Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland

Onderzoekslijn
Empowerment en Professionalisering
Duur
januari 2020 t/m december 2022
Locatie
Haarlem / Alkmaar
Contact
Tineke de Wit

Het doel van Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland

In 15 regio's in Nederland zijn Werkplaatsen Sociaal Domein actief; regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen en lectoraten, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, gericht op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering. Samen verkennen, verzamelen, verdiepen, vernieuwen, verbreden en verspreiden ze kennis en proberen ze antwoord te geven op de vragen: 'Doen we het goede in het sociaal domein? En doen we dat goed genoeg?' De werkplaatsen werken samen, delen kennis en brengen samenhang aan om samen te kunnen werken met landelijke kennisinstituten en partijen. 

In de regio Noord-Holland valt de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland onder de noemer van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland. Binnen het platform en de werkplaats participeren gemeenten, instellingen, netwerken, cliënten- en burgerorganisaties en andere betrokkenen in het sociaal domein met als doelen:

 • De regionale kennisdeling te versterken;
 • Bij te dragen aan het door de werkplaatsen en de kennisinstituten die zijn aangesloten bij de Kennisalliantie Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning (KAMZO) gezamenlijk opgestelde landelijke werkprogramma;
 • Kwaliteitsverbetering;
 • Kennisdeling binnen het sociaal domein. 

Hoe zet Inholland deze werkplaats op?

We stellen samen met het werkveld de regionale kennisagenda op en richten samen Leerateliers in. In deze Leerateliers onderzoeken we specifieke vraagstukken, zoals: 

 • Leeratelier samen met de gemeente Zaanstad naar versterking van het handelingsrepertoire van sociaal professionals in sociale wijkteams bij de uitvoering van de Wmo en de participatiewet;
 • Leeratelier samen met RIBW K/AM naar de impact van de nieuwe methodiek Vitaal Versterkend Werken op de cliënten;
 • Leeratelier samen met DOCK naar de Wijkfabriek in de Slachthuisbuurt (Haarlem), de wijkbewoners op het podium;
 • Leeratelier Sociale Reflexiviteit, onderzoek naar het bewust sociaal handelen van sociaal professionals;
 • Leeratelier Uitvoering van de participatiewet door IJmond Werkt!;
 • Leeratelier Start me Up, over een beschermde woonvorm in regio Alkmaar.

'In Leerateliers proberen we antwoord te geven op de vragen: Doen we het goede in het sociaal domein? En doen we dat goed genoeg?'

 

Lilian Linders, lector Empowerment en Professionalisering

Wat is het belang voor het onderwijs?

De resultaten die volgen uit de Leerateliers worden geïntegreerd in het lesprogramma van de opleidingen Social Work, zowel op hbo- als mbo-niveau. De onderzoekers in de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland zijn allemaal ook docent in het onderwijs, dus de kennis en ervaring uit de Leerateliers zetten zij direct in in hun onderwijs. Studenten kunnen praktijkonderzoekservaring opdoen in de Leerateliers.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het werkveld is breed en bestaat uit alle burgers, vrijwilligers, vertegenwoordigers van de doelgroep(en), leden van participatieraden, gemeentes, zorginstellingen, sociaal professionals, studenten, docenten, onderzoekers.

Het samenstellen van de regionale kennisagenda en het inrichten van de Leerateliers doen we samen met het werkveld. Via actualiteitencolleges en publicaties (artikelen, boeken, website, nieuwsbrieven) delen we onze uitkomsten met ons publiek.

Wat zijn de verwachte resultaten?

 • Minimaal twee jaarlijkse bijeenkomsten waar op regionaal niveau met alle samenwerkingspartners kennis wordt gedeeld;
 • Minimaal twee thema-georiënteerde bijeenkomsten per jaar voor alle samenwerkingspartners in de regio;
 • Minimaal twee handreikingen, artikelen, adviezen, columns, blogs, of casuïstiekbundels per jaar via de eigen website en die van de landelijke Werkplaatsen Sociaal Domein;
 • Het publiceren van de resultaten in eigen publicaties en zo mogelijk in vaktijdschriften;
 • Aan het eind van de projectperiode wordt een congres georganiseerd waar alle kennis zal worden gedeeld;
 • In de verschillende curricula van de hogeschool wordt de kennis ingebracht, opgedaan uit de activiteiten van de werkplaats;
 • Bijdragen aan landelijke werkprogramma ter versterking van de kennisdeling.

In dit project werkt Hogeschool Inholland samen met:

Nieuws vanuit Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland:

Werk samen met Tineke

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279674