Leraar Basisonderwijs (Pabo) zij-instroom

Jouw nieuwe carrière voor de klas.

Voltijd | Deeltijd | Verkorte deeltijdDuaal | DigiPabo | Zij-instroom 

Je wilt direct betaald voor de klas staan en tegelijkertijd je lesbevoegdheid voor het primair onderwijs behalen. Je hebt een hbo- of wo-studie afgerond. Je bent al werkzaam in het onderwijs, of je bent actief in een ander beroep, maar je hart ligt bij de (leer)ontwikkeling van kinderen en wilt daar nu echt werk van maken.

Meer informatie in pdf

In het kort

 1. Je zoekt zelf een basisschool die bereid is met jou het zij-instroomtraject aan te gaan. Het staat je vrij om hierin een eigen keuze te maken. De basisschool betaalt het volledige opleidingstraject én je ontvangt salaris. 
 2. De basisschool meldt jou bij ons aan, waarna de procedure rondom het geschiktheidsassesment van start gaat. 
 3. In de regio Den Haag en Rotterdam/Dordrecht heb je één vaste lesdag per twee weken.
 4. In de regio Haarlem/Alkmaar heb je één vaste lesdag per week. Bovendien krijg je een intensieve introductiemaand met meerdere lesdagen per week op de opleiding. Je staat daarnaast het eerste halfjaar begeleid voor de klas.
 5. Je krijgt een begeleider op school en een leercoach bij de pabo die jou gedurende het traject begeleiden.
 6. Als je na (maximaal) twee jaar alles succesvol hebt doorlopen, behaal je je lesbevoegdheid voor het primair onderwijs in de vorm van het getuigschrift zij-instroom. 
 7. Met diverse schoolbesturen hebben wij samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. In de FAQ's vind je onderaan een overzicht van deze schoolbesturen. Hier ben je verzekerd van een goede begeleidingsstructuur.  

Toelatingseisen

Je hebt de afgelopen twee jaar niet ingeschreven gestaan bij een lerarenopleiding.

Je bent in het bezit van:

 • Een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd afsluitend examen van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs of in het hoger beroepsonderwijs (hbo-bachelordiploma), waarvoor accreditatie is verleend.
 • Een buitenlands getuigschrift dat naar het oordeel van het bestuur van de instelling die het geschiktheidsonderzoek uitvoert, gelijkwaardig is aan een getuigschrift als bedoeld hierboven.

NB1: Tweejarige opleidingen op hbo-niveau staan niet gelijk aan een hbo-bachelor. De professionele bachelor wordt in Nederland een 'hbo-bachelor’ genoemd en de studieduur houdt in principe 240 studiepunten of vier jaar in. In sommige gevallen wordt er via dispensaties studieduurverkorting van 60 studiepunten of één jaar aangeboden. In dit laatste geval heeft de student bijvoorbeeld reeds een vwo-diploma, mbo-diploma, veel werkervaring of combineert hij de studie met zijn werk.
NB2: Hbo-diploma’s behaald vóór studiejaar 2002-2003, dus voor de invoering van de Europese bachelor-masterstructuur, laten wij toetsen door het Bureau Toelatingsonderzoeken Inholland.

Eigenvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde (wiscat)
Vanaf 1 september 2019 wordt de wiscat als verplicht onderdeel in de assessmentprocedure zij-instroom opgenomen. De score van de wiscat geeft ons een goede indicatie van het niveau van de kandidaat en heeft een voorspellende waarde met betrekking tot het behalen van de verplichte landelijke kennisbasistoets (LKT) rekenen-wiskunde. De uitslag van de wiscat is doorslaggevend in onze assessmentprocedure. We hanteren in de zij-instroom van Inholland het landelijke gemiddelde van 103 punten. De wiscat moet dus met 103 punten of meer worden gehaald om de assessmentprocedure zij-instroom te kunnen vervolgen. Kandidaten die bij de eerste kans onder de 103 punten scoren, krijgen binnen de assessmentprocedure een herkansing. Na de herkansing moet de score 103 punten of meer zijn anders wordt alsnog de procedure stopgezet.

