HRM & Persoonlijk Ondernemerschap

Over HRM & Persoonlijk Ondernemerschap

De onderzoekslijn HRM & Persoonlijk Ondernemerschap, onderdeel van de onderzoeksgroep Business Research Centre, richt zich voornamelijk op de manier waarop (toekomstige) professionals duurzaam toegerust zijn op werk. Een duurzame en gezonde maatschappij vereist actieve participatie - het liefst in de vorm van betaald werk - van zoveel mogelijk mensen. Focus van de onderzoekslijn ligt op het voorzien van de benodigdheden voor het blijvend ontwikkelen van werkenden om actief te blijven participeren in de maatschappij. Organisaties zullen daarnaast op zo’n manier ingericht moeten zijn, dat zoveel mogelijk mensen er hun eigen skills kunnen benutten en optimaal kunnen inzetten.

Voor onderwijs én werkveld

Met praktijkgericht onderzoek draag de onderzoekslijn HRM & Persoonlijk Ondernemerschap bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding, onder meer door implementatie van onderzoeksresultaten in het onderwijs. De onderzoeksresultaten worden waar mogelijk gebruikt voor curriculumaanpassingen en vernieuwingen van voornamelijk de financieel-economische opleidingen van Inholland. Vanuit het BRC worden regelmatig afstudeeropdrachten verstrekt. Biemans en haar mede-onderzoekers werken tevens aan lesprogramma’s en -materiaal voor studenten, docenten en uiteraard HRM’ers in het beroepenveld. Daarnaast is er aandacht voor bijscholing van docenten op het gebied van onderzoeksvaardigheden.

Onderzoeksthema's

Onderzoek binnen de onderzoekslijn focust zich onder meer op de gevolgen van verschuivingen in de aard van een functie of beroep. Centraal staan vragen als:

  • Hoe veranderen beroepen en welke skills zijn dan essentieel?
  • Hoe voorkomen we dat er straks bepaalde groepen mensen buiten de arbeidsmarkt vallen?
  • Hoe ga je om met die nieuwe eisen en houd je oog voor inclusiviteit in de superflexibele, superveranderlijke en superdiverse maatschappelijke context?
  • Hoe binden organisaties medewerkers met weinig formele binding of kortdurende verbanden en hoe realiseer je samen in de organisatie kennisoverdracht en continuïteit als er veel beweging is?
  • Hoe laat je zoveel mogelijk mensen participeren in de arbeidsmarkt, wat vraagt dat van organisaties en hoe organiseer je dat?
  • Hoe bereid je jongeren (onze studenten) voor op andere typen werk? Op omgaan met alle veranderingen en toenemende complexiteit?
Petra Biemans
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Wij werken samen met

Buiten Inholland heeft de onderzoekslijn HRM & Persoonlijk Ondernemerschap contact met overheid, bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met ontwikkelen op de arbeidsmarkt, de verandering van werk en skills die hierbij passen. Samenwerking is gericht op ondersteuning van organisaties om een toekomstgericht HRM-beleid te ontwikkelen. 

Wil je samenwerken of heb je vragen?

Je kunt contact opnemen met het Business Research Centre.

Neem contact op