en leeftijdsgroepen zodat je zelf kunt ontdekken waar jij het best tot je recht komt. 
 • Je hebt altijd een vaste studentbegeleider, zowel vanuit de hogeschool als vanuit de praktijk.
 • De opleiding is opgedeeld in een aantal onderdelen die met elkaar samenhangen. Zo’n onderdeel heet een onderwijseenheid. Elke onderwijseenheid wordt begeleid door een team van lerarenopleiders van de door jou gekozen locatie.

Studieprogramma

Programma 

 • De studie bestaat uit drie fases met in totaal elf onderwijseenheden: fase 1 is de propedeuse (60 EC), het vervolg van de opleiding is in twee fasen ingedeeld, een fase van 60 EC en de afrondende fase van 120 EC. Om naar fase 2 door te stromen, heb je 30 van de 60 EC en 1 EC voor de landelijke reken- en wiskundetoets voor de pabo nodig.
 • Leidraad van de studie zijn de acht beroepstaken van de leerkracht primair onderwijs die je als startbekwame leerkracht in de praktijk moet kunnen vervullen (voegen we later toe). Denk bijvoorbeeld aan het creëren van een veilig pedagogisch klimaat in de klas. En het kunnen ontwerpen van leertrajecten voor leerlingen.  
 • Tijdens iedere onderwijseenheid staat een vraagstuk uit de praktijk centraal. Bijvoorbeeld: Hoe organiseer ik leeractiviteiten die pedagogisch en/of didactisch afgestemd zijn op leerdoelen, -niveau en belevingswereld van de groep? De onderwijseenheden vormen samen een compleet traject waarbinnen jij je kan ontwikkelen tot de leerkracht die jij wil zijn. 
 • Per fase neemt de complexiteit van de materie en de zelfstandigheid van werken verder toe en ontwikkel je je steeds meer tot die startbekwame, toekomstbestendige leraar.

Fasering
De Inholland Pabo bestaat uit drie fases:

 • Propedeusefase (60 studiepunten)
 • Hoofdfase (60 studiepunten)
 • Startbekwaamheidsfase (120 studiepunten)

De fases laten zien hoe de opleiding is opgebouwd en zijn duidelijke ijkpunten in de opleiding. Het zijn momenten om te bepalen waar je staat en waarbij het voor jou helder is dat er een volgende stap in het leerproces aanbreekt. In elke fase is de praktijk leidend, en zijn vraagstukken uit de praktijk en jouw leervragen het vertrekpunt voor jouw leren.

Elke fase borduurt voort op de vorige: met de kennis en ervaring die je al hebt opgedaan, ga je de volgende fase verder verbreden en verdiepen. Per fase neemt de complexiteit van de opleiding toe.

Fase 1: Brede oriëntatie op het beroep 

Fase 1: Brede oriëntatie op het beroep 

Je oriënteert je in deze fase breed op jouw aanstaande beroep, op de basis van het pedagogische en didactische (onderwijskundige) handelen van de leraar. Je begint met een zachte landing. Je maakt kennis met je medestudenten uit je studiegroep en praktijkleerteam, met je studentbegeleiders van de hogeschool en uit de praktijk én je krijgt uitleg over de werkwijzen.

Jouw praktijkuren bestaan in deze fase zowel uit het leren met andere studenten in praktijkleerteams op de basisschool, als uit ervaring opdoen met en later ook voor de groep. Als je nog niet zo goed bent ingevoerd in het basisonderwijs, dan maak je tijdens je praktijkuren kennis met verschillende soorten basisscholen en met zowel de onder- en bovenbouw. Zo vind je uit wat jou het beste ligt.  

De fase bestaat uit vier onderwijseenheden, die onderling samenhangen en daarom bewust na elkaar zijn geprogrammeerd. Als je deze fase hebt afgerond, is je propedeuse binnen! 

Fase 2: Versterken van de basis

Fase 2: Versterken van de basis

In fase 2 werk je aan het versterken van de pedagogische en didactische basis, die je in de eerste fase onder de knie hebt gekregen. Er zijn twee onderwijseenheden in deze fase die op elkaar aansluiten.  

In de eerste onderwijseenheid gaat het om de pedagogische opdracht die jij als leraar hebt. Je leert hoe je vanuit jouw rol bijdraagt aan de persoons- en burgerschapsvorming van leerlingen.

Elke school is een leer- en leefgemeenschap, die gelegenheid biedt om de sociale en maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen te stimuleren, begrip te kweken voor elkaars standpunten en de wereld vanuit verschillende perspectieven te leren zien. Je leert hoe je leerlingen helpt bij het ontdekken van hun talenten, gebruik maakt van actuele maatschappelijke vraagstukken die bij hen leven, hoe je leergesprekken voert en hoe je meningsvorming en perspectiefwisseling bij de leerlingen stimuleert.  

In de tweede onderwijseenheid staat vervolgens het afstemmen op de pedagogische en didactische behoeften van de groep centraal. Je gaat leren over de onderwijskundige principes die aanzetten tot leren. Hoe je die inzet voor afstemming op groepsniveau. En hoe je datgene wat de leerlingen geleerd hebben gebruikt om hen weer een volgende stap in hun leren te laten maken?