Aanmeldprocedure

De school vraagt bij ons een geschiktheidsassessment aan om vast te stellen:

 • of je in staat bent direct als leraar te functioneren;
 • in hoeverre je (mogelijk) al aan de eindkwalificaties voldoet en waar je je in het scholingstraject (verder) in moet bekwamen;
 • of je naar verwachting het traject binnen twee jaar succesvol kunt afronden. Mocht dit niet het geval zijn, dan hoeft dit niet per se te betekenen dat je ongeschikt bent om les te geven. Een van onze andere opleidingsvarianten past jou dan wellicht beter.

Er is nu één startmoment voor de scholing: in september 2020. Deadlines voor aanmelden assessmentprocedure: uiterlijk 1 april 2020 tot 17.00 uur.

Het schoolbestuur/de school meldt jou aan voor de assessmentprocedure via leernetwerkeducatie.nl/zijinstroom.

De pabo nodigt je vervolgens uit voor een informatiebijeenkomst waarin de assessmentprocedure en de opzet van de opleiding wordt uitgelegd.

De pabo voert met alle kandidaten een intakegesprek. Aan de hand van het intakegesprek geeft de pabo jou een advies over het wel/niet aanvragen van het geschiktheidsassessment.

Daarna volgt het geschiktheidsassessment dat uit twee dagdelen bestaat. Eerst een dagdeel op de opleiding (criteriumgericht interview en simulatie-opdrachten) en 1 tot 2 weken later het door twee assessoren bijwonen van een door jou gegeven proefles op de basisschool.

De kosten voor het geschiktheidsassessment bedragen € 2.000,00. Je kunt hier meer over lezen in de informatie voor cursisten en/of scholen.

Voor cursisten

Meer informatie

Voor scholen

Meer informatie

Meer weten?

Bekijk de FAQ

Planning

Planning geschiktheidsassessments april/mei/juni 2020 (start scholing september 2020)

De eerstkomende ronde geschiktheidsassessments voor de zij-instroom is aangepast t.o.v. de vorige rondes. Er zijn nu twee rondes. Gezien de belasting van onze assessoren in mei en juni is daarnaast besloten een maximum te stellen aan het aantal aanmeldingen voor beide groepen.

De eerste 60 aanmeldingen gaan mee in de planning van groep 1, alle volgende aanmeldingen gaan mee in groep 2, waarbij de datum van aanmelding door het bestuur leidend is. Ook voor groep 2 geldt een maximum van 60 aanmeldingen. We houden nu rekening met 120 aanmeldingen voor deze rondes. Dit is in vergelijking met vorig jaar (126) een realistische inschatting. We gaan ervan uit hiermee alle aanvragen van de besturen in de diverse regio's te kunnen bedienen.

Geschiktheidsassessments groep 1

 • week 11: deadline aanmelden donderdag 12 maart 2020 17:00 uur
 • week 12: wiscat en informatiebijeenkomst
 • week 13: intakegesprekken
 • week 14: intakegesprekken
 • week 16: wiscat herkansing (groep 1)
 • week 19: vrijdag 8 mei deadline inleveren portfolio
 • week 20: assessmentdag vrijdag 15 mei 2020 (groep 1)
 • week 21: lesbezoekdag 18 mei of 19 mei 2020 (groep 1)
 • week 22: 29 mei 2020 uiterlijke datum uitslag/assessmentrapport

Geschiktheidsassessments groep 2

 • week 14: deadline aanmelden woensdag 1 april 2020 17.00 uur
 • week 15: wiscat en informatiebijeenkomst
 • week 16: intakegesprekken
 • week 17: intakegesprekken
 • week 19: wiscat herkansing (groep 2)
 • week 22: 29 mei 2020 deadline inleveren portfolio
 • week 24: assessmentdag maandag 8 juni 2020 & lesbezoekdag donderdag 11 juni 2020 (groep 2)
 • week 26: 23 juni 2020 uiterlijke datum uitslag/assessmentrapport

Scholing en begeleiding

Scholing en begeleiding

Op basis van de resultaten van het geschiktheidsassessment wordt een persoonlijk toetsplan vastgesteld. Daarna wordt een tripartiete overeenkomst opgesteld. Door gezamenlijke ondertekening wordt onderstreept dat alle partijen (jijzelf-school-opleiding) zich verantwoordelijk weten voor het welslagen van de scholing én begeleiding. Bij de start van de opleiding maak je samen met jouw leercoach en begeleider uit de praktijk een persoonlijk leerplan en evalueer je tussentijds je vorderingen met je leercoach en begeleider uit de praktijk.

