Master of Advanced Nursing Practice

laden

De afgelopen jaren zijn er door functiedifferentiatie in de Nederlandse gezondheidszorg diverse nieuwe functies ontstaan, met de Nurse Practitioner (NP) als één van de meest bekende. Uitgangspunt bij de inzet van deze functies is efficiëntere zorg door taakherschikking en een betere kwaliteit van zorg door een betere afstemming van het zorgproces.

De masteropleiding Advanced Nursing Practice leidt hbo-afgestudeerde verpleegkundigen op tot verpleegkundig specialisten (voorheen nurse practitioners genoemd). Zij vormen de toplaag van de verpleegkundige zorg en kunnen taken van de arts overnemen. Verpleegkundig specialisten verrichten zelfstandig complexe verpleegkundige taken en eenvoudige medische handelingen bij specifieke patiëntengroepen.

Door groeiende capaciteitsproblemen en toenemende complexiteit van verpleegkundige zorg heeft Nederland een grote behoefte aan verpleegkundig specialisten die zelfstandig kunnen werken op het grensgebied van behandeling en zorg.
De hbo-masteropleiding Advanced Nursing Practice biedt verpleegkundigen de mogelijkheid kennis en kunde op te bouwen om zelfstandig te werken binnen (momenteel nog) vijf zorgspecialismen:

1. chronische zorg bij somatische aandoeningen (begeleiden en behandelen),
2. intensieve zorg bij somatische aandoeningen (behandelen en begeleiden),
3. acute zorg bij somatische aandoeningen (behandelen),
4. preventieve zorg bij somatische aandoeningen (voorkómen),
5. geestelijke gezondheidszorg.

Anders dan verpleegkundigen hebben verpleegkundig specialisten, wettelijk vastgelegd, de volgende bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

  • verpleegkundig specialisten gaan een zelfstandige behandelrelatie aan met de patiënt,
  • zij treden op als (mede-)behandelaar,
  • zij hebben een specifiek deskundigheidsgebied waarbinnen zij zelfstandig beslissen over uit te voeren interventies,
  • zij stellen binnen dit deskundigheidsgebied diagnoses,
  • zij stellen binnen het eigen deskundigheidsgebied een behandeling in waarvan het indiceren van voorbehouden handelingen en medicamenteus behandelen deel uit kunnen maken,
  • zij voeren deze behandeling zelfstandig uit of geven opdrachten tot uitvoeren aan anderen,
  • zij beëindigen binnen het eigen deskundigheidsgebied de behandeling,
  • zij verwijzen door en/of consulteren andere disciplines, maar andere disciplines kunnen ook rechtstreeks verwijzen naar de verpleegkundig specialist.

Sinds 2002 wordt de hbo-master ANP aangeboden bij Hogeschool Inholland te Amsterdam als een duale opleiding (combinatie werken-leren) met een duur van twee jaar. De student volgt onderwijs op de hogeschool gedurende één dag per twee weken en werkt daarnaast op een leerwerkplek in de gezondheidszorg als verpleegkundige in opleiding tot specialist (VIOS) onder supervisie van een leermeester (arts of ervaren verpleegkundig specialist).
Download de brochure van de masteropleiding Advanced Nursing Practice (pdf)

Aandacht voor het specialisme GGZ

Interessant voor studenten Verpleegkundig Specialist GGZ is de samenwerking met het lectoraat
GGZ-Verpleegkunde van Hogeschool Inholland. Deze groep studenten heeft de mogelijkheid om intensief samen te werken met dit lectoraat. Het lectoraat GGZ-Verpleegkunde draagt bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding door praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, de verstandelijke gehandicaptenzorg en de psychogeriatrische zorg.

Studenten die gekozen hebben voor het specialisme GGZ krijgen de mogelijkheid om te participeren binnen de kenniskring van het lectoraat en worden in staat gesteld om onder begeleiding van het lectoraat hun praktijkonderzoek in het tweede jaar vorm te geven en uit te voeren. Tevens zijn ze welkom op de kennisbijeenkomsten van het lectoraat.
Studenten Verpleegkundig Specialist GGZ die de wens hebben te promoveren, kunnen al tijdens hun opleiding tot Verpleegkundig Specialist starten met een promotietraject. Er kunnen extra-curriculaire extra modules onderzoeksmethodologie worden gevolgd bij de VU (waar lector prof.dr. Berno van Meijel een bijzonder hoogleraarschap vervult), zodat onderzoeksvaardigheden verder kunnen worden ontwikkeld.

Voor meer informatie over het lectoraat, zie www.ggzverpleegkunde.nl of neem contact op met lector prof. dr. Berno van Meijel op telefoonnummer 06-2380 0349.

Open Dagen masteropleidingen

Extra subsidie voor huisartsen