Students as Partners: interactieve methode

In dit ontwerpgerichte onderzoeksproject zijn interactieve tools ontwikkeld ter bevordering van partnerschap tussen docenten, staf en studenten. 

Lectoraat
Authentic Leadership
Duur
April 2021 t/m december 2023
Locatie
Inholland-breed
Contact
Senka Rebac

Het doel: relatie versterken tussen lerenden en leraren 

Students as Partners (SaP) gaat in essentie over de relatie tussen de lerenden en de leraren/staf. Hoe werkt de relatie tussen studenten en docenten? Hoe kan partnerschap tussen hen vorm krijgen?

Hoe we deze relatie inrichten en in de praktijk vormgeven, heeft aandacht nodig. Het kan op allerlei niveaus, plekken en manieren. De studenten dienen als toekomstige professionals tenslotte nu al te leren hoe relaties zinvol en constructief aan te gaan. Voor het onderwijs betekent dat dat we nu al congruent moeten zijn over wat we de toekomstige professionals willen meegeven (bijvoorbeeld eigenaarschap durven nemen, lef hebben) én de manier hoe we het onderwijs inrichten (onze manier van begeleiden en lesgeven).

Partnerschap heeft een deel dat zichtbaar is en makkelijk te bespreken valt, 'boven de waterlijn', zoals het meedenken van jong professionals bij curriculumontwikkeling. We noemen dit de bovenstroom. Echter, veel is ook minder goed zichtbaar en bespreekbaar tussen de partners in het onderwijs, zoals machtsissues of verschil in belangen: dit is de onderstroom, wat we ook wel 'onder de waterlijn' noemen. Het doel van dit project ‘Students as Partners: interactieve methode’ was het ontwikkelen van een methode en instrumenten om met deze dimensies in de relatie aan de slag te gaan.

Dit is een deelproject van het NPO consortium Welzijn en Binding. In dit project hebben we aan de hand van workshops de SaP Radar Methode verbeterd en interactieve instrumenten ontwikkeld om een groepsdialoog te voeren over de meer en minder zichtbare aspecten van ‘partnerschap’.

De SaP Radar is een methode die in de vorm van een spel/systeemconstellatie op een canvas een dialoog mogelijk maakt buiten de normale setting en over andere thema's dan gewoonlijk. Daardoor wordt ook de dialoog over 'wat zou kunnen’ geopend. Hoe werkt partnerschap tussen lerenden en docenten, staf, leidinggevenden en wat zijn wenselijke relaties?

English? Read more here

Hoe pakte Inholland dit onderzoek aan?

Om de SaP Radar Methode te verbeteren en om interactieve instrumenten te ontwikkelen, hebben we workshops georganiseerd. Daarin leerden de deelnemers,  waaronder docenten, studenten, onderwijskundigen, teamleiders en andere relevante stakeholders binnen de onderwijsinstelling, om de SaP Radar toe te passen. 

Hieruit ontstonden het SaP Radar Spel, het Mega Canvas en de Online tool, die gesprekken katalyseren over onderlinge relaties en groepsdynamieken, en die aansporen tot gezamenlijke initiatieven. Deze interactieve instrumenten zijn bedoeld voor zowel lerenden als leraren binnen de onderwijsinstelling. Ze worden ingezet om groepsdialogen te faciliteren en bewustwording te creëren over verschillende aspecten van partnerschap en relaties binnen het onderwijs. Deze tools zijn ontworpen voor toepassing in diverse settings. Denk aan teambijeenkomsten met klassenvertegenwoordigers, curriculumontwikkelingssessies, evaluatiebijeenkomsten met studenten en docenten over een module of andere bijeenkomsten waar lerenden en leraren samenwerken aan het verbeteren van het onderwijs.