 

Scholingsprogramma Den Haag / Rotterdam / Dordrecht

Scholingsprogramma regio Den Haag en Rotterdam/Dordrecht 

In deze twee regio's kent het programma één vaste lesdag per twee weken, waarin jij op basis van jouw eerder verworven competenties keuzes kan maken uit het lesaanbod. De lesdag start altijd met een leercoachbijeenkomst en wordt vervolgd met pedagogische en praktijktrainingen, onderzoeksbegeleiding en vakdidactisch aanbod. Het programma loopt in principe over een jaar. In het tweede jaar wordt nog wel coaching en intervisie gegeven, maar is er geen aansturing meer op vakinhoud. 

Je bepaalt in overleg met de basisschool hoeveel dagen je werkt en in welke klas je gaat werken. Vanuit de opleiding eisen we voor de zij-instroom een minimale aanstelling van 16 uur. De begeleiding op de werkplek moet worden verzorgd door twee personen. Een ervaren leraar begeleidt de zij-instromer dagelijks op de werkplek, met name gericht op de pedagogische en (vak)didactische competenties. De schoolopleider of praktijkbegeleider begeleidt de zij-instromer en voert de voortgangsgesprekken waarbij de brede ontwikkeling in samenhang met het scholingsprogramma centraal staat.

Lesdagen zij-instroom:

 • In Den Haag is woensdag de vaste lesdag van 09.00 - 16.30 uur.
 • In Rotterdam is donderdag de vaste lesdag van 09.00 - 16.30 uur.
 • Voor regio Dordrecht is Rotterdam de leslocatie voor de zij-instroom.

Scholingsprogramma Haarlem / Alkmaar

Scholingsprogramma Haarlem/Alkmaar 

In de regio Haarlem/Alkmaar kent het programma een andere vorm. 
Je krijgt als cursist een intensieve introductiemaand waarin je drie dagen per week les krijgt op de opleiding. Daarna heb je één vaste lesdag per week. De lesdag start altijd met een leercoachbijeenkomst en wordt vervolgd met pedagogische en praktijktrainingen, onderzoeksbegeleiding en vakdidactisch aanbod. De lessen zijn vooral gericht op de didactiek voor de midden- en bovenbouw. Het geniet dus de voorkeur dat je in het eerste jaar een werkplek hebt in de groepen 4 t/m 7. 

Vanuit de opleiding eisen we voor de zij-instroom een minimale aanstelling van 16 uur. De begeleiding op de werkplek moet worden verzorgd door twee personen. Een ervaren leraar begeleidt de zij-instromer dagelijks op de werkplek, met name gericht op de pedagogische en (vak)didactische competenties. De schoolopleider of praktijkbegeleider begeleidt de zij-instromer en voert de voortgangsgesprekken waarbij de brede ontwikkeling in samenhang met het scholingsprogramma centraal staat. 
De eerste periode werk je als zij-instromer bij voorkeur samen met de ervaren leraar in een klas. Er vindt een geleidelijke overgang plaats van het geven van een enkele les naar het volledig zelfstandig lesgeven van dagdelen. Binnen een half jaar sta je geheel zelfstandig voor de klas.

Lesdag zij-instroom:

 • In Haarlem is donderdag de vaste lesdag van 08.30 - 17.30 uur.
 • Voor regio Alkmaar is Haarlem de leslocatie voor de zij-instroom.

Afronding

Afronding met bekwaamheidsassessment

In de eindfase leg je de landelijke kennistoetsen af, net als studenten van de reguliere pabo-opleiding dat doen. Daarnaast krijg je een bekwaamheidsassessment waarin de volgende onderdelen aan de orde komen:

 • de resultaten van de landelijke kennistoetsen;
 • persoonlijk portfolio waarin relevante documenten en bewijsstukken zijn opgenomen;
 • een criterium gericht interview.

Na een positief startbekwaamheidsassessment ontvang je:

Het getuigschrift zij-instroom; een eigenstandig hoger onderwijsdiploma met hetzelfde civiele effect als het overeenkomstige bachelordiploma. Je mag alleen niet dezelfde titulatuur voeren.

Meer weten?

Raadpleeg de FAQ of neem contact op met onze coördinator.

Handige sites

Alle regelingen, tegemoetkomingen, subsidies voor leraren zijn te vinden op de site van De Rijksoverheid.
Informatie, nieuws, blogs en evenementen zijn te vinden op nooituitgeleerd.leraar.nl.