Leraar Basisonderwijs (Pabo) zij-instroom

Jouw nieuwe carrière voor de klas.

Je wilt direct betaald voor de klas staan en tegelijkertijd je lesbevoegdheid voor het primair onderwijs behalen. Je hebt een hbo- of wo-studie afgerond. Je bent al werkzaam in het onderwijs, of je bent actief in een ander beroep, maar je hart ligt bij de (leer)ontwikkeling van kinderen en wilt daar nu echt werk van maken.

Meer informatie in pdf

In het kort

 1. Je zoekt zelf een basisschool die bereid is met jou het zij-instroomtraject aan te gaan. Het staat je vrij om hierin een eigen keuze te maken. De basisschool betaalt het volledige opleidingstraject én je ontvangt salaris. 
 2. De basisschool meldt jou bij ons aan, waarna de procedure rondom het geschiktheidsassesment van start gaat. 
 3. In de regio Den Haag en Rotterdam/Dordrecht heb je één vaste lesdag per twee weken.
 4. In de regio Haarlem/Alkmaar heb je één vaste lesdag per week. Bovendien krijg je een intensieve introductiemaand met meerdere lesdagen per week op de opleiding. Je staat daarnaast het eerste halfjaar begeleid voor de klas.
 5. Je krijgt een begeleider op school en een leercoach bij de pabo die jou gedurende het traject begeleiden.
 6. Als je na (maximaal) twee jaar alles succesvol hebt doorlopen, behaal je je lesbevoegdheid voor het primair onderwijs in de vorm van het getuigschrift zij-instroom. 
 7. Met diverse schoolbesturen hebben wij samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. In de FAQ's vind je onderaan een overzicht van deze schoolbesturen. Hier ben je verzekerd van een goede begeleidingsstructuur.  

Toelatingseisen

Je hebt de afgelopen twee jaar niet ingeschreven gestaan bij een lerarenopleiding.

Je bent in het bezit van:

 • Een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd afsluitend examen van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs of in het hoger beroepsonderwijs (hbo-bachelordiploma), waarvoor accreditatie is verleend.
 • Een buitenlands getuigschrift dat naar het oordeel van het bestuur van de instelling die het geschiktheidsonderzoek uitvoert, gelijkwaardig is aan een getuigschrift als bedoeld hierboven.

NB1: Tweejarige opleidingen op hbo-niveau staan niet gelijk aan een hbo-bachelor. De professionele bachelor wordt in Nederland een 'hbo-bachelor’ genoemd en de studieduur houdt in principe 240 studiepunten of vier jaar in. In sommige gevallen wordt er via dispensaties studieduurverkorting van 60 studiepunten of één jaar aangeboden. In dit laatste geval heeft de student bijvoorbeeld reeds een vwo-diploma, mbo-diploma, veel werkervaring of combineert hij de studie met zijn werk.
NB2: Hbo-diploma’s behaald vóór studiejaar 2002-2003, dus voor de invoering van de Europese bachelor-masterstructuur, laten wij toetsen door het Bureau Toelatingsonderzoeken Inholland.

Eigenvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde (wiscat)
In de procedure is de eigenvaardigheidstoets rekenen-wiskunde (wiscat) opgenomen. De score van de wiscat geeft ons een goede indicatie van jouw niveau en heeft een voorspellende waarde met betrekking tot het behalen van de verplichte landelijke kennisbasistoets (LKT) rekenen-wiskunde. De uitslag van de wiscat is doorslaggevend in onze assessmentprocedure. We hanteren in de zij-instroom van Inholland het landelijke gemiddelde van 103 punten. De wiscat moet dus met 103 punten of meer worden gehaald om de assessmentprocedure zij-instroom te kunnen vervolgen. Kandidaten die bij de eerste kans een score behalen tussen 70-102 punten krijgen binnen de assessmentprocedure een herkansing. Bij een score onder de 70 wordt de procedure stopgezet, de wiscat kan dan niet worden herkanst. Na de herkansing moet de score 103 punten of meer zijn, anders wordt alsnog de procedure stopgezet.

Aanmeldprocedure

Vaste startmomenten Haarlem en Rotterdam

De school vraagt bij ons een geschiktheidsassessment aan om vast te stellen:

 • of je in staat bent direct als leraar te functioneren;
 • in hoeverre je (mogelijk) al aan de eindkwalificaties voldoet en waar je je in het scholingstraject (verder) in moet bekwamen;
 • of je naar verwachting het traject binnen twee jaar succesvol kunt afronden. Mocht dit niet het geval zijn, dan hoeft dit niet per se te betekenen dat je ongeschikt bent om les te geven. Een van onze andere opleidingsvarianten past jou dan wellicht beter.