Fase 3: De springplank voor jouw onderwijscarrière 

Fase 3: De springplank voor jouw onderwijscarrière 

Deze derde, afrondende en inspirerende fase* geeft jou de energie om vliegend van start te gaan als startbekwame onderwijsprofessional. Je verbreedt jouw perspectief van vraagstukken die spelen in de klas naar vraagstukken voor de school. Daarnaast verdiep je jouw handelen als leerkracht door steeds meer op maat af te stemmen op de behoeften van de groep en de leerling. 

Ook versterk je in deze fase jouw unieke profiel door verder te specialiseren of juist nieuwe aspecten van het vak te verkennen. Denk daarbij aan: 

 • Specialisatie op het gebied van het jonge (4-8 jaar) of oude kind (8-14 jaar). 
 • Verdieping op schoolcontext, bv. voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs of gelijke kansenonderwijs. 
 • Verdieping op een bepaalde onderwijsvisie zoals Dalton en Montessori 
 • Vakspecialisatie, bijvoorbeeld op het gebied van taal, rekenen-wiskunde, wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs, kunstzinnige oriëntatie, levensbeschouwing-certificaat, etc. 
 • Verdere verdieping in maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen, zoals nieuwkomersonderwijs en het werken aan een relevant vraagstuk in een interdisciplinair team met studenten van andere opleidingen. 
 • Een open programma waarin je zelf een pakket samenstelt, waarbij je bijvoorbeeld ook in het buitenland of aan een andere hogeschool kan studeren. 

De onderwijseenheden lopen parallel aan elkaar. Dat vergroot je mogelijkheden om bij andere opleidingen van Inholland of een andere hogeschool (in Nederland of het buitenland) aan te schuiven. 

*NB. Deze fase wordt aankomend studiejaar ontwikkeld. Dat kan leiden tot accentverschillen. 

Leerroutes

Leerroutes

Als student aan de Inholland pabo kun je studeren op een manier die bij jou past. Je kunt bij de voltijd  kiezen uit twee leerroutes.

Je studie vindt plaats in de praktijk en op de hogeschool. Ook zal een aantal van je leeractiviteiten online zijn. De verdeling over deze drie leeromgevingen verschilt, afhankelijk van je ervaring en de manier waarop jij bij voorkeur studeert (jouw gekozen leerroute).

De gekozen leerroute heeft invloed op waar, wanneer en met wie je studeert. Bijvoorbeeld meer of minder op de hogeschool met andere studenten en veel live contact met je studentbegeleider of juist zelfstandig thuis met meer online contact met je begeleider. 

Lees meer over onze leerroutes

Studielast & versnellingsmogelijkheid

Studielast & versnellingsmogelijkheid

Voltijd bachelor > je bent fulltime met je studie bezig. De studielast is 40 uur, waarvan twee dagen praktijk, maximaal twee dagen op de hogeschool en één dag waarop je zelf aan je studie werkt. Wellicht dat je daarnaast een bijbaan hebt.

Ontdek hoeveel collegegeld je voor de studie betaalt

Versnellingsmogelijkheid
De nominale studieduur van de Inholland pabo is vier jaar. Afhankelijk van jouw vooropleiding, eerder behaalde diploma’s, certificaten en aantoonbare kennis en ervaring (al dan niet onderwijsgerelateerd) zijn er diverse mogelijkheden om je studieduur te verkorten. Deze zijn:

Sneller door de studie heen
Je doorloopt in principe het normale studieprogramma, maar gaat sneller door de onderwijseenheden heen. Je studietempo ligt dus hoger. Heb je bijvoorbeeld een vwo-diploma en kies je voor de voltijd-variant, dan zou je de studie in principe in drie jaar kunnen afronden. Als je al kennis of ervaring hebt met sommige aspecten van de studie, wel hbo- of wo-denkniveau hebt maar geen diploma of je werkt al in het onderwijs, kun je bepaalde studieonderdelen mogelijk ook sneller doorlopen.

Na je aanmelding in Studielink nodigen we je uit voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek, bekijken we nader op welke manier jij het beste kan versnellen.

Instromen in een hogere fase
• Doorstroomprogramma: ben je in het bezit van een diploma van een erkende onderwijsgerelateerde opleiding zoals Ad PEP, dan bieden wij een apart doorstroomprogramma dat jou in staat stelt je pabo-diploma in 2,5 jaar te behalen. 
• Pabo-herintreders: begon je al eens eerder aan de pabo en heb je de opleiding deels behaald? Onze herintredersconsulenten gaan graag met je in gesprek om de versnellingsmogelijkheden voor jou door te nemen.

Jouw unieke ontwikkelpad

Bij de Inholland pabo zijn we niet van de standaardoplossingen of one-size-fits-all. In jouw leerproces zijn jouw leervragen daarom leidend. Die kunnen namelijk anders zijn dan die van jouw medestudenten. En als je vanuit je vooropleiding bepaalde kennis of vaardigheden al beheerst kun je bij onze lerarenopleiders terecht om samen te bepalen hoe je dat het beste kan aantonen om te versnellen.

Ontdek de leerroutes

Nieuws vanuit de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo)

Lijkt dit je een leuke opleiding?

We houden je graag op de hoogte van de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) voltijd. Zo kun je ontdekken of de opleiding bij jou past en helpen we je bij je studiekeuze. Laat je e-mailadres achter en wij doen de rest.

Heb je vragen over de Lerarenopleiding Basisonderwijs?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228