Bij de ontwikkeling van de SaP Radar Methode zijn Jürg Thölke, lector Authentic Leadership, onderzoeker Senka Rebac, onderzoeker Martijn Mesman, onderzoeker Philippa Collin, onderzoeker Ilse Speelman en grafisch ontwerper Danielle Doria betrokken geweest. Ook namen (alumni)studenten Yerin Koekkoek, Rohit Jahangier, Antonia Crivineanu en Milica Matkovic deel.

Wat is een samenwerking tussen docenten en studenten?

Is dat een gevoel van gezien en gehoord worden? Kunnen studenten en docenten in de klas zij aan zij staan? En kun je als student of docent de richting van de studie beïnvloeden? Het zijn vragen die we bij Inholland stellen over de samenwerkingen met onze studenten, leraren en onderzoek.  In deze video vertellen enkele studenten en leraren over hun ervaringen met Students as Partners. Deze video is mede gemaakt door en met studenten van Creative Business, nu ondernemers in dit vakgebied, onder de naam Fulminare.fun.

De resultaten: interactieve tools voor partnerschap

We hebben een SaP Radar Spel, Mega Canvas en Online tool ontwikkeld als interactieve instrumenten. Deze zijn bedoeld om gesprekken te bevorderen, inzicht te bieden in dimensies die belangrijk zijn voor de groep, en gerichte verbeteringen in het onderwijs mogelijk te maken.

SaP Radar Spel

We ontwikkelden een interactief spel om groepsgesprekken te faciliteren tussen docenten en studenten. Dit Engelstalige spel heet "The Dialogue Quest: Uncover the Unseen, Speak the Unspoken".  Op dit moment zijn er 6 spellen, dus er is plaats voor 1 tot 6 groepen tegelijk, elk bestaand uit bij voorkeur minimaal 2 coaches en 3 studenten, met een maximum van 3 coaches en 5 studenten per groep/spel.SaP radar Mega Canvas

We ontwikkelden een canvas van 5 bij 5 meter, ter ondersteuning van groepsdiscussies in een groep van studenten en docenten. Dit canvas is geschikt voor grotere groepen, met een minimum van 5 docenten en 5 studenten, zodat er een evenredige vertegenwoordiging van studenten is. Het vergemakkelijkt een systematische benadering om de zichtbare en onzichtbare dimensies van partnerschap te bespreken. SaP Radar Online tool

Dit is de online versie van de SaP Radar Methode. Het betreft een online tool waarmee eenvoudiger kwalitatieve gegevens verzameld kunnen worden, in een visuele vorm. Zo krijgen gebruikers inzicht in waar ze staan op de dimensie van de SaP Radar op de schaal van 0 tot 10. Deze online tool is schaalbaar voor grote groepen, en geeft direct inzicht in verschillen, overeenkomsten en eventuele problemen. De resultaten kunnen leiden tot de beslissing om een SaP Radar workshop te organiseren, in de vorm van het spel of canvas. Zo kan dieper ingegaan worden op de dialoog en het wederzijdse begrip.

De relatie tussen docenten en studenten versterken?

Volg een SaP Radar workshop en verbeter de dialoog

Wil jij ook een betere dialoog tussen studenten en docenten, staf en leidinggevenden faciliteren? Wil je bijdragen aan verbeterd partnerschap? Wil je samen met de studenten het curriculum herontwikkelen? Volg een SaP Radar workshop, leer de SaP Radar toepassen en ga daarna zelf aan de slag! De workshops zijn interessant voor docenten, studenten, onderwijskundigen, teamleiders en andere relevante stakeholders in het onderwijs. 

Interesse in een workshop? Neem contact op met Senka Rebac via senka.rebac@inholland.nl of via WhatsApp, +31611428311.