Er zijn twee startmomenten voor de scholing: in september en in februari. Deadline voor het aanmelden voor de volgende assessmentprocedure voor de start in september 2021: uiterlijk 1 april om 17.00 uur.

Het schoolbestuur/de school meldt jou aan voor de assessmentprocedure via leernetwerkeducatie.nl/zijinstroom.

De Pabo nodigt je vervolgens uit voor een informatiebijeenkomst waarin de assessmentprocedure en de opzet van de opleiding wordt uitgelegd.

Na de informatiebijeenkomst wordt de wiscat afgenomen. De uitslag van de wiscat is doorslaggevend in onze assessmentprocedure. We hanteren in de zij-instroom van Inholland het landelijke gemiddelde van 103 punten. De wiscat moet dus met 103 punten of meer worden gehaald om de assessmentprocedure zij-instroom te kunnen vervolgen. Kandidaten die bij de eerste kans een score behalen tussen 70-102 punten krijgen binnen de assessmentprocedure een herkansing. Bij een score onder de 70 wordt de procedure stopgezet, de wiscat kan dan niet worden herkanst. Na de herkansing moet de score 103 punten of meer zijn, anders wordt de procedure alsnog stopgezet en zal het assessment en lesbezoek niet plaatsvinden.

De Pabo voert met alle kandidaten een intakegesprek. Aan de hand van het intakegesprek geeft de Pabo jou een advies over het wel/niet aanvragen van het geschiktheidsassessment.

Daarna volgt het geschiktheidsassessment dat uit twee dagdelen bestaat. Eerst een dagdeel op de opleiding (criteriumgericht interview en simulatie-opdrachten) en 1 tot 2 weken later het door twee assessoren bijwonen van een door jou gegeven proefles op de basisschool.

De kosten voor het geschiktheidsassessment bedragen € 2.000,00. Je kunt hier meer over lezen in de informatie voor cursisten en/of scholen.

Den Haag enkel maatwerktrajecten

Inholland heeft na twee jaar van lage aanmeldingen in de regio Den Haag besloten om vanaf 1 januari 2021 voor de Pabo-locatie Den Haag geen open inschrijvingen voor de zij-instroom meer open te stellen. In plaats daarvan worden op de pabolocatie Den Haag enkel nog maatwerktrajecten in samenwerking met 1 tot maximaal 3 besturen uitgevoerd.

Mocht je een zij-instromer zijn van een bestuur dat geen maatwerktraject met de Pabo-locatie Den Haag heeft, dan ben je op de Pabo-locaties in Rotterdam of Haarlem van harte welkom, want daar wordt nog wel met open inschrijvingen gewerkt. Zij bieden de zij-instroom aan op de bekende startmomenten (februari en september). Je kunt dan gewoon in de regio Den Haag bij jouw schoolbestuur gaan werken, maar je zult voor de opleidingsdagen naar de Pabo-locatie Rotterdam of Haarlem moeten gaan. De begeleiding vanuit de opleiding wordt ook vanuit deze locaties geregeld.

Voor cursisten

Meer informatie

Voor scholen

Meer informatie

Meer weten?

Bekijk de FAQ

Planning

Planning assessmentprocedure april/mei/juni 2021 (start scholing september 2021)

Deadline aanmelden: donderdag 1 april om 17.00 uur.

Data van de assessments: 18 mei en 25 mei, of 20 mei en 27 mei.

Scholing en begeleiding

Scholing en begeleiding

Op basis van de resultaten van het geschiktheidsassessment wordt een persoonlijk toetsplan vastgesteld. Daarna wordt een tripartiete overeenkomst opgesteld. Door gezamenlijke ondertekening wordt onderstreept dat alle partijen (jijzelf-school-opleiding) zich verantwoordelijk weten voor het welslagen van de scholing én begeleiding. Bij de start van de opleiding maak je samen met jouw leercoach en begeleider uit de praktijk een persoonlijk leerplan en evalueer je tussentijds je vorderingen met je leercoach en begeleider uit de praktijk.

 

Scholingsprogramma Den Haag / Rotterdam / Dordrecht

Scholingsprogramma regio Den Haag en Rotterdam/Dordrecht 

In deze twee regio's kent het programma één vaste lesdag per twee weken, waarin jij op basis van jouw eerder verworven competenties keuzes kan maken uit het lesaanbod. De lesdag start altijd met een leercoachbijeenkomst en wordt vervolgd met pedagogische en praktijktrainingen, onderzoeksbegeleiding en vakdidactisch aanbod. Het programma loopt in principe over een jaar. In het tweede jaar wordt nog wel coaching en intervisie gegeven, maar is er geen aansturing meer op vakinhoud. 

Lesdagen zij-instroom:

 • In Den Haag is woensdag de vaste lesdag van 09.00 - 16.30 uur.
 • In Rotterdam is donderdag de vaste lesdag van 09.00 - 16.30 uur.
 • Voor regio Dordrecht is Rotterdam de leslocatie voor de zij-instroom.

Meer informatie over het scholingsprogramma

Benieuwd naar het zij-instroomtraject in de regio Rotterdam?
Bekijk dan de opname van deze informatiebijeenkomst. Je komt dan meer te weten over de mogelijkheden en ervaringen van lesgeven in Rotterdam. Zij-instromers met verschillende achtergronden vertellen over hun traject en ervaring. Daarnaast geven Rotterdamse schoolbesturen en Pabo’s informatie over het zij-instroomtraject.
Bekijk de informatiebijeenkomst

Scholingsprogramma Haarlem / Alkmaar

Scholingsprogramma Haarlem/Alkmaar 

In de regio Haarlem/Alkmaar kent het programma een andere vorm. 
Je krijgt als cursist een intensieve introductiemaand waarin je drie dagen per week les krijgt op de opleiding. Daarna heb je één vaste lesdag per week. De lesdag start altijd met een leercoachbijeenkomst en wordt vervolgd met pedagogische en praktijktrainingen, onderzoeksbegeleiding en vakdidactisch aanbod. De lessen zijn vooral gericht op de didactiek voor de midden- en bovenbouw. Het geniet dus de voorkeur dat je in het eerste jaar een werkplek hebt in de groepen 4 t/m 7. 

De eerste periode werk je als zij-instromer bij voorkeur samen met de ervaren leraar in een klas. Er vindt een geleidelijke overgang plaats van het geven van een enkele les naar het volledig zelfstandig lesgeven van dagdelen. Binnen een half jaar sta je geheel zelfstandig voor de klas.

Lesdag zij-instroom:

 • In Haarlem is donderdag de vaste lesdag van 09.15 - 16.30 uur.
 • Voor regio Alkmaar is Haarlem de leslocatie voor de zij-instroom.

Meer informatie over het scholingsprogramma

Afronding

Afronding met bekwaamheidsassessment

Fundament en uitgangspunt van het afsluitende bekwaamheidsonderzoek is het geschiktheidsassessment dat aan het begin van het traject afgenomen is. Het startbekwaamheidsassessment richt zich op de bekwaamheden als leraar en de onderdelen uit de generieke kennisbasis die in het geschiktheidsassessment nog niet (volledig) aangetoond waren. Tijdens het startbekwaamheidsassessment toont de zij-instromer bewijsstukken in de vorm van 7 vakdossiers waaruit zijn actuele niveau blijkt. De vakspecifieke kennisbasis wordt getoetst door middel van 6 kennistoetsen (inclusief de twee landelijke kennistoetsen) en een aantal gerichte modules (voor meer informatie over het programma zie de pdf 'Voor cursisten' hierboven).

Tijdens het startbekwaamheidsassessment wordt in elk geval gebruikgemaakt van:

 • de resultaten van alle modules;
 • een door de zij-instromer samengesteld portfolio met relevante bewijsstukken;
 • een criteriumgericht interview.

Na een positief startbekwaamheidsassessment ontvang je:

Het getuigschrift zij-instroom; een eigenstandig hoger onderwijsdiploma met hetzelfde civiele effect als het overeenkomstige bachelordiploma. Je mag alleen niet dezelfde titulatuur voeren.

Meer weten?

Raadpleeg de FAQ of neem contact op met onze coördinator.

Handige sites

Alle regelingen, tegemoetkomingen, subsidies voor leraren zijn te vinden op de site van De Rijksoverheid.
Informatie, nieuws, blogs en evenementen zijn te vinden op nooituitgeleerd.leraar.nl.

Pabo Laura Sintenie

“Het is gewoon een heel mooi vak.”

Eerste zij-instromers Pabo krijgen hun getuigschrift

Ilse van Ispelen en Laura Sintenie maakten via het zij-instroomtraject allebei de overstap vanuit de zorg naar het onderwijs. Zij zijn de eerste twee die het traject bij Pabo Inholland succesvol afronden, en dat ruim binnen de twee jaar dat ze erover mogen doen. Wij vroegen ze naar hun ervaringen.

Lees verder

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!