Over de SaP Radar Methode

Katalysator voor cruciale gesprekken tussen docenten en studenten

De SaP Radar Methode heeft zich bewezen als een veelzijdig instrument dat diepgaande inzichten en uitdagingen aan het licht brengt binnen de context van partnerschap tussen studenten en docenten, leercoaches en staf. Een opmerkelijke observatie is de rol van de SaP Radar als katalysator voor cruciale gesprekken en het aansporen van gezamenlijke initiatieven. Niet slechts een tool, maar eerder als een facilitator van evaluatie, feedback en bewustwording. Zo heeft het ons als deelnemers en als onderzoekers geleid naar een dieper begrip van de onderwijsomgeving.

Een voorbeeld van een toepassing van de SaP Radar Methode zie je verder in het huidige Comenius-project Students as Partners.

In dit proces hebben we ervaren dat het stimuleren van een open dialoog van onschatbare waarde is, omdat het de vrije uitwisseling van perspectieven en verwachtingen faciliteert (gezien en gehoord worden). De SaP Radar fungeert ook als een 'nulmeting', waarbij we kritisch de huidige situatie evalueren. Dit proces, gericht op het beantwoorden van de vragen "Waar staan we momenteel en welke doelen streven we na?", heeft als doel de richting van ons partnerschap scherp in kaart te brengen.

Studenten en docenten over de interactieve methode

"De SaP Methode zorgt voor bewustwording van jezelf"

"Het is heel leerzaam om van studenten te leren op deze manier"

"Het voelde alsof ik een gelijkwaardige gesprekspartner had"

Het belang voor het onderwijs

Student als meedenkende professional

Door studenten te betrekken als partners in het onderwijs, streven we ernaar om hen te transformeren tot professionals die al tijdens hun studie meedenken, eigen onderwijs co-creëren, en mee beslissen. Dit vereist een groei-mindset van de docenten en een hernieuwde kijk op partnerschap. Dit resulteert in afgestudeerden die niet alleen theoretische kennis bezitten, maar ook beschikken over de vaardigheden en de mentaliteit om direct bij te dragen aan de praktijk. Zo worden zij al tijdens hun studie gevormd tot volwaardige professionals die in staat zijn om hun beroep op een zinvolle en betekenisvolle manier uit te oefenen, met een duidelijke toegevoegde waarde voor de maatschappij.

We werken daarnaast nauw samen met onderzoekers en professionals uit verschillende Inholland-domeinen. Deze samenwerking stelt ons in staat om onze krachten te bundelen en een gezamenlijk doel na te streven: het creëren van een hogeschoolomgeving waarin studenten de ruimte krijgen om zich optimaal te ontwikkelen tot toekomstige professionals. Belangrijk hierbij is dat studenten niet alleen worden gezien als ontvangers van kennis, maar als actieve partners in het onderwijsproces.

De bereikte impact

Het project heeft bijgedragen aan bewustwording over Students as Partners (SaP), inclusieve dialogen, en partnerschapsrelaties bij de 2 opleidingen Tourism Management Rotterdam en Diemen en Creative Business Rotterdam, 6 labs (Urban Leisure Tourism Lab Amsterdam & Rotterdam, International Music Industry Lab, Sluislab, Sustainable Media Lab en CityLab Haarlem), en een Blended Intensive Programme (BIP) in Haarlem met twee internationale partners. Dit is een programma voor een korte blended mobiliteit dat in samenwerking met partners wordt ontwikkeld en innovatieve manieren van leren, onderwijzen en online samenwerken gebruikt. In totaal hebben 50 studenten, 19 leercoaches en 5 anderen deelgenomen aan (in totaal) 16 SaP Radar workshops. 20 studenten en 4 coaches hebben deelgenomen aan de BIP.

In mei 2024 werkten we samen met onze internationale partner in Cork, Ierland, Munster Technological University (MTU), en hun Le Cheile Student Engagement Office. Samen hielden we vier workshops met behulp van onze SaP-radar methode tijdens de Leadership in Higher Education Summit, waarbij leiders, docenten/staf en studenten betrokken waren.

 

 

 

Nieuws over de Students as Partners Methode

Werk samen met Senka

Kom in contact en stel al je vragen